Category Archives: Phase Holographic Imaging

Phase Holographic Imaging säljs till högstbjudande

Som nämnts i mina tidigare bloggar förvärvade tyska bolaget Sartorius amerikanska Essen BioScience. Förvärvets storlek på närmare 320 MUSD vittnar om att Sartorius ser en mycket hög potential i det specialiserade tekniska marknadssegment som även PHI är verksamma inom.

Som jag också betonat tidigare utgör denna affär inte bara en intressant utan också ett högst relevant riktvärde. Affären visar också tydligt att det finns en vilja hos tyngre spelare i branschen att genom förvärv positionera sig och inte missa tåget. Det är numera ett faktum att Big Pharma-bolagen skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen. Gemensamt för de större bolagen är alltså att de nästan uteslutande expanderar in i nya marknader genom att förvärva mindre bolag.

Några ord om Thermo Fisher

En av de större aktörerna som det spekuleras mest om är Thermo Fisher. Thermo Fisher är en avsevärt större aktör än tyska Sartorius med nära 70 000 anställda över hela världen. Detta att jämföras med Sartorius ca 8 200.

Det är givetvis vanskligt med spekulationer. Jag tycker dock man bör fundera kring att två tunga tidigare befattningshavare från Thermo Fisher nu sitter som ledamöter i Phase Holographics styrelse: Leland Foster, tidigare Chief Scientist på Thermo Fisher Scientific och f.d vd för Fisher Scientific Bioscience Group, samt Ron Lowy, som även han haft positionen som vd i det sistnämnda bolaget.

PHI:s konkurrensfördelar

För att bilda sig en uppfattning om inte bara Phase Holographic Imagings möjligheter att bli uppköpta och-/eller ingå lukrativa samarbetsavtal, utan även vilket pris som en köpare är villig att betala, måste en bedömning göras av PHI:s konkurrensfördelar.

HoloMonitor M4 – hårdvara

Det tål att upprepa HoloMonitorns starka konkurrensfördelar inom branschen. Utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är det mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läkemedelsforskning i allmänhet och labbverksamhet i synnerhet kräver effektiva och noggranna cellanalyser, och här innebär PHI:s HoloMonitor ett spännande teknikskifte. Flera studier från internationellt välrenommerade forskarteam har visat på fördelarna med HoloMonitor.

Och vi känner ju vid det här laget till att vetenskapliga publikationer om helt nya rön som HoloMonitorn gett upphov till är det som gör HoloMonitor och PHI till en högaktuell uppköpskandidat.

Till skillnad från konkurrenterna, kan HoloMonitor mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för yttre påverkan, vilket kan påverka testresultaten.

För er som är intresserade av en mer teknisk och detaljerad redogörelse för HoloMonitorns starka konkurrensfördelar kan läsa detta avsnitt.


Konventionella metoder som används i preklinisk forskning bygger på kemiska reagenser som etiketterar de studerade cellerna, men risken är att denna process påverkar cellerna och deras svar på det testade läkemedlet. Därför föredrar forskare metoder som inte kräver reagenser, dvs etikettfria metoder, som PHI:s.
Bolagets metod har potential att sänka utvecklingskostnaderna och mer effektivt ge mer tillförlitliga och detaljerade prekliniska resultat. Ytterligare en aspekt, som också nyligen presenterades i Cytometry Part A, visar att HoloMonitor kan mäta läkemedelstoxicitet mer effektivt och mer detaljerat än konventionella metoder.
I likhet med HoloMonitor är IncuCyte en cellanalysator avsedd att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. I motsats till HoloMonitor bygger dock IncuCyte på konventionell mikroskopteknik. Detta innebär att cellerna i de flesta fall behöver genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen, vilket ökar komplexiteten och risken att införa experimentella artefakter.
PHI är inte ensamma om grundidéerna till tekniken på marknaden, men det finns likafullt grundläggande tekniska skillnader där bolaget har en principiell fördel gentemot övriga aktörer. Det finns tre mikroskoperingstekniker, där den äldsta – kallad faskontrast – har mer än ett halvsekel på nacken och har belönats med ett nobelpris. Tekniken används för att titta på celler utan att färga in dem, vilket förvisso fungerar bra för att just titta på cellerna, men den är inte lämpad för mer avancerade studier. PHI:s holografiska bilder är till skillnad från faskontrast lättare för datorer att hantera och åskådliggöra med stor detaljrikedom, vilket också är upprinnelsen till att bolaget bildades.
En annan teknik är fluorescens, där speciella ämnen absorberar och återemitterar ljus. Denna teknik kräver dock att cellerna genmanipuleras med GFP (grönt fluorescerande protein) eller att cellerna färgas med fluorescerande ämnen. Problemet med denna teknik är att de fluorescerande ämnena är fototoxiska, vilket innebär att de bildar giftiga ämnen som kan påverka eller rentav döda cellerna. En annan nackdel med fluorescens är att det behövs olika fluorescerande ämnen för att mäta olika saker. Detta innebär att man högst kan mäta några enstaka cellegenskaper samtidigt.
Eftersom HoloMonitor mäter celler utan någon form av förbehandling kan en rad cellegenskaper mätas samtidigt. Dessutom kan cellerna användas till andra efterföljande försök. Utöver cellantal kan cellernas rörelse, delningstid, storlek, form, släktskap och mycket annat mätas. Detta gör det möjligt att identifiera de fåtaliga tumörceller som överlever cellgiftsbehandling och sprider cancern. Den tidigare oförmågan att identifiera dessa aggressiva tumörceller har lett till att dagens cellgifter är inriktade på att döda de talrika men minst aggressiva tumörcellerna. Det finns rentav vetenskapliga rön som tyder på att de cellgifter som idag används kan göra aggressiva tumörceller än mer aggressiva. PHI:s HoloMonitor-teknik ger forskare nya möjligheter att utveckla cellgifter som mer pålitligt även dödar de aggressiva tumörceller som sprider cancern.
Som påpekats av en av uppfinnarna bakom superupplösande fluorescensmikroskopi, Nobelpristagaren Eric Betzig, lider tekniken av ett stort problem. Ju högre upplösning, desto mer destruktiv blir den för de undersökta cellerna, vilket gör att den i sin nuvarande form är olämplig för avbildning av något som är levande. I denna video beskriver Eric Betzig sin frustration över begränsningarna med den superupplösta fluorescensmikroskopin.
En forskargrupp vid Max Planck-institutet och på tyska Cancer Research Center (DKFZ), som leds av en annan Nobelpristagare och meduppfinnare till denna teknik, arbetar på att förbättra de särskilda färgämnen som krävs inom fluorescensmikroskopin.
I skarp kontrast till de superupplösta mikroskopen klarar HoloMonitor att avbilda och mäta celler utan att använda invasiva färgämnen eller reagenser. De ansedda tyska forskarna har nyligen publicerat bevis i Chemistry som visar att celler som hanterats i HoloMonitor, fortsätter att överleva och dela sig efter att de har färgas med de förbättrade superupplösta färgämnena.
PHI:s teknik kan spara stora resurser åt läkemedelsbolagen
I början av maj kommenterade PHI:s vd Peter Egelberg en vetenskaplig artikel som publicerats i Cytomery Part A, i vilken bolagets HoloMonitor hade utvärderats. Egelberg refererade då en ny studie i Journal of Health Economics som anger att kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel har ökat med över 1300 procent till svindlande 2,5 miljarder USD under de senaste 40 åren.
Minst 9 av 10 testade läkemedelskandidater misslyckas med att nå marknad, vilket resulterar i att över 90 procent av kostnaderna relaterat till utvecklingen av nya framgångsrika behandlingar spenderas baserat på föregående misslyckanden. Syftet med preklinisk forskning är att förutsäga om ett nytt läkemedel kommer att fungera effektivt och säkert i människor, innan de testas på människor. Naturligtvis finns det utrymme för förbättringar som mer tids- och kostnadseffektivt kan bistå i denna process, argumenterar PHI:s vd Peter Egelberg.

