Tag Archives: analys

TOLERANZIA DEL II – SÄRLÄKEMEDEL (ORPHAN DRUGS)

Denna blogg har jag tidigare enbart publicerat på andra plattformar. Med flera nya följare tycker jag det kan vara värt att också publicera texten där den faktiskt hör hemma!

• I jämförelse med sedvanliga läkemedel är det mycket enklare för särläkemedelsbolag att knyta licensavtal, och till ett högre värde • Att bli finansierad hela vägen in i marknaden med royalties och milstolpsbetalning • Oftast handlar det om avtal värda flera miljarder • Kanske det mest centrala gällande särläkemedelsstatus är att de har en oerhört mycket högre sannolikhet att nå marknaden än sedvanliga läkemedel

SÄRLÄKEMEDEL (ORPHAN DRUGS)

Toleranzia utvecklar läkemedel för sällsynta, livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd. För att förstå Toleranzias styrka och potential behöver vi titta närmare på den speciella kategori av läkemedel som bolaget framställer. När vi förstår detta så kommer vi också förstå bolagets stora möjlighet att gå till marknad med sin nuvarande huvudläkemedelskandidat TOL2. Det är läkemedelskandidaten TO2 i sig som utgör den avgörande faktorn för framgång, men ramverket för den särskilda typ av läkemedel som TOL2 tillhör är unikt gynnsam. Låt oss därför titta närmare på särläkemedlens väldigt stora möjligheter att gå från utvecklingsläkemedel till marknad.

BEGREPPET SÄRLÄKEMEDEL

Definition

Toleranzias läkemedel går under beteckningen särläkemedel. Begreppet är hämtat från engelskans ”orphan drugs”.

Ett särläkemedel är avsett för diagnos, prevention eller behandling av ett livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd.

Till särläkemedel räknas även de läkemedel som är avsedda för ett allvarligt och kroniskt sjukdomstillstånd men där det utan stimulansåtgärder är osannolikt att försäljningsintäkterna skulle generera tillräcklig återbäring för att motivera kostnaderna för de nödvändiga investeringarna i forskning.

Det måste saknas tillfredsställande metoder för diagnos, förebyggande eller behandling av tillståndet ifråga. Om det finns godkända metoder krävs det att de nya läkemedlen bedöms innebära en “betydande fördel” för berörda patienter. Det som avses med “betydande fördel” är antingen en kliniskt relevant fördel eller ett betydande bidrag till patientvården.

I definitionerna av särläkemedel framgår det att det handlar om sällsynta sjukdomar (”rare disease”). Särläkemedel är alltså, enkelt uttryckt, nischläkemedel för de sjukdomar som definieras som sällsynta. För att få klassas som särläkemedel får sjukdomen enbart förekomma hos ett visst antal individer. Siffrorna sätts i relation till befolkningsstorleken i länderna, vilket förklarar varför siffrorna varierar mellan olika länder. Siffrorna varierar mellan 1-8 av 10 000. Figuren nedan visar siffrorna för några av de stora regionerna.

Källa: http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EPOD17.pdf

Framgångsrik lagstiftning som skapat fördelar för både särläkemedelsbolag, samhälle och patienter

Beteckningen särläkemedel kan spåras tillbaka till The Orphan Drug Act of 1983, en amerikansk lag vars syfte är att skapa ekonomiska incitament för läkemedelsindustrin att utveckla läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Lagen ger även andra stora fördelar åt läkemedelsbolagen som utvecklar särläkemedel. Vi återkommer till det längre fram i analysen.

Japan följde efter med samma typ av lag 1993 och i EU gick startskottet vid millennieskiftet.

Systemet har varit mycket framgångsrikt för att få fram nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, ett antal läkemedel har tagits fram mot sjukdomar som tidigare inte varit behandlingsbara. Vidare läsning om sällsynta sjukdomar finns här.

Att det handlar om relativt sällsynta sjukdomar gör att antalet patienter (patientunderlaget), och därmed också kundunderlaget, är relativt sett färre än vid vanligt förekommande sjukdomar.

Därför drar spontant många slutsatsen att det blir svårare för företag som framställer särläkemedel att nå hög lönsamhet (p.g.a. relativt få patienter). Ni kan läsa om siffror och lönsamhet längre fram i analysen. Låt oss nu bara konstatera att denna spontana slutsats inte är korrekt.

Som också framgår ovan kan läkemedelsutvecklare alltså ansöka specifikt om att deras läkemedelskandidater ska beviljas särläkemedelsstatus. Det finns stora fördelar med att beviljas särläkemedelsstatus. Detta kommer belysas längre fram i texten.

Enorm marknadspotential för bolag som utvecklar särläkemedel

Vad är egentligen orsaken till läkemedelsbranschens intresse för särläkemedel? Tobias Thornblad, analysansvarig BioStock, svarar så här på frågan.

– En viktig faktor är den stora marknadspotentialen. Även om det rör sig om sällsynta sjukdomar med relativt få drabbade, så är särläkemedel prissatta betydligt högre än ”vanliga” läkemedel – det är inte ovanligt att särläkemedel kostar 5 gånger mer. Totalt sett så handlar det om mycket stora summor, förra året utgjordes 16,5 procent av läkemedelsindustrins totala omsättning av särläkemedel. Dessutom har många stora bolag som strategi att först utveckla och få marknadsgodkännande av ett läkemedel för en sällsynt sjukdom, vilket dels ger en snabbare väg till marknaden, dels möjlighet att få en högre prissättning. Därefter ansöker man om label extensions med samma läkemedel för andra indikationer.

