Tag Archives: aktier

TOLERANZIAS HUVUDKANDIDAT TOL2 VISAR BOTANDE EFFEKT

TOL2 mot den muskulära sjukdomen Myasthenia Gravis (MG), har visat upp spektakulära data i såväl effekt som säkerhet. Botande effekt i kombination med att vara helt säker (toxikologi) så är kandidaten TOL2 i hittills presenterad pre-klinisk data anmärkningsvärd, och har gett eko och stora intressen från läkemedelsbolag.

Arbetet med att förbereda TOL2 till perfektion inför de kliniska studierna, som planeras starta under Q1 2020, har löpt på enastående bra.

För er som inte följt mig tidigare rekommenderar jag mina tidigare bloggar. Där har jag nyanserat befintlig information samt delgivit mina personliga tolkningar om vad jag ser i detta intressanta case.

ETT ÅR AV FANTASTISKA RESULTAT TAR TOL2 IN I KLINIK 2020

Låt oss titta på de resultat som Toleranzia levererat under det senaste året. Dessa resultat kommer ge oss en god förmåga att bedöma utsikterna för TOL2 att fortsätta på den inslagna vägen mot att bli den unika, effektiva, säkra och kostnadseffektiva kandidat mot sjukdomen myastenia gravis (MG) som Toleranzia bygger för.

Distributionsstudien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ (som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas).

Samtidigt, och lika viktigt, visar Toleranzia genom dessa resultat att TOL2 är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen. Övriga delar av immunförsvaret, som är centrala för vår hälsa, lämnas intakta. Till exempel förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling. Detta ska jämföras med befintliga behandlingsformer vars läkemedel inte förmår fungera målsökande, vilket har en stark negativ inverkan på patientens hälsa och välbefinnande eftersom dessa läkemedel har en generell icke målinriktad funktion vilket försämrar kroppens immunförsvar.

För en mer detaljerad analys av distributionsstudien rekommenderar jag dessa båda texter.

Toxikologi- och säkerhetsstudier & storskalig produktion

Toleranzias forskare har, i samarbete med extern expertis inom industriell proteintillverkning, framgångsrikt utvecklat en ny högeffektiv produktionsmetod för läkemedelskandidaten TOL2 i bakterier. Den nya produktionsmetoden producerar minst 10 (!) gånger mer än den ursprungliga metoden i jäst och har en rad tekniska fördelar och medger framtagning av större mängder protein med oförändrat hög kvalitet till avsevärt sänkta kostnader. Fortsatt framställning av TOL2 kommer därför att baseras på det nya systemet. Arbetet med att kontraktera en extern tillverkare pågår under ledning av Hejnaes Consult AB, ledande expert inom industriell proteintillverkning.

Kvaliteten och den förstklassiga behandlingseffekten av TOL2 tillverkat med de olika metoderna är helt likvärdiga.

Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på att tillverka TOL2 i bakterier.

– Vi presenterar idag resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan våra interna forskare och extern expertis inom industriell produktion av proteinläkemedel. Den nya produktionsmetoden ger oss omedelbara fördelar i och med att framtagningen av TOL2 för den fortsatta prekliniska och kliniska utvecklingen förenklas och kan ske till en avsevärt lägre kostnad. På sikt betyder det också att marginalerna i en kommersiell produktion kommer att bli avsevärt mer attraktiva. Det fortsatta prekliniska arbetet löper på som planerat med TOL2 producerat med den nya metoden. För att dra full nytta av den nya produktionsmetoden för framtagning av GLP- och GMP-material räknar vi med en mindre tidsförskjutning som gör att inledningen av den kliniska studien i myastenia gravis-patienter flyttas in i 2020, kommenterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Utvecklingsarbetet, i Toleranzias regi, tillsammans med Hejnaes Consult AB, en extern expert med mångårig erfarenhet av industriell tillverkning av proteinläkemedel från bland annat Novo Nordisk, har bedrivits samtidigt med att Toleranzias kontraktsproducent PX’ har arbetat med att utveckla den ursprungliga processen i jäst. I och med att de parallella aktiviteterna har bidragit till den nya processen har utvecklingsarbetet kunnat ske mycket kostnadseffektivt.

Denna pressrelease säger oss att Toleranzia har steppat upp insatserna för att attrahera kommande partners. Bolaget har alltså parallellt med de prekliniska studierna gjort en medveten och riktad insats för att effektivisera produktionsmetoden genom samarbetet med Hejnaes Consult AB.