App Suite – Elegant mjukvara som gör det mest komplexa enkelt

App Suite 2 är den andra utgåvan i en serie planerade App Suite-lanseringar, utvecklade för att med PHI:s HoloMonitor-teknik tillhandahålla automatiska studier av levande celler med oöverträffad användar­vänlighet till forskare världen över. Genom att använda App Suite kan forskare enkelt studera levande celler och ger bolagets kunder ökad flexibilitet, då de kan beställa samt välja applikationer efter behov.

App Suite har ett intuitivt användargränssnitt som tar användaren genom ett enkelt steg-för-steg-flöde till det automatiskt skapade resultatet.

“App Suites enkelhet gör att distributörernas säljare kan sälja våra produkter enbart efter några timmars utbildning, vilket innebär att betydligt flera säljare aktivt kan sälja våra produkter. Ju större en säljkår är desto viktigare är enkelheten för att snabbt kunna utbilda en större säljkår. Det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite” — Peter Egelberg, vd PHI

Affärsmodellen att gå från hårdvara till mjukvara och dess stora intäktspotential har redan berörts på min blogg och av många andra artiklar, intervjuer etc. Därför konststerar jag enbart att Peters uttalande “det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite” naturligtvis har sin grund i att de större aktörerna vill se väldigt fin potential till återkommande intäkter. Det får de genom App Suite.

Jag har redan talat mycket om att PHI:s HoloMonitor-teknik gör det möjligt för forskare att studera levande cellers beteende utan att cellerna färgas med en reagens. Reagenser är dyra och omständliga att använda samt giftiga och påverkar det forskarna vill mäta, cellernas beteende. Dessutom innebär tillsättandet av en reagens att cellprovet inte kan återanvändas för att mäta någon annan cellegenskap. Genom att kombinera HoloMonitor med App Suite 2 elimineras detta problem, vilket sparar mycket värdefull tid och resurser och låter forskarna fokusera helt och hållet på resultatet istället för att spendera oändlig tid på att få fram resultatet. Vad som gör det hela nästan obegripligt enkelt är att processen, tack vare App Suite 2, är automatisk.

Tack vara att HoloMonitor filmar cellprovet utan att någon att reagens tillsätts kan samma film återanvändas för att mäta olika cellegenskaper genom att köpa till och använda flera App Suite-appar.

En starkt tilltalande fördel är att PHI:s kunder kommer att kunna återanvända gamla filmer för att mäta nya cellegenskaper i takt med att PHI:s utvecklar och lanserar nya App Suite-appar. Detta koncept med dess möjligheter är helt nytt för branschen.

Forskare om App Suite

PHI framhåller att forskare som man visat upp App Suite för, har gett positiv feedback. Forskarna uppskattar att det går snabbt att sätta upp försök, att App Suite är lättarbetat samt att analysresultaten visas i realtid på ett illustrativt och simultant sätt, vilket ger en snabb återkoppling till vad som försiggår i provet inne i cellinkubatorn. Genomgående uppskattas det tydliga användar­gräns­snittet, det enkla arbetsflödet och den snabba vägen till resultat.

Peter Egelberg om App Suite 2

Vad hoppas du att ni skall uppnå med denna vidareutveckling av App Suite?