Källa: https://www.biostock.se/2017/04/webb-tv-temakvall-om-framtidens-lakemedel/

Ovanliga sjukdomar – totalt sett många drabbade

Även om sällsynta sjukdomar är ovanliga per definition, är antalet drabbade totalt sett inte få: cirka 7 procent av befolkningen i den utvecklade världen har en sällsynt sjukdom och antalet ökar. I t.ex. USA uppskattar National Institute of Health (NIH) att mellan 25-30 miljoner människor är drabbade. Enligt den ideella patientorganisationen Global Genes lider så många som 350 miljoner människor globalt av någon av dessa sällsynta kroniska sjukdomar, ofta progressivt invalidiserande tillstånd som begränsar livslängden. Hälften av de drabbade är barn.

Idag har man identifierat ca 7 000 sällsynta sjukdomar, men trots detta existerar idag endast behandlingar för fem procent av dessa.

Globala marknaden för särläkemedel förväntas dubblas till år 2022

Den globala marknaden för särläkemedel uppskattas växa till ett värde på 209 miljarder dollar år 2022, vilket motsvarar en tredjedel av den totala ökningen för samtliga läkemedel som väntas nå ett marknadsvärde på en biljon dollar. Ökningen på 95 miljarder dollar under tidsperioden är anmärkningsvärd, inte minst med tanke på den hårda kritik som de stora läkemedelsbolagen har fått utstå för hög prissättning på dessa läkemedel som är oerhört avgörande för utsatta patientgrupper.

Marknaden för särläkemedel förväntas dubbleras under perioden 2016-2022, vilket är ett tydligt tecken på att läkemedelsbolagens FoU-program (Forskning och Utveckling) i allt högre grad är inriktade mot smalare patientpopulationer som karakteriseras av stora ouppfyllda behov. Incitamenten är starka: bolagen kan dels få en snabbare väg till marknad, dels finns möjligheter till attraktiv prissättning.

Starka ekonomiska och regulatoriska incitament att utveckla särläkemedel

Läkemedelsindustrin präglas av starka ekonomiska och regulatoriska incitament som motiverar bolag att satsa på sällsynta indikationer. Samtidigt möjliggör vetenskapliga framsteg allt fler identifierade sjukdomar. Dessa faktorer samspelar och innebär att marknaden för särläkemedel förväntas nära nog dubbleras under perioden 2016-2022 till 209 miljarder dollar, vilket gör utveckling av särläkemedel till en fortsatt mycket attraktiv affärsmöjlighet för såväl små som stora bolag.

Från ett investerarperspektiv är således ett bolags möjligheter att lämna in, och framförallt att få en godkänd ansökan om särläkemedelsstatus en viktig kurstrigger att bevaka.

Särläkemedels höga prissättning en tydlig katalysator för försäljningstillväxten

Särläkemedel står idag för 7,9 procent av de totala läkemedelskostnaderna i USA enligt en ny rapport från QuintilesIMS Institute.

Den genomsnittliga årliga kostnaden för ett särläkemedel år 2016 var över 32 000 dollar, och de 10 ”orphan-behandlingar” som användes av det största antalet patienter kostade i genomsnitt 14 909 dollar per år. Cirka 1 procent av alla särläkemedel kostar mer än 500 000 dollar per år, och dessa läkemedel står för 1,6 procent av den totala försäljningen av särläkemedel.

Av den totala läkemedelsförsäljningen i USA år 2016 på cirka 450 miljarder dollar, utgjordes cirka 36 miljarder dollar av särläkemedel. Merparten, nästan 60 procent av de totala försäljningsintäkterna, avser traditionella läkemedel som i allmänhet är billigare.

Sedan 1983 har antalet godkända särläkemedel ökat markant

Godkända särläkemedel mellan 1983–2017.

Stora fördelar för läkemedel som beviljas särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation)

Kostnaden för att utveckla ett särläkemedel är som regel mycket högt oavsett om läkemedlet kan göra nytta för en stor eller liten patientgrupp. Historiskt har därför företag haft litet intresse att satsa utvecklingsresurser på så kallade särläkemedel för små patientgrupper. Den engelska benämningen ”orphan drugs” uttrycker den rådande situationen fram till början av 2000-talet.

Genom politiska initiativ i USA, Japan och EU antogs olika program för att stimulera företag att ta fram nya läkemedel för behandling av ovanliga och svåra sjukdomar. Vi ser idag ett ökat inflöde av sådana läkemedel. Det är mycket positivt för de patienter som är drabbade och som tidigare inte kunde få behandling, som en konsekvens av att sjukdomen är sällsynt.

Syftet med lagstiftningen om särläkemedel är att underlätta forskningen och utvecklingen av läkemedel samt att påverka marknadsförhållandena så att det blir lockande att utveckla särläkemedel.

