Tag Archives: Blodprov

hemCheck och kalium-blodprov

Låt mig inleda med en kort sammanfatrning av vad hemCheck gör.

Hemolys är alltså när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet. hemCheck levererar lösningen på detta stora problem inom sjukvården globalt.

Jag har hittat en äldre artikel som belyser problemen med hemolys när man tar blodprov för att kontrollera mängden kalium i blodet. Av artikeln framgår bland annat följande.

Av alla rutinmässiga blodprov är mätning av Kalium en av de mest känsliga för effekten av hemolys. Hemolys i blodprovet gör att resultatet av blodprovet blir felaktigt.

Blodprover som lämnats för mätning av kalium avvisas ofta för analys eftersom de visar signifikanssignalen för hemolys.

https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/correcting-potassium-concentration-of-hemolyzed-samples

Hur kommer hemCheck in i bilden?

Utifrån det som skrivits ovan kommer läkaren att antingen missa eller ställa en felaktig diagnos. Såvida man inte testar blidprovet för hemolys. Det är här hemCheck kommer in i bilden.

Som framgått av texten ovan kan vi konstatera att det är oerhört viktigt att blodprover som testar mängden kalium är oerhört viktigt för människors liv och hälsa. Det är ytterst avgörande att dessa prov visar ett korrekt resultat.

hemChecks produktkoncept Helge upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet.

Vad säger då vår svenska sjukvård om vikten av blodprov som testar kaliumhalten? Och hur ofta tas sådana blodprov?

För att förstå omfattningen och vikten av kalium-blodprov tar vi en titt på vad kalium är, hur det påverkar kroppen och när testet tas.

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de allra vanligaste proven. Det finns flera anledningar till att provet tas. Det är särskilt vanligt att du får lämna provet om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller att du behandlas med vissa blodtrycksläkemedel.

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Om något har gått fel vid provtagningen eller om provet har hanterats fel kan du få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar både vid akuta sjukdomar och om en behandling ska följas upp. Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet, medan andra kan höja den.

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Kalium/

Avslutande kommentar

Min bedömning att hemCheck har alla möjligheter att bli globalt framgångsrika med sitt produktkoncept Helge.

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.

Men låt oss inte bli giriga. Vi kan nöja oss med att hemCheck riktar in sig på akutmottagningar inom EU och USA, som enligt bolaget självt utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge. Jag nöjer mig med detta. Nåväl, åtminstone initialt.

hemCheck – en introduktion

Här presenterar jag en övergripande introduktion till bolaget hemCheck. Ett intressant och spännande bolag som jag nyligen har investerat i.

Kommentar: På vissa ställen i texten är jag något raljerande över sjukvården. Detta ska dock läsas med glimten i ögat i kombination med en dos av allvar.

Vad är hemCheck?

Effektiv blodprovstagning

hemCheck utvecklar och kommersialiserar det unika produktkonceptet, Helge.

Helge används för att upptäcka (detektion) hemolys. Hemolys är helt enkelt när röda blodkroppar går sönder i samband blodprovtagning inom sjukvården. När detta händer så kan man inte analysera blodprovet.

Varför spelar hemolys någon roll?

Vi har förmodligen alla varit med om att det första sjukvården gör efter att ha träffat en läkare är att ta blodprov.  Nästan oavsett vad det är för besvär man säger sig lida av. Sedan får man sitta och vänta flera timmar i avvaktan på att laboratoriet ska analysera blodprovet. Det har också hänt att man snällt fått masa sig tillbaka in till provtagningen för ny provtagning eftersom det första tydligen inte gick att använda…

Det finns dock en anledning till att sjukvården inte gör något innan man har ett resultat från blodprovet. Faktum är att en stor del av alla medicinska beslut som tas inom sjukvården grundar sig på dessa laboratorieanalyser av våra blodprover.  Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Detta leder självklart till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för sjukvården.

Är då hemolys vanligt förekommande?

Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys.

Hur bidrar hemChecks produktkoncept Helge till att göra sjukvården för oss patienter bättre?

Den vanligaste orsaken till att provsvar från blodtagning inte kan ges till läkare runt om i världen är att det har hemolyserats. Detta leder till förseningar på mellan 30-60 minuter – tid som kan vara helt avgörande för din hälsa.

I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet. Detta leder till förseningar av olika slag. Bara att du får sitta och vänta i det mysiga väntrummet längre kan man tycka är illa nog. Men det medför att läkaren inte kan ställa rätt diagnos i ett tidigt läge. Vi kan alltså få en försening i att ställa korrekt diagnos. Och att ställa en diagnos inte bara korrekt utan också snabbt kan vara avgörande för vår hälsa.