– Naturligtvis uppskattar våra kunder App Suites enkelhet, men enkelheten uppskattas inte minst av våra distributörer. Att utbilda säljare är dyrt och tar tid. App Suites enkelhet gör att distributörernas säljare kan sälja våra produkter enbart efter några timmars utbildning, vilket innebär att betydligt flera säljare aktivt kan sälja våra produkter. Ju större en säljkår är desto viktigare är enkelheten för att snabbt kunna utbilda en större säljkår. Det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite.

Hur kan de nya användningsområdena hjälpa er att locka fler kunder och behålla de som ni redan har?

– Vi driver på för att öka automatiseringen ute i cellabben. Användningsområdena är inte nya, men våra automatiserade applikationer är det. Med App Suite 2 har vi fyllt på vår automatiska applikationsportfölj med nya appar och fler appar är något vi fortsätter att utveckla vidare.

Min bedömning

Givet de fakta som redogjorde för ovan, kan jag inte komma till någon annan slutsats än att PHI är en het uppköpskandidat för Big Pharma. Man ska vara väldigt försiktig med att använda begreppet revolutionerande när man talar om ett bolags produkt, teknologi etc. I Phase Holographic Imagings fall är jag beredd att tillskriva bolaget epitetet revolutionerande.

Om man har Essen-affären som referensaffär står det klart att Phase Holographic Imaging erbjuder en klart överlägsen produkt. Vi har sett hur HoloMonitorn och App Suite möjliggör stora tids- och kostnadsbesparingar samt leder till icke tidigare möjliga resultat.

Värt att nämna i sammanhanget är de många områden Phase Holographic Imagings teknik kan användas; cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Men även inom fertilitetsforskning och IVF-behandlingar. (Denna uppräkning ska inte ses som uttömmande.)

Lägg till en bolagsledning med enastående track record och kompetens; den intäktsmaximerande affärsmodellen som App Suite möjliggör genom att attrahera inte bara spetsforskare som vill göra mer avancerade mätningar där celler spåras i stor detalj, utan även de enklare och billigare applikationer som bolaget utvecklar med mindre exakta resultat som attraherar en vidare krets av slutkonsumenter… Ja, då ligger det nära till hands att Phase Holographic Imaging står inför något stort.

I detta hänseende skadar det inte att PHI inte behöver erhålla godkännanden av medicinska myndigheter för att implementera sin teknik (en CE-märkning är tillräcklig). Tekniken är lätthanterad och kräver ingen komplicerad kringutrustning, vilket bör underlätta försäljningen.

Oberoende vetenskapliga publikationer som visar att produkterna fungerar på det sätt som påstås, ger en trovärdighet in mot läkemedelsbolagen för en vidare expansion. Det är med stor sannolikhet också det mest effektiva mot att positionera sig mot de stora läkemedelsbolagen och dess välfyllda kassakistor.

Källor

Phiab.com

robertveritas.com

BioStock.se

Phase Holographic Imagings konkurrent uppköpt 2017 för 320 miljoner USD

Som ni redan känner till befinner sig Phase Holographic Imaging i långt gångna förhandlingar med minst två internationellt ledande branschaktörer (läs min tidigare blogg om ni missat detta). Med anledning av detta är det på sin plats att analysera vad en rimlig och trolig prisbild är för PHI.

2017 blev Phase Holographic Imagings (PHI) konkurrent uppköpt av tyska Sartorius för 320 miljoner USD. Vid det här laget skulle jag tro att alla läsare känner till att Phase Holographic Imagings (PHI) teknologi är unik på marknaden. PHI:s produkt HoloMonitor mäter enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för annan påverkan som kan ha inverkan på testresultaten.

De många vetenskapliga publikationerna styrker tveklöst detta faktum.

PHI:s erkända unika teknologi ska alltså vägas in när man tittar på referensaffären (Essen).

Affären på 320 miljoner USD är ungefär 4 ggr högre än dagens börsvärde på PHI. Det är rimligt att marknadsvärdet på PHI ligger minst i paritet med denna summa. Jag personligen, likt flera välinformerade investerare som är mest inlästa i caset, bedömer det dock som både rimligt och troligt att marknadsvärdet på PHI ligger över 320 MUSD. Facebook-gruppen för aktieägare i PHI, där flera av de största och mest insatta aktieägarna är medlemmar, har låtit genomföra en enkät där frågeställningen gällde vem som köper upp PHI och till vilket marknadsvärde. Omröstningen blev enligt bilden nedan. Den absoluta majoriteten bedömer att marknadsvärdet ligger på mellan 350 och 500 MUSD.

PHI

Värt att notera är att den underliggande marknadens prognoser har ökat sedan 2017 då Essen-affären gick av stapeln. Det är också en prisfaktor som ska påverka prisbilden och vad en köpare av PHI som mest är beredd att betala.

PHI:s vd Peter Egelberg sa så här om affären.

– Affären talar för sig själv och visar vad som är möjligt även för oss. Essen ligger konceptuellt nära oss och är därför vår absolut närmsta konkurrent.

Sartorius är en förhållandevis liten aktör. Den verkliga jätten i branschen, Thermo Fisher, har nära 60 000 anställda.

De större bolagen expanderar in i nya marknader nästan uteslutande genom att förvärva mindre bolag. Det är så det sett ut sedan en tid tillbaka. Big Pharma skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen.

2015 uppgick Big Pharma-avtalen till 59,3 miljarder dollar, en ökning med 94% jämfört med samma period 2014 och det högsta värdet sedan 2009.

Läs mer om detta här.

Jag väljer här att i sin helhet återge Biostocks intervju med Peter Egelberg angående referensaffären.