Sammanfattning av de övergripande fördelarna i USA och EU för särläkemedelsutveckling

· Kraftigt reducerade avgifter i samband med godkännande och registrering.

· 10 år av marknadsexklusivitet i USA (motsvarande är 7 år i Europa) för bolaget efter marknadsföringsgodkännande för läkemedlet och den aktuella indikationen.

· Rätt till betydande stöd från EMA och FDA; de regulatoriska myndigheter som granskar upplägg och resultat av kliniska studier inom EU och USA, samt ansvarar för godkännandet av läkemedel som utvecklats för användning inom EU och USA.

Fördelar i USA, fastslagna enligt amerikansk lagstiftning

Källa: https://www.iqvia.com/en/institute/reports/orphan-drugs-in-the-united-states

Fördelar i EU, fastslagna i europeisk lagstiftning

· Ensamrätt inom EU i 10 år.

· Kostnadsfri eller reducerad avgift för vetenskaplig rådgivning och för godkännande.

· Kostnadsfri inspektion innan godkännande.

· Centralt godkännande i EU.

· Företräde till EU:s forskningsprogram inom de så kallade ramprogrammen.

· Tillgång till stimulansåtgärder som vidtas av medlemsstaterna samt forskningsstöd till förmån för små och medelstora företag (SME).

För läkemedelspreparat som erhållit särläkemedelsstatus erbjuds vetenskaplig och adminis­trativ rådgivning och lättnader i försäljningstillstånds- och övriga läkemedelstillsyns­avgifter. Särskilt då det gäller små och medelstora aktörer är rabatterna betydliga. Efter att försäljnings­tillstånd beviljas garanteras särläkemedlet dessutom ett tio år långt skydd mot generiska preparat för behandlingen av den aktuella sällsynta sjukdomen.

Källor:

Toleranzias TOL2 beviljas särläkemedelsstatus i USA

Den 22 mars 2017 meddelade Toleranzia att Food and Drug Administration i USA beviljat bolagets särläkemedelsstatusansökan avseende dess nya tolerogen, TOL2. I och med erhållandet av särläkemedelsstatus för TOL2 i USA stärker Toleranzia avsevärt sin position på den strategiskt viktiga nordamerikanska marknaden. Sedan tidigare har bolaget särläkemedelsstatus i både USA och Europa avseende läkemedelskandidaten TOL1. Beviljad särläkemedelsstatus i USA ger sju års marknadsexklusivitet för ett godkänt läkemedel på den amerikanska marknaden, lägre utvecklingskostnader och betydande hjälp från regulatoriska myndigheter.

Toleranzias VD Charlotte Fribert kommenterar

– Det positiva beskedet från FDA är väldigt glädjande. Möjligheten att erhålla sju års marknadsexklusivitet i USA, vår i särklass viktigaste marknad, är oerhört betydelsefull för oss. Särläkemedelsstatus innebär också viktiga fördelar under utvecklingsfasen såsom kostnadslättnader och potentiellt en snabbare process för att ta en effektiv och säker behandling mot myastenia gravis till marknaden. Att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för ytterligare ett av Toleranzias tolerogener innebär en betydande förstärkning av vår kommersiella ställning inom vår huvudindikation – myastenia gravis.

Särläkemedels unika särställning gällande sannolikheten att komma ut på marknaden

En viktig faktor att titta närmare på när man analyserar bolag inom biotech är det som på engelska benämns för Probability of Success eller Likelihood of Approval (LoA). Det vill säga sannolikheten för bolagets läkemedelskandidat att komma ut på marknaden. När man tittar på prekliniska bolag såsom Toleranzia, är det rimligt att utgå från att bolagen bör värderas mot sannolikheten att kunna lyckas. Då är statistik helt avgörande för investerare.

Av ”Clinical Development Success Rates 2006-2015”, den mest omfattande studien av klinisk läkemedelsutveckling, visar att sannolikheten för en genomsnittlig läkemedelskandidat att gå från fas I till marknaden är 9.6 %.

Särläkemedel har hela 25.3 % sannolikhet att från fas I nå marknaden. Detta är i särklass den högsta siffran sett till samtliga läkemedel. Mer än 25 procent av samtliga särläkemedelskandidater går alltså hela vägen från fas I-studier till marknadslansering. Siffran tål att upprepas: mer än var fjärde särläkemedelskandidat går hela vägen fram till marknadslansering.

Källor:

EvaluatePharma rapport om särläkemedel

EvaluatePharma har publicerat en rapportenbart om Orphan Drugs. Innan vi tittar närmare på rapporten ska vi ta en titt på vad EvaluatePharma är och varför deras rapporter väger mycket tungt och är pålitliga.

EvaluatePharma

Sedan 1996 har EvaluatePharma försetts ledande beslutsfattare inom läkemedelsindustrin med ett perspektiv på världens finansmarknader. EvaluatePharmas framåtblickande syn på marknaden är enormt inflytelserik eftersom det visar konsensus om förväntningar, vilket påverkar aktiemarknadsvärderingar från företag. Aktieanalytikernas prognoser visar sina perspektiv på individuell företagsprestanda, industrins utveckling och den makroekonomiska miljön. EvaluatePharma har fångat konsensusprognoserna för aktieanalytiker och integrerat dem med de historiska resultaten, som rapporterats av företagen. Ur denna omfattande syn på industrin framträder dess tidigare och förväntade framtida prestanda och kan analyseras med hjälp av EvaluatePharma. Analyser sträcker sig från totala marknadstrender och terapeutiska översikter till individuell företagsprestanda och produktutveckling. Oavsett syn på industrins framtid är EvaluatePharma den viktigaste vägledningen till värde inom läkemedels- och bioteknikområdet.