I mina ögon är detta ytterligare en bekräftelse på att bolaget aktivt och målinriktat arbetar för att göra TOL2 till en kommersiellt attraktiv kandidat och bäddar för en stark förhandlingsposition när kommande partners kommer med konkreta erbjudanden. Jag skulle inte bli förvånad om bolaget sitter på sådan information om TOL2 som gör att man redan nu känner sig helt trygga i att satsa på att optimera TOL2 för marknad och partnerskap eller exit (som utvecklandet av den nya produktionsmetoden visar).

Informationen om den nya högeffektiva produktionsmetoden är således en väldigt intressant och viktig nyhet. Den utgör ett centralt steg mot den framtida kommersialiseringen av TOL2 och att attrahera framtida partners. Marginalerna med den högeffektiva och avsevärt billigare produktionen blir oerhört attraktiva och får potentiella partners att gnugga händerna.

Toleranzia meddelar resultaten från den viktiga immuntoxikologiska studien. Den visar entydigt att det inte föreligger någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter i människa. Tillsammans med de tidigare presenterade säkerhets­farmakologiska och toxikologiska data pekar resultaten entydigt mot att TOL2 kommer att kunna utvecklas som ett mycket säkert och effektivt läkemedel.

Resultatet är också ytterligare en viktig pusselbit i att få kandidaten TOL2 godkänd som läkemedel och ta den till marknad.

Toleranzia meddelar att bolaget fortsätter vägen mot att få TOL2 godkänt för kliniska studier i människa. Nu inleds den preliminära toxikologiska studien, en korttidsstudie som kommer att undersöka den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos med avseende på toxikologiska egenskaper.

ANALYS

TOL2 går in i kliniska studier med bästa möjliga resultat

Resultaten som redovisats ovan talar för sig själv. De visar entydigt att TOL2 går in i kliniska studier med bästa möjliga förutsättningar i ryggen.

I och med att TOL2 under inledningen av 2020 ska in i kliniska studier och det med enastående resultat i ryggen, är det från en investerares perspektiv triggande där en mycket stor uppsida ligger i potten.

Nyckeln

Den storskaliga produktionen av en sylvass kommersiellt gångbar kandidat kommer inom kort att inledas. Som framgått i denna text är produktionsmetoden redan framtagen och validerad och arbetet med att kontraktera en extern tillverkare pågår.

Det är inte långsökt att spekulera att Toleranzia sitter i förarsätet vad gäller kontrakteringen och med omsorg kan välja (och vraka) den externa tillverkare som passar bolaget och kandidaten bäst. Således kommer den externa tillverkaren stå för den storskaliga produktionen av kandidaten TOL2 och producera material enligt GMP (good manufacturing practice) för den första kliniska studien. ”Produktion enligt GMP” innebär att produktionen uppfyller de kvalitetskrav som myndigheter har för kommersialisering av produkten. Som redan nämnts används den nya produktionsmetoden redan och det fortsatta prekliniska arbetet med kandidaten TOL2 löper på som planerat där kandidaten TOL2 alltså produceras med den nya metoden. En kandidat som också ska locka investerare att även vilja vara med när TOL2 ska in i klinik, vilket sker redan i inledningen av 2020. Personligen utgår jag från att kandidaten har den exceptionella höjd som redan visats i djurmodell.

Just produktionen, säkerheten och toxikologin är det som jag vet andra investerare också bevakar då dessa milstolpar får anses som de viktigaste ur ett investeringsperspektiv för att vara med på resan över klinisk FAS1/2a. Som vi har sett under Q1 och Q2 så lär flera uppdateringar presenteras marknaden från bolaget. Utöver det så kanske bolaget överraskar i form av något avtal eller anslag.


MILSTOLPAR & TRIGGERS

2018

 • Storskalig produktion av TOL2 inleds
 • Toxikologi- och säkerhetsstudier inleds
 • Framgångsrik distributionsstudie med TOL2 publiceras


2019

 • Q1 – Ny högeffektiv produktionsmetod (10x) sätts i drift
 • Framgångsrik immuntoxikologisk studie publiceras – ingen förhöjd risk i människa
 • Preliminär toxikologisk studie inleds
 • Mycket positiva resultat från den preliminära toxikologiska studien publiceras
 • Ämnet som förmedlar tolerans ökar signifikant efter behandling med TOL


TRIGGERS

Tänkbar tidsordning samt scenario av triggers kommande tid

 1. Partnerskap med ett globalt läkemedelsbolag
 2. Särläkemedelsstatus för TOL2 (EU)
 3. Beviljat anslag på upp till 18 Msek från HORIZON
 4. Ny indikation/läkemedelskandidat
 5. Klinisk Fas1/2A-studie

Bild6


SÄRLÄKEMEDELSSTATUS I EU

Särläkemedelsstatus för TOL2 i Europa är att vänta och kan mycket väl vara runt hörnet. För ett särläkemedelsbolag som Toleranzia är detta ett mycket viktigt erkännande tillika patent/status. 