 


https://www.biostock.se/2017/03/phase-holographics-konkurrent-uppkopt-28-miljarder/

Häromdagen stod det klart att tyska Sartorius köper amerikanska Essen BioScience för 320 miljoner dollar. Essen säljer cellbaserade analyser och instrument som används för läkemedelsforskning och grundläggande forskningsansökningar, vilket stärker Sartorius position ytterligare inom området bioanalys efter förra årets förvärv av InelliCyt för 90 miljoner dollar. Detta är intressanta nyheter för svenska Phase Holographic Imaging som verkar inom samma område, men som enligt egen utsago har utvecklat ännu mer avancerade instrument för cellanalys med sikte på en global marknad. Vi kontaktade bolagets vd Peter Egelberg för få hans kommentar till denna nyckelaffär inom deras affärssegment.

Läkemedelsforskning och labbverksamhet i allmänhet kräver effektiva och noggranna cellanalyser. Till skillnad från konkurrenterna, kan Phase Holographic Imagings (PHI) produkt HoloMonitor mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för annan påverkan som kan ha inverkan på testresultaten.

Detta hoppas man kommer bli en avgörande konkurrensfördel.

Tyska pharma- och labbutrustningsjätten Sartorius, med 7000 anställda över hela världen, förvärvar PHI:s främsta konkurrent Essen BioScience för 320 miljoner dollar kontant, motsvarande ca 2,8 miljarder svenska kronor. Din spontana kommentar till detta?

– Affären talar för sig själv och visar vad som är möjligt även för oss. Essen ligger konceptuellt nära oss och är därför vår absolut närmsta konkurrent.

Essen har bland annat utvecklat IncuCyte, ett system för analys av levande celler som påminner om PHI:s HoloMonitor-teknologi. Hur skiljer sig era produkter åt?

– I likhet med HoloMonitor är IncuCyte en cellanalysator avsedd att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. I motsats till HoloMonitor bygger IncuCyte på konventionell mikroskopteknik. Detta innebär att cellerna i de flesta fall behöver genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen, vilket ökar den experimentella komplexiteten och risken att införa experimentella artefakter.

Essen grundades 1996, har 150 anställda och räknar enligt bolagets egna prognoser med försäljningsintäkter för 2017 om runt 60 MUSD, enligt uppgift med god lönsamhet. Kan man trots de uppenbara skillnaderna dra några paralleller mellan Essen och PHI, utöver att ni är verksamma inom samma gebit?

– Bortsett från de nämnda tekniska skillnaderna är den enda skillnaden att Essen har varit verksamma längre än vi. Tack vare Essen vet vi vad som skall göras och inte göras, vilket är stor fördel som vi utnyttjar.

Vad anser du att den här branschaffären skickar för signaler rent allmänt om Sartorius och liknande stora aktörers intresse för er typ av teknologi för cellanalys, som underlättar utvecklingen av nya innovativa behandlingar inom t.ex. antikroppsbaserade cancerläkemedel och stamcellsterapier?

– Startskottet har nu gått för de än större aktörerna att genom förvärv positionera sig i denna växande marknad. Sartorius är en förhållandevis liten aktör. Den verkliga jätten i branschen, Thermo Fisher, har nära 60 000 anställda.

Så det är din uppfattning att affären mellan Essen och Sartorius kommer att följas av flera liknande förvärvstransaktioner eller samgåenden?

– Ja, definitivt. Det är så branschen fungerar. De större bolagen expanderar in i nya marknader nästan uteslutande genom att förvärva mindre bolag.

Avslutningsvis, har PHI också sett något förvärvsintresse från större bolag?

– Som du säkert förstår kan jag inte kommentera detta.

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING – ”FRÅGAN OM ETT FRAMTIDA PARTNERSKAP ÄR EN NO-BRAINER”

Phase Holographic Imaging (PHI) befinner sig just nu mitt uppe i förhandlingar med två internationella ledande bolag. Förhandlingarna gäller distributions- och/eller uppköptsavtal. Vi pratar alltså om en EXIT och/eller ett stort partnerskap om gemensam insats för försäljning.

VD PETER EGELBERGS TIDSLINJE FÖR SAMARBETSDISKUSSIONERNA, SAMT INFORMATION OM BOLAG 1 OCH BOLAG 2

Undertecknad har fått ta del av vd Peter Egelbergs tre presentationsbilder gällande de samarbetsdiskussioner som Phase Holographic Imaging (PHI) för med två internationellt ledande branschaktörer och fått tillåtelse att publicera dem i min blogg. Tack, Peter Egelberg!

TIDSLINJE FRÅN INLEDANDE FÖRHANDLINGAR TILL AVTAL

För bilder i fullstorlek, klicka på länkarna ovanför varje bild.


Tidslinje

Tidslinje


Bolag 1

Bolag 1


Bolag 2

Bolag 2


PHI befinner sig alltså sedan september (bolag 1) resp. oktober (bolag 2) 2018 i samarbetsdiskussioner med två internationellt ledande branschaktörer gällande distributions- och/eller uppköpsavtal.

Peters tidslinje är praxis/standard i både steg och tid vad gäller vid denna typ av förhandling. Att vi får en starttid att utgå ifrån tyder ju på att Peter vill att vi skall kunna placera oss inom ramen för denna tidslinje. Genom att presentera denna praxis-tidslinje vid förhandling där man är långt gånga ligger det nära till hands att förstå det som att Peter vill hjälpa aktieägarna att förstå och att på ett tydligt sätt markera/visa på vart bolaget står i den.