Rapporten

“Den stadiga och obevekliga tillväxten av marknaden för särläkemedel är det framträdande temat i den fjärde upplagan av ”Evaluate Pharma’s Orphan Drug Report”. Det som har förändrats under de senaste 12 månaderna är den ökade granskningen av priset på dessa livräddande läkemedel. Det finns ingen tvekan om att försäkringsbolagen fortsätter att täcka föräldralösa läkemedel, eftersom de ofta är det enda alternativet för patienter och fortfarande utgör en relativt liten del av de totala budgetarna. Enligt resultaten i årets rapport kommer marknaden att fortsätta växa snabbt, med en prognos för försäljningstillväxten på 11 % per år, mer än dubbelt så mycket som förutspått för konventionella läkemedel. Faktum är att försäljningen av särläkemedel förväntas nästan dubblas mellan 2016 och 2022 för att nå 209 miljarder dollar. Denna snabba tillväxt samt den starka viljan att betala för dessa dyra läkemedel är två av de främsta anledningarna till att sektorn har blivit alltmer attraktiv för några av industrins största aktörer.”

Utvald statistik från rapporten

Utlicensieringsavtal – värdet inom segmentet särläkemedel

Medtrack har publicerat en rapport från 2014 om utlicensieringstrender för särläkemedel.

Rapporten

Särläkemedel har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och erbjuder hopp till de som drabbats av dessa sällsynta sjukdomar. Myndigheter uppmuntrar läkemedelsutveckling genom lagstiftning och genom att erbjuda förmåner till läkemedelsbolag för dessa små patientpopulationer, vilket lett till att läkemedelsindustrin har ett stort intresse för särläkemedel. Mindre konkurrens, marknadsexklusivitet och snabbspårsutveckling innebär en lukrativ marknad för industrin. Sedan läkemedelsindustrin fick upp ögonen för den stora intäktspotentialen i att utveckla särläkemedel har vi sett en ökning i utvecklingen av särläkemedel. Precis som med all läkemedelsutveckling har licensavtal blivit en intressant faktor för utvecklingen av marknaden för särläkemedel.

Värdet av licensavtal för särläkemedel

Det genomsnittliga värdet av licensavtal inom läkemedelsindustrin har minskat avsevärt sedan 2009 och har inte återhämtat sig ännu. Men licensavtal för särläkemedel har tagit en annan riktning. Deras värden fortsätter att överträffa andra läkemedelsaffärer sedan skiftet började 2010. Denna trend utgör en tydlig representation av särläkemedlens lukrativa marknad inom läkemedelsindustrin.

Det genomsnittliga värdet av ett utlicensieringsavtal för ett särläkemedel var 2013 nästan 250 miljoner dollar

I vilken fas utlicensieringsavtal upprättas och royaltyintäkter i de olika faserna

Av diagrammet ovan framgår under vilken del av de kliniska studierna som utlicensieringsavtal upprättas. Som vi kan se sker majoriteten av utlicensieringsavtalen i Fas II.

På grund av den snabba översynsprocessen för särläkemedel är tidsramen från fas III till marknad kortare än för vanliga läkemedel. Royaltyintäkter mer än dubbleras i fas III i jämförelse med övriga faser.

Rapporten anger vidare vi ser en tydlig trend för särläkemedel. Tillväxten i särläkemedelssektorn fortsätter att öka då företagen ser fördelarna som utvecklingen av dessa läkemedel innefattar, såsom kostnadsbesparingar genom en snabb granskningsprocess och marknadsexklusivitet.

IMS Health

Det mycket ansedda IMS Health bekräftar dessa slutsatser i sin rapport ”IMS PharmaDeals, Review of 2015: Return of the mega-merger and a shift to early-stage dealmaking” från 2015, där man konstaterar att ett stort antal läkemedels- och bioteknikföretag sökte nya möjligheter inom området för sällsynta sjukdomar genom förvärv eller allianser.

Sammanfattning

· I jämförelse med sedvanliga läkemedel är det mycket enklare för särläkemedelsbolag att knyta licensavtal, och till ett högre värde.

· Att bli finansierad hela vägen in i marknaden med royalties och milstolpsbetalning.

· Oftast handlar det om avtal värda flera miljarder.

· Kanske det mest centrala gällande särläkemedelsstatus är att de har en oerhört mycket högre sannolikhet att nå marknaden än sedvanliga läkemedel.

Sammanfattning och analys av Q&A:n med Xbranes ledning

Spherotide och Kina

*Martin Åmark finner ingen anledning att frångå tidsplanen för ett avtal med Kina angående Spherotide. Han tydliggör att han har förtroende för att ett signerat avtal kommer finnas på plats i år.

*Licensintäkter för enbart avtalet i sig beräknas generera ca 70 miljoner kronor till Xbrane.