Här ska det noteras att TOL2 redan erhållit särläkemedelsstatus i USA.

“Det positiva beskedet från FDA är väldigt glädjande. Möjligheten att erhålla sju års marknadsexklusivitet i USA, vår i särklass viktigaste marknad, är oerhört betydelsefull för oss. Särläkemedelsstatus innebär också viktiga fördelar under utvecklingsfasen såsom kostnadslättnader och potentiellt en snabbare process för att ta en effektiv och säker behandling mot myastenia gravis till marknaden. Att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för ytterligare ett av Toleranzias tolerogener innebär en betydande förstärkning av vår kommersiella ställning inom vår huvudindikation – myastenia gravis.”

Toleranzias vd Charlotte Fribert

Fördelarna i USA och EU vid särläkemedelsstatus

Bild17

Källa: https://www.iqvia.com/en/institute/reports/orphan-drugs-in-the-united-states

Bild19


Fördelar i EU, fastslagna i europeisk lagstiftning

EU

För läkemedelspreparat som erhållit särläkemedelsstatus erbjuds vetenskaplig och adminis­trativ rådgivning och lättnader i försäljningstillstånds- och övriga läkemedelstillsyns­avgifter. Särskilt då det gäller små och medelstora aktörer är rabatterna betydliga. Efter att försäljnings­tillstånd beviljas garanteras särläkemedlet dessutom ett tio år långt skydd mot generiska preparat för behandlingen av den aktuella sällsynta sjukdomen.

Källor:
https://www.life-time.se/patient/eu-regelverk-for-sarlakemedel-har-gett-manga-nya-lakemedel-mot-sallsynta-sjukdomar/
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EPOD17.pdf
http://sic.fimea.fi/web/sv/arkiv/2016/4_2016/sallsynta-sjukdomar/utvecklingen-av-sarlakemedel-stods-i-europa

18 MSEK I FORSKNINGSSTÖD FRÅN HORIZON 2020

Bild14

Toleranzia lämnade efter sommaren 2018 in en ansökan till EU inom ramen för det EU-finansierade programmet Horizon 2020 SME instrument fas 1. Finansiella bidrag inom detta program är avsedda att användas till att vidareutveckla företagets affärsplan och att ansöka om ett mer omfattande projektstöd inom ramen för Horizon 2020 SME instrument fas 2. I utvärderingen av Toleranzias ansökan, erhölls höga poäng i alla bedömningskategorier från EUs experter vilket resulterade i att ansökan tilldelades kvalitetsstämpeln ”Seal of Excellence” från EU för sin ansökan ”An effective and safe targeted therapy for treatment of myasthenia gravis”. Med stöd av denna bedömning från EU har Vinnova nu beslutat att tilldela Toleranzia en halv miljon kronor, vilket tillför bolaget nödvändiga resurser för att effektivt kunna genomföra en ansökan med hög kvalitet inom fas 2 programmet. Denna ansökan kan, om den godkänns, tillföra Toleranzia upp till ca 18 MSEK i extra projektstöd.

Charlotte Fribert


Stöd från EU:s Horizon SME instrument fas 1 och 2 är stora och värdehöjande triggers

Nedan följer en sammanställning av vad detta stöd medför och som klart och tydligt visar vilka fördelar det för med sig. Särskilt avsnittet under ”Outcomes”.

Bild15

Bild16

Källa: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument

400 000 SEK I FORSKNINGSSTÖD FRÅN SWELIFE

Bild32

Projektet innebär att Toleranzia kommer att kunna validera tillverkningsprocessen för TOL2 i industriell skala.

Toleranzia har sedan tidigare utvecklat en mikrobiell tillverkningsprocess för TOL2. Med hjälp av finansieringen från Swelife kommer bolaget att kunna validera processen i större skala vid Testa Centers anläggning i Uppsala samt producera material för utveckling av formuleringen av TOL2 för kliniska studier. Testa Center har en omfattande kompetens inom biologiska läkemedel och en toppmodern avancerad infrastruktur för tillverkning i industriell skala.