Det tål att upprepas att det är PHI:s vd Peter Egelberg som nyligen sammanställt denna tidslinje. Vem vet bättre än Peter Egelberg både vart vi befinner oss och vad dessa förhandlingar kan leda till.

Tiden från inledande samtal till avtal är alltså sex till tolv månader. Men som Peter vid flera tillfällen sagt kan det också ta längre tid.

PHI har varit tydliga med att kommunicera att samtalen med bolag 1 initierades i september 2018. Med bolag 2 initierades samtalen i oktober 2018.

Att vi får en starttid att utgå ifrån visar att Peter och bolaget vill att vi ska kunna placera var förhandlingarna befinner sig inom ramen för denna tidslinje.

Bolaget är och har också varit tydliga med vad förhandlingarna ska mynna ut i. Uppköps- och/eller distributionsavtal. Naturligtvis är inget hugget i sten. Men mot bakgrund av alla PM, Peters uttalanden på olika håll angående förhandlingarna och PHI:s mål, så har åtminstone jag svårt att föreställa mig annat än att PHI sitter i något av en guldsits.

BIG PHARMA:S STRATEGI – FÖRVÄRV OCH FUSION

För att sätta PHI:s förhandlingsposition i rätt sammanhang måste vi ta en snabb titt på var Big Pharma befinner sig idag och vilken strategi för tillväxt som dominerar idag. Först då kan vi förstå PHI:s potential att ro dessa förhandlingar i hamn.

Forskare har identifierat en ny dominerande strategi inom Big Pharma. Man kallar den kort och gott för M&A replaces R&D. M&A och R&D står för Merger and Aquisition resp. Research and Development. Översatt till svenska står det alltså för Fusion & Förvärv resp. Forskning och Utveckling.

Det är så det sett ut sedan en tid tillbaka. Big Pharma skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen.

2015 uppgick Big Pharma-avtalen till 59,3 miljarder dollar, en ökning med 94% jämfört med samma period 2014 och det högsta värdet sedan 2009.

Bakgrunden till den dominerande M&A-strategin är kortfattat denna. Patenten för bästsäljande produkter löper ut. Samtidigt finns det en uppsjö av små nischade biotech-bolag, vars ekonomiska muskler enbart räcker till att genom forskning & utveckling ta fram produkter. Detta har pressat Big Pharma att snabbt fylla på sina pipelines med nya produkter. Problemet är att Big Pharmas FoU-avdelningar inte på långa vägar kan hinna med att utveckla produkter (eller göra dem redo för kommersialisering) av sådan kvalité och snabbhet som dessa nischade småbolag gör.

Dessa nischade småbolag kan numera utveckla nya produkter till lägre kostnader, särskilt i de tidiga stadierna. Ett litet lag av rätt forskare kan till exempel utveckla en ny produkt till mycket lägre kostnader än någonsin tidigare. Det betyder att Big Pharma-företagen inte nödvändigtvis har en fördel jämfört med dessa nischade småbolag under de tidiga stadierna av produktlivscykeln.

MEN även om dessa nischade småbolag har en banbrytande och godkänd produkt, saknas de ekonomiska och organisatoriska resurserna för att ta produkten till en världsomfattande kommersialisering. Och det är här som Big Pharma kommer in med sina muskler (nätverk, distributionskanaler, försäljning, kommersialisering).

Mot denna bakgrund ska PHI:s förhandlingar med två internationellt ledande branschaktörer förstås.

PETER EGELBERG OM DE PÅGÅENDE FÖRHANDLINGARNA

Jag avslutar med en sammanställning av de uttalanden som Peter Egelberg gjort om de pågående förhandlingarna och låter dig som läsare göra din egen analys av dessa.

28 JUNI 2019 – VD PETER EGELBERG OM SAMARBETSDISKUSSIONERNA

 • De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utveck­lats i en mycket positiv riktning.
 • Målsättningen är att med en större global marknadsorganisation etablera våra produkter på den amerikanska och internationella marknaden.
 • Gradvis har betydande manage­ment och per­sonal­resurser allokerats till denna aktivitet, vilket kortsiktigt har påverkat vår egen försäljnings­verk­samhet.
 • Nyligen vid ett möte med ett av bolagen konstaterats det från båda håll att HoloMonitor utom­ordentligt väl kom­pletterar och förädlar bolagets befint­liga produkt­sorti­ment av cellanalysinstrument.
 • Det konstaterades också att frågan om ett framtida partnerskap ur ett försäljnings- och marknads­förings­perspektiv är en “no-brainer”. Fråge­ställningen är mer en fråga om att finna affärsmässiga villkor som gynnar båda parter.
 • App Suite möjliggör hel­automatisk cellanalys utan motstycke i branschen.
 • Vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.
Källa: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PETER EGELBERG OM BOLAG 1

 • Affärsutvecklingsenheten för Bolag 1 tog kontakt med PHI i september 2018.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap
 • PHI och en större börsnoterad internationell leverantör av laboratorieutrustning och cellanalysinstrumentering har tecknat avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap. Avtalet är ett resultat av de samtal som har pågått under en längre tid mellan bolagsledningarna.
 • Samtalen fann att det finns ett gemensamt intresse av att förverkliga HoloMonitor-teknikens fulla marknadspotential inom cellanalys genom att tillföra betydande resurser, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring.
 • Vidare konstaterades att PHI:s visionära teknikkunnande utomordentligt väl kompletterar instrumentleverantörens välutvecklade vetenskapliga marknadsföring.
Källor: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PM - PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Du berättade att ni har haft ett antal telefonkonferenser med Bolag 1 och att de har besökt er vid två tillfällen i Lund. Det andra besöket som ägde rum i april omfattade fem personer, med både divisions- och marknadschefen för bolagets laboratorieutrustning i spetsen. Hur tolkar du det?