*350 miljoner kronor årligen i försäljningsintäkter för produkten, varav en del tillfaller Xbrane (produkten säljs till partner för ett transferpris)

*Försäljningen av originalprodukten i Kina uppgår till ca 100 MUSD årligen.

Ny enorm marknad för Xlucane

*En stor marknad har plötsligt öppnat upp sig för Xlucane. FDA godkände i våras originalläkemedlet Lucentis för behandling av ögonsjukdomen diabetesretinopati (DR) med en årlig marknad på hisnande 6.5 miljarder dollar. Enbart i USA!

Utlicensieringsavtalen

*Utlicensieringsavtalen för Spherotide och Xlucane i övriga regioner (än Kina) har kommit långt.

*Förhandlingarna befinner sig i due diligence. Förutsatt att den faller ut rätt så ska slutförhandlingar av avtalet göras.

Stora generika- och biosimilarbolag som partners

*Det ligger mycket nära till hands att dra slutsatsen att de partners som Xbrane förhandlar med är stora generika- biosimilarbolag som redan har en etablerad logistik och kompetens för försäljning och ett stort nätverk av kontakter med läkare etc. Detta vittnar om att Xbrane är väl pålästa och strategiska då de förstår vikten av marknadsföring och kontakter med läkare som skriver ut läkemedlen (se bl a denna artikeln: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/02/11/big-pharmaceutical-companies-are-spending-far-more-on-marketing-than-research/?utm_term=.7c6148822d5c).

Mellanöstern

*Marknaden för Spherotide bedöms vara 500 miljoner dollar globalt och 30 miljoner dollar i Mellanöstern. Årligen.

*Det finns inga konkurrenter till Spherotide i Mellanöstern (förutom originaltillverkaren).

*Microrelin® är den mest kostnadseffektiva hormonbehandlingen mot prostatacancer och endometrios i Mellanöstern.

Fas III-studier

*Martin Åmark bekräftar att planen är att fas III-studier för både Xlucane och Spherotide ska påbörjas 2018.

Xbrane är unikt

*Xbrane är det enda noterade biosimilarbolaget i Sverige och är därmed unika på börsen och för investerare.

Risk/reward och chance-to-success

*Risk/reward i bolaget är mycket attraktiv. För biosimilar är chance-to-success ungefär 50-75 procent. Detta ska jämföras med att nya läkemedel har en chance-to-success på endast 10 procent. När det gäller generikaläkemedel har dessa en chance-to-success på hela 90 procent.

Prissättningen

Prissättningen för biosimilarer uppgår till 70-80 procent av priset på originalläkemedlet. Generika säljs med ca 10 procents rabatt gentemot originalläkemedlet. Risk/reward sett till chance-to-success och prisrabatt mot originalläkemedlet är därför oerhört attraktivt för biosimilarer.

Avslutande ord från Martin Åmark och Susanna Helgesen

”Det närmaste året väntas vara både spännande och händelserikt för bolaget och de aktieägare som väljer att följa oss. Bolaget befinner sig mitt uppe i en mycket spännande och avgörande fas gällande utlicensieringsavtalen. Hur framtida försäljning, marknadspenetration och kapitalbehov väntas utvecklas kommer till stor del dikteras av de avtal som ingås under kommande året. Av den anledningen väntas 2017/2018 vara mycket avgörande för Spherotide och Xlucanes framtid. Och det är en framtid som Martin Åmark och Susanna Helgesen ser fram emot med en hög dos av tillförsikt och styrka.

Min egen avslutande kommentar

Jag tycker att det framför allt är en sak som sticker ut mer än allt annat. Det är att det är tydligt att ledningen i Xbrane arbetar utifrån en väl genomtänkt och utarbetad strategi. Det genomsyrar allt från formuleringen av affärsidén till genomförandet av den. Något jag gillar starkt är att Xbrane, genom att initialt se till att etablera sig och sälja på de marknader originalläkemedlen saknar patent (Iran och Mellanöstern), skapar sig bolaget en god kassa till att klara sig utmärkt fram till att utlicensieringsavtalen och marknadsgodkännande för de största marknaderna faller in. Detta vittnar om att ledningen besitter en gedigen efterforsknings- och analytisk förmåga.

Xbrane Biopharma – Redeye

Här kommer en färsk analys av Xbrane Biopharma. Denna gång har jag fått äran att samarbeta med Tiger, en mycket erfaren och kompetent investerare som skriver på Redeye. Tiger är den som gjort grundarbetet och upptäckt Xbrane. Länk till samma analys som postats av oss på Redeye: https://www.redeye.se/arena/posts/xbrane-biopharma-bolaget-med-de-dolda-miljarderna

Okej, vi ska försöka göra det så kort och enkelt som möjligt. Vi har suttit och letat efter intressanta case nu i snart ett år, finns många fina bolag men det är ett som har stuckit ut i mängden.