– Vi är väldigt glada för att ha blivit utvalda till att erhålla finansiering från Swelife, vilket är ett viktigt erkännande av TOL2 projektet.  Nu kan vi i samarbete med Testa Center validera tillverkningsprocessen för TOL2 och producera TOL2 för det viktiga formuleringsarbetet, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Testa Center är en ny statsstödd testbädd för verifiering av innovativa projekt och verktyg som används för industriell tillverkning av biologiska produkter i en autentisk produktionsmiljö.


FRAMTAGNING AV NY INDIKATION

ny indikation

”Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort.”

Källa: Bokslutskommuniké 13 februari 2018

Parallellt med arbetet med TOL2, utvärderar Toleranzia för närvarande olika möjligheter till utveckling av ett läkemedel för behandling av ytterligare en autoimmun sjukdom. Målsättningen är att den nya indikationen ska presenteras inför att TOL2 går in i klinisk utvecklingsfas.

Enligt den av bolaget kommunicerade tidsplanen ska denna nya indikation presenteras under den senare halvan av 2019.

Vd Charlotte Fribert om den nya indikationen

”Vårt verksamhetsfokus ligger i nuläget, som vi tydliggjort, helt och hållet på myastenia gravis och utvecklingen av TOL2 som en säker och effektiv behandling. Men, jämte detta fokuserade arbete söker vi också införliva nya molekyler mot andra autoimmuna sjukdomar för att bredda vår pipeline inför att TOL2 går in i klinisk utvecklingsfas. Runt omkring oss sker väldigt mycket relevant forskning och utveckling och vi bedriver kontinuerligt ”business intelligence” och följer utvecklingen i omvärlden. I vissa fall kan det leda till att vi genomför preliminära studier för att utvärdera en identifierad möjlighet. Vår ambition är att kombinera vår interna nyvunna know-how med omvärldens, för att skapa ”cutting edge technologies” för att bygga tolerogener som ligger i vetenskaplig framkant och som kan utgöra lovande nya molekyler mot en ny sjukdomsindikation.”

Källa: Mejlväxling med Charlotte Fribert

Toleranzia rustar således för att ha en ny indikation redo att utveckla vidare inför att bolagets huvudkandidat TOL2 går in i kliniska utvecklingsfas. Skulle denna indikation visa prekliniska resultat som liknar resultaten för TOL2 så har bolaget ytterligare en mycket stark läkemedelskandidat. Värt att betona är att bolaget alltså redan påbörjat preklinisk utveckling av denna nya kandidat.

Toleranzia har alltså ett mycket starkt utgångsläge i förhandlingarna med de stora läkemedelsbolagen.


PARTNERSKAP OCH UTLICENSIERINGSAVTAL

Bild33.JPG

”Vi genererar ett stort intresse från potentiella tagare – det vill säga olika läkemedelsföretag. Vi har också inlett diskussioner under sekretessavtal med några av dem”. Orden är Vd Charlotte Friberts och uttalades under Toleranzias presentation på Redeye Investor After Work Göteborg så sent som den 21 februari 2019.

En alldeles uppenbar tolkning är att Toleranzia genererar ett starkt intresse, men framför allt betyder faktumet att man ingått diskussioner under sekretessavtal med potentiella tagare att det står bolag i kö för att ingå en affär med Toleranzia. Att Charlotte Fribert dessutom offentliggör att detta pågår är inget annat än en stark indikation på att Toleranzia är övertygade om att en affär kommer att ske och att forskningsresultaten från TOL2 är oerhört starka och tydliga.

Bild20.JPG

“BIO‐Europe är Europas största partneringkonferens för den globala bioteknikindustrin. Deltagare från i stort sett hela bioteknikens värdekedja kommer till konferensen för att identifiera investerings‐ och samarbetsmöjligheter och knyta strategiska relationer.”

Toleranzia har varit tydliga och systematiska med att målet är att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ledande läkemedelsbolag. Dels för finansieringen av den senare kliniska utvecklingen, dels för lanseringen av läkemedelskandidaten TOL2. Bolaget har också kommunicerat detta mål till marknaden vid flera tillfällen (läs mer här).

Så sent som i november 2018 upprepade bolaget detta mål i samband med offentliggörandet av sitt deltagande i partneringkonferensen BIO-Europe 2018. Dels är konferensen i sig av stor betydelse, dels bekräftar Toleranzias deltagande och kommunikation till aktieägare och marknaden att bolaget arbetar tydligt och systematiskt med att fullfölja sin affärsplan om partnerskap.