– Min tolkning är att de har insett fördelarna med grundtekniken, holografisk mikroskopering, och bestämt vilket bolag som har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla tekniken. Under hösten 2018 ”shoppade de runt” bland bolagen som potentiellt kan tillhandahålla tekniken, vilket var anledningen till att de kontaktade oss. Under vintern valde de ut oss bland dessa bolag, vilket ledde till det andra besöket hos oss i Lund.

Du nämnde även att representanter för Bolag 1 i efterföljande diskussioner efter det andra besöket hos er sade att ”PHI’s HoloMonitor technology is very interesting to us. PHI’s technical capabilities fit our sales and marketing capabilities very nicely”. Hur tolkar du det uttalandet?

– Jag tolkar det som att de var mycket nöjda med vad de såg under det andra besöket och att de vill gå vidare, vilket är bakgrunden till att vi nu har tecknat ett marknadsutvärderingsavtal.

Vad innebär egentligen ett marknadsutvärderingsavtal?

– Marknadsutvärderingen syftar faktiskt inte främst till att bedöma kundintresset. Huvudsyftet för båda parter är att bedöma hur väl deras säljorganisation kan komma att lyckas med försäljningen av HoloMonitor, men syftet är också att skapa en bild av hur HoloMonitor kan positioneras både prismässigt och funktionsmässigt inom befintligt produktsortiment. I sammanhanget skall man komma ihåg att nya produkter i en stor organisation behöver säljas till säljarna.


”SER BÅDA PARTER TYDLIGT ATT MOTPARTEN KAN LEVERERA FINNS DET GODA MÖJLIGHETER ATT SLUTFÖRHANDLINGARNA LEDER TILL NÅGOT MYCKET TREVLIGT FÖR PHI OCH DESS AKTIEÄGARE.”

Peter Egelberg, vd PHI


När tror du att ni inleder slutförhandlingar och vad skulle dessa kunna innebära?

– Det beror på utfallet av marknadsutvärderingen. För vår del behöver vi se att de kan ge oss de sälj- och marknadsföringsmuskler vi i dag saknar. De vill se att vi kan leverera de produkter och den teknik som de saknar. Ser båda parter tydligt att motparten kan leverera finns det goda möjligheter att slutförhandlingarna leder till något mycket trevligt för PHI och dess aktieägare.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

PETER EGELBERG OM BOLAG 2

 • I oktober 2018 tog PHI kontakt med Bolag 2 för att sondera intresset för ett samarbete.
 • Med en årlig omsättning på åtskilliga miljarder kronor är bolaget en ledande leverantör inom life science tools-segmentet.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap.
Källa: PM - Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Under presentation berättade du att ni i april besökte Bolag 2 i USA. Vad föranledde besöket?

– I februari ingick vi ett teknikutvärderingsavtal med Bolag 2. Vi besökte bolaget för att inleda utvärderingen genom att installera ett HoloMonitor-instrument i det labb som ansvarar för utvärderingen. Under besöket deltog vi även i ett gemensamt seminarium och träffade olika representanter för bolaget under ett antal dagar.

Som vi tolkar det har Bolags 2:s utvärdering varit lyckosam. Vad kan det leda till?

– Ja, redan under tiden vi var där kunde de med HoloMonitor se cellbeteende som de aldrig tidigare har sett. Det fick oss att inleda diskussioner om ett fördjupat vetenskapligt samarbete.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

Kassan och kapitalanskaffningen – fullt fokus på att slutföra förhandlingarna

I den nyligen publicerade årsrapporten blir det tydligt att bolagets kapitalanskaffning på 18 miljoner kronor är ännu en viktig pusselbit mot att slutföra ovan nämnda förhandlingar. Peter Egelberg prioriterar kassan mot att ge Phase Holographic Imaging en ännu starkare förhandlingaposition i de pågående förhandlingarna, och inte mot positivt kassaflöde.

“Den efter året genomförda kapitalanskaffningen om cirka 18 MSEK gör att vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.”

– Vd Peter Egelberg

 

We believe we’ve found the Holy Grail

I’ve been recommending Phase Holographic Imaging for a while now and it’s been in my portfolio just as long. Read about this great discovery for humanity, using the HoloMonitor developed by @PhaseHolo.

#HolyGrail #Cancer #Alzheimers #PhaseHolographic #HoloMonitor

/robertVERITAS


We believe we’ve found the Holy Grail
May 22, 2018

Phase Holographic Imaging

“We believe we’ve found the Holy Grail” Associate Professor Derek Richard, at Queensland University of Technology in Australia, has, with help from HoloMonitor M4, found a way to turn back time and make old cells young again. Watch the video and learn why “this could change the way we live and when we die” and how the research could change the way we treat heart disease, cholesterol, arthritis, Alzheimer’s, and cancer – and even replace chemotherapy when treating cancer (Seven News Australia, 2018).

https://phiab.com/8493-2/index

Phase Holographic Imaging – uppdaterad analys

Phase Holographic Imaging

För er som redan följer min blogg är det ingen överraskning att Phase Holographic Imaging är ett bolag som jag har i min portfölj och som jag tror starkt på. Jag har publicerat ett antal analyser av bolaget som ni kan läsa här på min blogg samt på redeye.se. Det har skett en hel del i bolaget sedan min senaste publikation så det är på sin plats med en kortare uppdatering.

Glädjande nog kan det konstateras att jag fick rätt i min prognos att bolagets försäljning skulle komma att öka. Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.