Vi vet ju också att stora neddragningar har gjorts inom vården sedan en längre tid tillbaka och personalen, inklusive läkarna, är pressade att snabbt ställa diagnoser för att hinna med nästa patient. Dessa förseningar leder naturligtvis också till ökade kostnader för sjukvården. Blodprovtagning är inte gratis.

Helge är en användarvänlig produkt som upptäcker hemolyserade blodprover på några sekunder direkt i samband med själva blodprovtagningen. Så direkt när du sitter där med sjuksköterskan och blir stucken kan hen nästan direkt se om blodprovet måste tas om eller inte. Detta sker naturligtvis INNAN blodprovet sänds till laboratoriet. Hemolyserade blodprover kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov erhålls och kan sändas till laboratoriet. Och du som patient slipper vänta i det trevliga väntrummet bara för att konstatera att du ändå måste börja om från noll när det visar sig att ditt blodprov inte dög.

Marknaden

Det tas cirka 1,5 miljarder blodprover årligen som är relevanta för hemCheck, det vill säga där blodanalysen påverkas av om blodet har hemolyserats.
Förekomsten är högst på akutmottagningar där behovet av snabba provsvar är högt. Hemolyserade blodprover kan där överstiga 10% av alla blodprov.

Marknadsundersökning

Hemolys uppfattas som ett stort problem både på akutmottagningar och hos laboratorier eftersom det försenar resultatet av blodprovstagningen med 30-60 min, försämrar patientflödet, leder till onödigt lidande för patienter och ökade kostnader för sjukvården. Detta enligt hemChecks egna marknadsundersökningar (jag skulle nog säga att dessa är hyfsat tillförlitliga eftersom hemCheck såklart baserat viktiga strategiska beslut, såsom att satsa på detta affärsområde, på dessa siffror och velat kolla av huruvida det finns en efterfrågan för deras produkt och hur stor den i så fall är.)

Även om det finns mer sofistikerade analyser som ligger till grund för behovet av att upptäcka Hemolys så kan vi här konstatera att det går att förstå med enkelt sunt förnuft.

Konkurrenter?

I dagsläget finns inga kända kommersiella tekniker eller produkter för omgående patientnära detektion av hemolys. Studier har också visat att olika utbildningsinsatser för att minska hemolysfrekvensen mister sin effekt över tid, särskilt på akutmottagningar där personalomsättningen är relativt hög.

Vilka marknader satsar hemCheck på?

Akutmottagningar inom EU och USA utgör hemChecks kärnmarknad. Där tas ca 65 miljoner blodprover årligen som är relevanta för Helge.

Övriga avdelningar inom slutenvården och öppenvårdsenheter som skickar blodprover till centrala laboratorier för analys samt blodbanker och kliniska studiesituationer är andra kundsegment som kan bli viktiga för hemCheck. Särskilt i de fall där korrekta svar behövs snabbt, analyserna som ska genomföras är särskilt kostsamma
och/eller risken för hemolys bedöms hög.

Kostnaden för ett hemolyserat (förstört) blodprov

Kostnader för ett felaktigt/uteblivet blodprov har uppskattats till 100 EUR per styck.

Kostnaden för ett hemolyserat blodprov beror framförallt på vårdkostnaderna som uppstår på grund av den fördröjda behandlingen som det orsakar.

Jag har varit inne på detta redan. Det kan exempelvis röra sig om en längre sjukhusvistelse, ett sämre patientflöde som gör att läkaren inte kan genomföra alla dagens arbetsuppgifter, kostnaderna för ett nytt blodprov etc.

Vinsterna som användandet av Helge innebär

Om 5% av alla blodprover blir förstörda kommer användandet av Helge att sänka sjukvårdskostnaderna med 160 miljoner EUR per år, inom EU och USA.

Detta genom att, som vi redan varit inne på, förbättra patientflödena och därmed sänka sjukvårdskostnaderna vid akutmottagningar inom EU och USA.

Feedback från sjukvårdens egna tester av Helge

HemCheck har fått mycket positiv respons från de vårdgivare som testat eller hört talas om Helge och intresset för produkten är högt.

hemCheck planerar att ingå samarbetsavtal med lokala och regionala distributörer för att på ett enkelt sätt nå ut till så många kunder som möjligt med det färdiga produktkonceptet.

Avslutande kommentar

Av den information jag ovan angett tycker jag att det är väl värt att spendera en del av sitt kapital i aktier i hemCheck. Jag gillar att besparingarna som användningen av Helge medför är så pass stora. Sjukvården brottas med stora problem inte bara i Sverige. En besparing på 1.6 miljarder kronor årligen för den europeiska och amerikanska sjukvården är ganska stor summa. Framför allt när vi vet att sjukvården tvingas vrida och vända på varenda krona, antingen för att hålla sig inom budgetens ramar eller för att maximera vinsterna för ägarna. Detta ger incitament för sjukvårdsledningen att investera i produkter som inte bara medför ekonomiska besparingar utan även skapar ett mervärde för patienterna och personalen.