Bild21

Mot denna bakgrund blir bolagets närvaro vid BIO-Europe särskilt intressant och förtroendeingivande i mina ögon. Det visar på att bolaget fortsatt arbetar parallellt och långsiktigt (proaktivt) med att uppnå sin uttalade affärsplan, samtidigt som man lägger full kraft på det rent medicinska. Ett strategiskt styrkebesked.

Därutöver har Toleranzia deltagit i och kommer att delta i följande konferenser.

Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit Europe, London, 10 – 12 december 2019

Bild29.JPG

Källa: https://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzias-vd-charlotte-fribert-talar-pa-internationell-vetenskaplig-konferens-om-toleransterapi,c2689670

Antigen-Specific Immune Tolerance Drug Development Summit World, Boston, 26 – 28 mars 2019

Bild30

Bild31


GU VENTURES

Bild22

GU Ventures placerar sig i UBI Globals ranking som en av de 20 främsta inkubatorer i världen i kategorin “Top Business Incubator – Managed by University”, vilken utgjorde en av fyra kategorier i rankingen. GU Ventures rankas 2a i Norden, 4a i Europa och som nr 17 i världen bland deltagande universitetsdrivna inkubatorer.

Holdingbolaget GU Ventures (GUV) är en affärspartner för innovationer inom bland annat Life Science där samtliga projekt har en direkt anknytning till Göteborgs universitet. 55% av GU Ventures inkubatorbolag är inom Life Science med majoriteten inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Toleranzia är ett av GUV:s inkubatorbolag. Klementina Österberg, GU Ventures verkställande direktör, är också aktieägare i Toleranzia med en ägardel 1.72% av bolaget.

GU Ventures riktar sig till idégivare och entreprenörer med disruptiva och banbrytande idéer som kan effektivisera en bransch, behandla eller bota sjukdomar, skapa nya affärsmodeller, bidra till att lösa samhälleliga utmaningar eller på annat sätt förbättra världen. 

De idéer GU Ventures arbetar med ska vara unika, hållbara och kommersiellt gångbara internationellt så att de kan växa till lönsamma verksamheter med global påverkan.

Under de senaste 10 åren har GU Ventures bolag omsatt över 1,8 miljarder kronor och har sammanlagt attraherat över 800 mkr i kapital. Utav dessa har GU Ventures investerat ca 70 mkr i de 140 affärskoncepten.  har alltså attraherat ytterligare kapital motsvarande 10 gånger GU Ventures egen investering, det vill säga 667 mkr.

GU Ventures har genom året gjort ett flertal framgångsrika affärer, då de har bl.a. avyttrat aktier till ett belopp om ca 60 mkr och det finns ett fortsatt stort realiserbart värde i portföljen. Här kan du läsa om exempel på GU Ventures projekt och bolag samt tidigare genomförda EXITS.

GU Ventures = Framgångsrika företag

Ett av GU Holdings huvuduppdrag är att kontinuerligt bidra till kommersialisering av forskningsresultat. När ett antal nyinvesteringar görs under året är det viktigt att i lika hög grad avyttra aktier i mer mogna bolag i portföljen. GU Ventures har därför en exitfokuserad portföljstrategi där t.ex. kontinuerliga kontakter hålls med potentiella tagare. Vår målsättning är dock att vara en långsiktig delägare så länge det är möjligt.

För att säkerställa utvecklingen av portföljen, har GU Ventures en genomarbetad investeringsprocess, en flexibel och kostnadseffektiv arbetsmetod, ett stort nätverk av saminvesterare samt en affärsmässig kompetens. Med dessa verktyg har GU Ventures lyckats skapa företag som nått en värdetillväxt, och genererat god avkastning.

Ett exempel är Oiido AB, som såldes till amerikanska 3M.


FYRA INSYNSKÖP I TOLERANZIA

Bild2

Nyligen (19 mars 2019) genomförde Toleranzias styrelseledamot i Toleranzia Kristian Sandberg ett insynsköp på 23810 aktier till kurs 4.2 kr. Detta har följts av ytterligare tre insynsköp av styrelseledamöter i Toleranzia. Särskilt noterbart är att ingen av dem sedan tidigare äger några aktier i bolaget.

Således finns skäl att finna dessa köp särskilt intressanta och man bör fundera kring den senaste utvecklingen i bolaget och vad som komma kan. En given fråga alla bör fundera över är tajmingen för dessa insynsköp. Om detta har jag skrivit en separat blogg som ni bör läsa. Ni finner den här.

Noterbart är också att samtliga större aktieägare i Toleranzia ökat sina ägor även till denna aktieägaruppdatering – och på ett par håll ganska rejält vilket också det är glädjande.