Men mest glädjande är bolagets konsekventa agerande och att bolaget når de mål som sätts upp genom affärsstrategin. I min förra analys, med huvudfokus på försäljningen, återkommer jag flera gånger till just detta. Då bedömdes just detta som en av bolagets grundläggande styrkor. Phase Holographic Imaging har en uttalad strategi om en exit – att bli uppköpta. Det är ett styrkebesked att samtliga steg man tar handlar om att bygga alla de små och stora byggstenar som krävs, bit för bit. Ännu starkare är kanske bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget gör saker och ting med eftertanke och besitter en god analytisk förmåga som förmår bolaget att göra korrigeringar för att stärka bolaget under resans gång. Försäljningen är ett tydligt sådant exempel. Jag blir än mer imponerad av Peter Egelbergs (karakteristiska) kaxiga uttalande nyligen, som vittnar om att bolaget inte bara har som mål att bli uppköpt. Det visar att bolaget ska sitta i förarsätet och få inte bara rätt köpare utan också att man själv ska diktera villkoren för en framtida försäljning.

“Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare. Vi kan inte diktera villkoren för en framtida försäljning genom att sina kassan och vara passiva. Vi måste driva verksamheten framåt, utveckla den och vara väl förberedda när rätt köpare dyker upp.”
VD Peter Egelberg

Svd Börsplus publicerade den 1 november 2018 en analys av Phase Holographic Imaging. Med anledning av detta tycker jag att det är väl på sin plats att återuppliva min analys om bolagets försäljning, vilken jag publicerade den 3 januari 2018. Det finns flera beröringspunkter mellan de båda analyserna, vilket jag finner glädjande. Inte för att jag undervärderar min egen förmåga utan för att det åtminstone är en indikation på att andra analytiker delar flera av mina positiva slutsatser om bolaget.

Sammanfattning av mina skäl att fortsätta tro starkt på Phase Holographic Imaging

Jag ser starkt positivt på bolaget och har blivit mer stärkt i denna bedömning sett till årets händelser. Här följer en punktlista över händelser som jag anser att investerare bör ta fasta på. Listan är inte uttömmande, men det är inte heller avsikten i denna kortare publikation.

 • Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.
 • Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa marknadsexpansion hittills. Genom den genomförda företrädesemissionen ska Phase Holographic Imaging utöka närvaron på nyckelmarknader, nå positivt kassaflöde och attrahera fler ledande branschaktörer.
 • Kassan är på över 40 MSEK. Ytterligare 18 MSEK som kan inkomma i maj 2019 genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Den pågående satsningen på utökad direktnärvaro på nyckelmarknader. Bolaget etablerar på så sätt HoloMonitor som huvudprodukten i distributörens produktsortiment. Genom att på plats hjälpa distributören sälja de första HoloMonitor-instrumenten utbildar Phase Holographic Imaging distributörens säljare samtidigt som man visar att de på ett enkelt sätt kan tjäna pengar på HoloMonitor. Phase Holographic Imaging har med utmärkt resultat jobbat på detta sätt med bolagets australienska distributör.
 • Ett starkt ökande antal välrenommerade institutioner som publicerar banbrytande resultat med hjälp av HoloMonitor. Läs mer om varför detta är centralt i min första presentation av bolaget.
 • Genom utökat deltagande vid mässor och vetenskapliga konferenser ska marknadsföringen effektiviseras.
 • Institutionerna har oberoende av PHI publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på forskningsresultat från bolagets instrument. Dessa publikationer och omfattande feedback från kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som är helt avgörande för att nå en snabbt växande och lönsam försäljning.
 • Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda kunder släpptes bolagets nya mjukvaruramverk HoloMonitor App Suite planenligt för kundleverans i juli.
 • Samarbetsavtalet mellan Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix.
 • Kommande lansering av HoloMonitor App Suite 2.0 som innebär en utökning av App Suite till att även omfatta Software as a Service (SaaS). SaaS är ett licensieringsförfarande för mjukvara använt av bl.a. Microsoft Office, där användaren prenumererar på mjukvaran och får tillgång till denna genom att logga in på en central server.
 • Om möjligt ett än tydligare fokus på att bana väg för ett uppköp av bolaget.
 • BioStocks intervju med VD Peter Egelberg i juni 2018.
“Rekryteringen för att stärka marknadsorganisationen har inletts och färdigställandet av App Suite 2.0 är väl framme. Om inget oväntat inträffar ser vi att vi kommer att gå för full maskin efter nyår, då vi planerar att lansera App Suite 2.0 tillsammans med ett utökat sortiment av applikationsmoduler.”
Källa: https://phiab.se/reports/2019/Del%C3%A5rsrapport1-2018-19.pdf

Några avlutande kommentarer om bolagsledningen, produkten och SvD Börsplus analys

Bolagsledning

Först och främst – Phase Holographic Imaging är ett starkt och målinriktat bolag med VD Peter Egelberg i spetsen. Peter grundade bolaget och driver det än idag med ett driv och engagemang som är svåra att överträffa. Som jag varit inne på tidigare har Peter Egelberg grundat inte mindre än tre andra bolag som sedermera blivit uppköpta. Han är med andra ord en stark värde- och bolagsbyggare.

Styrelsen består av starka profiler med bred kompetens. Några styrelseledamöter har en direkt koppling till några av de uppköpskandidater som det spekuleras kring, bland annat Thermo Fisher. Totalt är styrelsen sju man stark med kompetenser och erfarenheter som mer påminner om storbolag än småbolag. Här finns inget övrigt att önska.

Produkt

I min första publikation om Phase Holographic Imaging belystes att HoloMonitor är unik och varför. SvD Börsplus delar denna bedömning och skriver bland annat att nyttan med bolagets teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift

“Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av Phase Holographic Imaging. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.