Xbrane Biopharma, ett bolag som har legat dött och bortglömt i över 1,5 år, men kommit till liv, speciellt efter ett insiderköp på 1,1 miljoner kr av Saeid Esmaeilzadeh, svenska näringslivets Zlatan. Saeid Esmaeilzadeh är styrelseordförande i Xbrane. Han är varken någon amatör eller novis, tvärtom är han dokumenterat oerhört framgångsrik. 2015 tilldelades han den inom bioteknikbranschen mycket prestigefyllda  utmärkelsen BioteckBuilders Award (https://wordpress.com/post/robertveritas.wordpress.com/252). Läs mer om Saeid Esmaeilzadeh här: http://www.dn.se/ekonomi/de-okanda-miljardbyggarna/https://mitti.se/nyheter/fran-husby-till-miljardimperium-vid-stureplan/

Vi börjar med en film! Som alla som läser detta bör kolla igenom!

https://vimeo.com/207659224

Vad sysslar Xbrane egentligen med?

Jo, för att göra det svåra lätt..

De flesta här har nog varit in på apoteket någon gång och hämtat ut läkemedel och blivit erbjuden ett annat märke som är lite billigare än originalet?

Misstänkte väl det.

De kallas för generiska läkemedel och biosimilarer.

Xbrane är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Att Xbrane redan befinner sig i kommersiell fas är centralt och betyder främst två saker:

a) att bolaget redan har intäkter. Xbrane tjänar alltså pengar på sina produkter.

b) att Xbrane är en het uppköpskandidat för vilken som helst av Big Pharma, dvs för de stora läkemedelsbolagen i världen (https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/04/07/var-forsiktig-med-bioteknik.html, 5:e stycket & https://www.biostock.se/2017/08/rapport-indikationerna-som-ar-hetast-for-uppkop-av-big-pharma/)

Xbrane har världsledande kompetens (https://robertveritas.wordpress.com/2017/09/02/investorideas-com-xbrane-has-world-leading-expertise/) inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterat proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer.

Det som gör Xbrane unikt – förutom att bolaget är det enda svenska börsnoterade biosimilarföretaget – och ger bolaget en enorm konkurrensfördel är att bolaget kan tillverka dessa komplexa och dyra läkemedel till en bråkdel av priset. För att tala klarspråk: Xbrane tillverkar läkemedlen hela 85% billigare med sin patenterade tillverkningsprocess. Detta gör Xbrane till en ännu större och starkare aktör på marknaden.

De sysslar även med en lösning när det gäller långtidsverkande läkemedel som de kallar Microsphere. Det innebär att men kan injicera läkemedlet som sedan sakta bryts ner och doseras ut en längre tid i kroppen (http://xbrane.com/technologies/microphere-technology/). Cancer Microsphere-teknologin är den senaste trenden inom cancerterapi. En stor nackdel med traditionella cancerläkemedel är deras oförmåga att enbart angripa tumörcellerna. Allvarliga biverkningar och en låg cure-rate blir följden. Microsphere-teknologin är den enda metoden för att kunna rikta läkemedlet enbart mot de sjuka cellerna och orsakar alltså inte skador på de sjuka patienternas friska celler. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21131762). Det är inte vilken amatör som helst som gör denna bedömning av Microsphere-teknologin: notera att den kommer från National Center for Biotechnology Information (NCBI). NCBI är en del av United States National Library of Medicine (NLM), som är en förgrening av National Institutes of Health (NIH). NCBI har en serie databaser som är relevanta för bioteknik och biomedicin och är en viktig resurs för bioinformationsverktyg och -tjänster. Viktiga databaser inkluderar GenBank för DNA-sekvenser och PubMed, en bibliografisk databas för biomedicinsk litteratur.

2015 förvärvade man ett italienskt bolag (PRIMM PHARMA). Ett otroligt viktigt förvärv med riktigt fina villkor som inte bara gav Xbrane flera utvecklingskandidater i portföljen utan en egen produktionsanläggning med en kapacitet i global skala.

I februari i år fick anläggningen ett GMP godkännande vilket betyder att den är godkänd för att börja producera läkemedel till diverse partners och kliniska studier.

Xbranes fokus i närtid

I nuläget har Xbrane fokus på sina två läkemedelskandidater Spherotide och Xlucane.

Spherotide är en generika på ett läkemedel som heter Decapeptyl. Det används mot prostatacancer som väldigt många drabbas och dör av årligen. 2012 diagnosticerades 1.1 miljoner män med sjukdomen, vilket motsvarar 8% av alla nya cancerfall (http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-specific-cancers/prostate-cancer-statistics). Men inte nog med att Sphereotide används mot prostatacancer. Läkemedlet används även för behandling av endometrios. Endometrios är en sjukdom som enbart drabbar kvinnor som först nyligen uppmärksammats och blivit erkänd som ett sjukdomstillstånd/diagnos. Detta efter flera år av feldiagnosticering och icke-behandling. 10% av världens kvinnor har endometrios, varav ca 20% är i behov av medicinsk behandling. Det är här som Sphereotide kommer in. Världens befolkning uppgick 2016 till 7.5 miljarder, varav 49.5 procent var kvinnor. Om 10 procent av dessa har endometrios blir detta 370 miljoner kvinnor. 20 procent av dem behöver behandling. Det är 74 miljoner kvinnor. (http://www.endometriosforeningen.com/vad-ar-endometrios, http://endometriosis.org/treatments/gnrh/, http://xbrane.com/product/spherotide/ )

Xlucane är en biosimilar på ett läkemedel som heter Lucentis. Det används hos vuxna för att behandla olika ögonsjukdomar som till exempel Makulaödem som orsakar synnedsättning. Ett otroligt dyrt läkemedel att tillverka. En dos kostar upp emot 10 000kr.