65 miljoner blodprov årligen. Det är den globala marknaden som hemCheck satsar på. I dagsläget saknas konkurrerande produkter och tekniker som är på ett kommersiellt stadie. Detta torde innebära ett ganska rejält försprång för hemCheck.

Efterfrågan på produkten inom sjukvården är av allt att döma hög och det finns både ett behov och efterfrågan för den. Det är lätt att förstå varför utifrån det som presenterats i denna text.

Som avslutning länkar jag till Fisher BioServices instruktion för hur personal inom sjukvården kan göra för att undvika hemolys vid blodprovstagning.

http://blog.fisherbioservices.com/avoiding-hemolysis-in-blood-sample-collection-and-processing

Det är en blogg som är publicerad på Fisher BioServices hemsida, skriven av Abdul Ally, Area Director of Laboratory and Operations Science vid Fisher BioServices. Det är alltså en välinsatt person som författat texten. Texten gör att man inser att ett undvikande av hemolys är en komplicerad process som tar lång tid och att det är väldigt svårt att alltid göra rätt – således kommer sjukvården att fortsätta få felaktiga blodprov. Se exemplen nedan. I varje fall så länge det saknas alternativ, vilket det gör.. Detta gör det lättare att förstå varför Helge kan komma att bli en riktig global succé – det skulle spara väldigt mycket tid i en redan tidskrävande process.

Här är instruktionen i sin helhet. Ganska lång.

Preventing hemolysis during Specimen Collection

Use a 20-22 gauge needle for routine collection; too small a needle results in excess vacuum force, while too large a needle can cause shear stress on the cell walls. 

Draw the sample from the antecubital region of the arm; drawing from other sites—sometimes a necessity in the emergency room—has been shown to result in a higher degree of hemolysis.

Warm up the puncture site; warming increases the blood flow and prevents the need to “milk” the site, a significant cause of hemolysis.

Do not leave the tourniquet on for longer than one minute; prolonged tourniquet time causes the interstitial fluid to leak into the tissue, promoting hemolysis.

Alcohol damages cell walls; allow the venipuncture site to completely air dry after cleaning it with alcohol.

Place the needle correctly in the vein; if the bevel of the needle is crowded by the inner wall of the vein, the partial occlusion exerts a dramatic shear force on the cells. This is typically indicated by too slow a blood flow.

When using a syringe, pull the plunger gently; pulling too quickly exerts excess pressure—well beyond that of a standardized evacuated tube—and will shear the cell walls.

Similarly, pushing hard on the syringe plunger while transferring blood to another tube exerts a destructive level of pressure, and can also cause loss of the sample if the stopper comes off.

Avoid drawing from catheters and lines; these are designed to deliver fluids to the patient, not drawn from the patient. Drawing blood samples from these systems involve shear forces and turbulence that makes hemolysis unavoidable.

Fill tubes to correct volume; under-filling of tubes containing anticoagulant results in a higher than recommended concentration of the additive, which promotes hemolysis. Use a smaller tube for difficult draws.  

Hemolysis and Specimen Handling

Mix additives with the specimens gently; vigorous mixing or shaking can break the cells.

For tubes with a clot activator, gently invert the specimen five times to ensure complete mixing, and allow the activator to work for a full 30 minutes with the tube in a vertical position.

For serum tubes without a clot activator, don’t invert—just allow the sample to clot for 60 minutes with the tube in a vertical position.

Sodium citrate tubes for coagulation testing should be inverted only three or four times.

All other anticoagulant tubes should be gently inverted eight to 10 times.

Clotting time cannot be rushed; centrifugation of the sample too soon will result in hemolysis.

Don’t centrifuge specimens at a higher speed or for longer than necessary.

Protect the specimens during shipping; exposure to inappropriate temperatures and significant jarring will cause hemolysis in transit.

Om Fisher BioServices

Fisher BioServices is a brand of Thermo Fisher Scientific, the world leader in serving science, and member of the BioPharma Services Division.
Specialistområden:

Biorepository & Biobanking, Laboratory Services, Clinical Trial Sample Management, Sample Collection Kit, Cold-Chain Logistics, Cellular Therapy Solutions, Biologic-API Management, Cryogenic Transport Solutions, Biorepository Relocation, Sample Back-up Storage

Källa: https://www.linkedin.com/company/fisher-bioservices

Jag kommer naturligtvis att publicera mer information om och analyser av hemCheck framöver. Jag har som sagt själv köpt in mig i hemCheck nyligen. Jag tror att detta kan vara början på en mycket spännande resa.

 

Disclaimer:
Som vanligt är detta min egen bedömning. Det är inget råd eller uppmuntran. Läsaren måste själv göra sin egen bedömning och själv ta ansvar för sina eventuella investeringsbeslut.