Xbrane har genomfört en detaljerad studie av Xlucane. Denna påvisar ingen signifikant skillnad hos Xlucane jämfört med referensprodukten på de viktigaste parametrarna. Detta bevisar produktens kvalitet och ger oss enorm komfort under pågående uppskalning av produktionen till kommersiell skala och inför de kommande kliniska prövningarna och det möjliggör en accelerering av utlicensieringsprocessen för produkten. Studien utgör en fundamental grund för kommande vetenskapliga möten med myndigheter för att kunna slutföra utlicensiering affärer med kommersialiseringspartners (http://xbrane.com/press-release/xbrane-rapporterar-positiva-in-vitro-biosimilaritetsdata-pa-xlucane/).

När de positiva testresultaten för Xlucane offentliggjordes i februari 2017 blev detta en global nyhet som rapporterades i de ledande tidskrifterna inom biosimilars. Som exempel kan nämnas att GaBI publicerade en omfattande artikel till stöd för Xlucane och som en tydlig bekräftelse till läkare, farmaceuter – helt enkelt till läkemedelsbranschen i stort – av Xlucanes behandlingsresultat (https://robertveritas.wordpress.com/2017/09/01/xbrane-biopharma-q2-rapporten-ger-upphov-till-en-tydlig-kopsignal-2/).

GaBI Online was first launched in 2009 and has quickly developed into an authoritative resource for global news on the recent developments in the field of generics and biosimilars, a repository of worldwide guidelines and an archive of related scientific information. It seeks to provide readers with the latest updates on developments in relation to generic and biosimilar medicines, and to serve as a communication vehicle to reach key members of the healthcare world. The intention of GaBI is to generate a service for healthcare providers to support them in making cost-effective choices when it comes to treatment decisions. Healthcare professionals such as physicians and pharmacists, are the primary target of GaBI; followed by others involved in sustaining health care, such as healthcare policymakers and drug regulators, third-party payers and the pharmaceutical industry.

Generiska läkemedel är likvärdigt med originalläkemedel. Generika har samma effekt (varken bättre eller sämre) men har ett annat namn och kommer från en annan leverantör.

Biosimilarer är inte generika. Det är mycket viktigt att komma ihåg. En biosimilar är en kopia på ett biologiskt läkemedel, det vill säga ett läkemedel som är framställt med hjälp av levande celler. Eftersom originalen är så stora och komplexa går det inte att säga att kopiorna är exakta kopior av originalen eller inte.

Pipeline

(MDSEK = Miljarder kronor)

Microsphere (Generika)

Octreosphere (Sandostatin® LAR)  19% Complete / Dagens globalmarknad är på 15 MDSEK

Spherotide (Decapeptyl®/Trelstar®/Pamorelin®) 50% Complete / Dagens globalmarknad är på 3,7 MDSEK

Risperisphere (Risperdal Consta®) 19% Complete / Dagens globalmarknad är på 11 MDSEK

Exenasphere (Bydureon®) 19% Complete / Dagens globalmarknad är på 4,2 MDSEK

Leuprosphere (Lupron®) 19% Complete  / Dagens globalmarknad är på 15 MDSEK

Biosimilars

Xlucane (Lucentis®) 25% Complete / Dagens globalmarknad är på 34,5 MDSEK

Xcimzane (Cimzia®) 19% Complete / Dagens globalmarknad är på 8 MDSEK

Xoncane (Oncaspar®) 19% Complete / Dagens globalmarknad är på 1,7 MDSEK

Marknaden/Potentialen

Här kommer det riktigt intressanta!

Med hela dagens pipeline inräknad så är Xbranes adresserbara marknad på hela 93,1 miljarder kronor.

Det är mycket pengar, men såhär kul ska vi inte ha nu, utan vi går endast igenom de 2 första läkemedelskandidaterna som de fokuserar på.

Försäljning + Licenser

Spherotide

Iran

I Iran så räknar man med att nå en försäljning på 15MUSD årligen och enligt licens så får Xbrane 50% av intäkterna av Pooyesh Darou vilket motsvarar 7,5 MUSD.

Europa

I Europa Räknar man med att få Licensintäkter upp till 8 MUSD fram tills mitten på 2019 då försäljningen startar. Man räknar på att nå en försäljning på 65MUSD årligen och Xbrane siktar på att få 50% av intäkterna.

Kina

I Kina räknar man med att få 8 MUSD i licensintäkter fram till 2021 då försäljningen startar. Man räknar på att nå en försäljning på 40MUSD årligen och enligt licens kommer Xbrane få 50% av intäkterna-

Resten av världen

Är man i diskussion med Bio Avenir och där framgår inga licens intäkter ännu men man räknar med att nå en försäljning på 30MUSD årligen som startar 2020 och Xbrane kommer få 50% av intäkterna-

Xbranes intäkter på Spherotide framgår till 127,5 MUSD vilket motsvarar 1 MDSEK årligen.

Xlucane

Iran

I Iran framgår det inte hur stora licensintäkterna är men man räknar på att nå en försäljning på 20MUSD och Xbrane kommer få intäkter i form av royalty.

Kina

Läs mer här om den potentiella marknaden för Biosimilarer i Kina: https://robertveritas.wordpress.com/2017/08/30/xbrane-biopharma-kinesiska-marknadens-potential/

Globalt

Globalt så räknar man med att få licensintäkter på ca 100MUSD Fram till 2021 då försäljning startar och man räknar på att nå en försäljning på 400MUSD årligen.

Beroende på vad det blir för deal så vet man inte för tillfället inte hur mycket pengar det här skulle generera för Xbrane. Men oavsett så kommer det vara en enorm intäkt för bolaget.

Men i runda slängar så beräknas intäkterna för Xlucane överstiga 200MUSD årligen för Xbrane!

Så på bara dessa 2 läkemedelskandidater så ser vi en intäktspotential på minst 2,6 miljarder kronor årligen!

Konkurrenter

För Spherotide så finns det inga konkurrenter, Xbrane är ensamma om att lansera denna produkt på marknaden!

För Xlucane så finns det 2st konkurrenter. Pfenex och Formycon och här kommer alla bolagen få slåss om marknadsandelar.

Triggers

Det är en väldigt spännande höst Xbrane har framför sig!

För resten av 2017 så har vi 4-5 stora PM att vänta.

*Slutförande av Licensen med Kina

*Licens för Spherotide i Europa

*Lansering av Xlucane i Iran

*Licens för Xlucane Globalt

*Andra Batchen med Spherotide till Iran

*Start av Fas 3 Studie för Spherotide i Europa

Risker

Alltid lika kul med riskerna, men det här är unikt med just generika och biosimilarer.

Alla biosimilarer som har kommit till marknaden har mellan 50-75% att ta sig till mållinjen och bli ett godkänt läkemedel.

Däremot har generiska läkemedel en 90% säkerhet att ta sig till mållinjen! Dvs, vi har ett läkemedel som i stort sett är färdigt och sedan ett med lite högre risk. Detta minimerar riskerna markant i bolaget! Om vi skulle jämföra med ett annat bolag som tar fram ett nytt läkemedel så ser vi mindre än 10% chans att få det nya läkemedlet godkänt.

Kommer bolaget behöva ta in mera pengar? Troligen inte, om man kollar de licensintäkter och försäljning som kommer tillkomma inom en snar framtid så ser jag få risker till det.

De tog in 20MSEK den 24 Maj för att säkerställa den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen.

Ägarstruktur

En annan intressant sak jag har sett är att ledningen i bolaget äger otroliga mängder aktier i bolaget och det har varit stora insider köp sedan Maj i år!

Serendipity Ixora AB               1,280,511 (Storägare, grundat av Saeid Esmaeilzadeh)

Martin Åmark                         110,490 (VD)

Dr. Paolo Sarmientos               338,021 (Head of Controlled Release Generics)

Saeid Esmaeilzadeh                88,460 (Grundare och delägare av Serendipity)

Siavash Bashiri                         86,730 (COO & Head of Biosimilars)

 

Andra Stora aktörer

Jan-Willem De Gier                 102,860 (Co Founder)

Christer Skogum                      111,800 (Global head of marketing and sales, ABB)

Per Granath                             99,744 (Gammal styrelseledamot och har varit VD på Humana)

Egna Ord

Med tanke på triggerlistan för bara hösten, så tror vi att det kommer ske en kraftig uppvärdering av kursen.

Riskerna anser vi vara låga och de stora insiderköpen som har gjorts sedan i maj i år bådar gott i våra ögon. Något vi reflekterat över är varför kom detta stora köp, precis 30 dagar innan rapport? För oss luktar det licensavtal, men vad vet vi?

Vi ser flera licenser bara i höst som kommer inbringa stora pengar för bolaget. Sätter Xbrane den globala Xlucane-licensen så kan vi se en licens på nära miljarden. Vilket skulle inbringa en enorm kassa till bolaget.

Börsvärdet (346M) i skrivande stund är otroligt lågt för ett bolag som detta med kvalitet i både ledning, teknologi och som är så nära till en global marknadslansering.

För den kortsiktige ser vi 120kr innan årets slut, utan Xlucane-licensen.

Med Xlucane-licensen, då pratar vi närmare 200kr innan årets slut.

För den långsiktige (5år) så ser vi en kurs på 708kr men det kommer garanterat att göras en aktiespilt där emellan.

Det finns dock en större chans för uppköp innan dess!

Det är tydligt att Xbrane Biopharma består av en kompetent, erfaren och starkt drivande ledning som vet hur ett tillväxtbolag ska drivas. Ledningen har en väldigt tydlig plan på både kort- och lång sikt.

Det framgår med önskvärd tydlighet att bolagets filosofi är att urvattna aktieägarna så lite som möjligt. Genom att se till att eventuella partners helt/delvis måste stå för finansieringen av studierna inför ett marknadsgodkännande visar Xbrane att denna filosofin består av mer än fina ord.

Kom ihåg! Att all investering sker på egen risk och att detta inte skall tas som en rekommendation. Vi delar bara med oss av vad vi tror!

Både jag och Tiger äger aktier i bolaget.

 

Investera väl där ute och sköt om er! / Tiger och RobertVERITAS