Nyttan med PHI:s teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift. Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av PHI. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.”

Framtid

Jag har följt Phase Holographic Imaging en längre tid och spenderat åtskilliga timmar med att detaljstudera bolaget. Det har gett mig ett bra helhetsperspektiv och förmåga att se sammanhang och kopplingar som jag annars förmodligen skulle ha missat. Varje gång jag tittar tillbaka på mina analyser och läser ny information om bolaget så återkommer mina tankar alltid till en sak;

Bolagets ihärdighet och förmåga att bit för bit bygga alla de små och stora byggstenar som krävs för att nå framgång, vilket i Phase Holographic Imagings fall är att bli uppköpta. Det finns en långsiktighet. Det finns ett tydligt värdebyggande. I detta ligger även bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget är ytterst självreflekterande och självrannsakande och skapar en stark förmåga att göra korrigeringar under resans gång. Vid en noggrann genomgång av bolagets kommunikation av den ständigt aktuella och omdebatterade försäljningen av produkterna framstår det med önskvärd tydlighet hur bolaget bit för bit lagt alla nödvändiga pusselbitar för att när tiden är mogen sätta in stora resurser för att kicka igång försäljningen. Den tiden är nu kommen. Nu börjar den centrala pusselbitens uppbyggnad och det är upp till bevis för Phase Holographic Imaging. Jag kan inte se någon anledning till att denna viktiga byggsten ska misslyckas. Viktigt att ha i åtanke är att man inte bygger en sådan byggsten på en dag. Men jag är övertygad om att Phase Holographic Imaging kommer att lyckas.

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI) – VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA INNAN DU INVESTERAR I BOLAGET

I januari 2018 publicerade jag denna (se nedan) analys av Phase Holographic Imaging. Fokus för min analys är bolagets försäljning.

I ljuset av SvD:s nyligen (1 november 2018) publicerade analys av Phase Holographic Imaging är det aktuellt att åter läsa min analys. Jag skulle vilja säga att den bedömning som jag gör i min analys delas i stora delar av SvD och jag tycker att bolaget självt visat styrka genom den fokus man nu lägger på försäljningen och marknadsföringen.

Jag kan också varmt rekommendera nya såväl som gamla investerare att läsa min första publikation gällande Phase Holographic Imaging. Den ger en bra bild av vad bolaget är, var det befinner sig och vilken unik produkt Phase Holographic Imaging sitter på (denna syn delas också av SvD).

 


Analys av bolagets försäljning av robertVERITAS

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI)

Phase Holographic Imaging – viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

För en introduktion till bolaget, kan ni läsa min Investor Presentation på min blogg. Direktlänk till presentationen finns här.

SIFFROR LJUGER INTE

Phase Holographic Imagings två senaste kvartalsrapporter har inte levererat vad gäller försäljningen av instrumenten. Det råder i princip konsensus om detta bland investerare i bolaget. Aktiekursen har från en topp på över 70 SEK fallit tillbaka till knappt över 30 SEK. Försäljningen är alltså inte bra. Då är det klart att frågor ställs och några tappar tilltron till bolaget och säljer. Försäljning är en viktig pelare i att bygga börsvärde, utan tvivel. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Nettoomsättning maj – oktober 2017: 839 TSEK

Så siffrorna säger oss alltså att PHI:s nettoomsättning uppgår till 660 TSEK för perioden maj – juni 2017.

Denna siffra följdes av 179 TSEK för perioden augusti – oktober 2017.

Som jämförelse kan vi ta en tid på hur nettoomsättningen på årsbasis sett ut de senaste åren.

Tabell 1

Phase Holographic Imagings räkenskapsår sträcker sig över perioden 1 maj – 30 april.

Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 blir siffran ca 1.7 MSEK (839*2=1 678 TSEK). Detta betyder att bolagets nettoomsättning skulle falla tillbaka till den siffra som gällde för fyra år sedan.

Så, de redovisade siffrorna bekräftar att försäljningen i PHI är under all kritik. Och siffror ljuger som bekant inte.

ELLER…?

Försäljning november – 15 december 2017: 831 TSEK

Tabell 2

Tabell 2 ger en annan bild av försäljningen än tabell 1.

SLUTSATSER AV SIFFRORNA

Vi kan konstatera att försäljningen för de senaste 1.5 månaderna uppgår till hela 831 TSEK. Phase Holographic Imaging har alltså på en och halv månad (november – 15 december 2017) fakturerat för i princip lika mycket som för perioden maj – oktober 2017. Den sista en och halv månaden har bolaget således sålt för lika mycket som man tidigare behövde sex månader för att åstadkomma. Min slutsats av detta är att försäljningen har kommit igång ordentligt.

Men som sagt, siffror kan vara vanskliga att förstå och tolka. Därför räcker det inte med att titta på enbart siffror. Jag vill få klarhet i om det är en slump att vi nu ser en markant ökning av försäljningen, eller om det är ett resultat av en genomarbetad strategi, plan och av ett grundläggande arbete som nu ger resultat. Slumpmässigt kan förmodligen de allra flesta lyckas få till en tillfällig ökning av försäljningssiffrorna, men det är bara de framgångsrika bolagen som lyckas enligt sin strategi och plan (vilket också skapar en förutsägbarhet för aktieägarna och det vill vi ha).

Så låt oss titta närmare på Phase Holographic Imagings strategi och vad bolaget kommunicerat till marknaden.

HAR BOLAGET KOMMUNICERAT EN FÖRVÄNTAD BLYGSAM FÖRSÄLJNING FÖR PERIODEN JANUARI – OKTOBER 2017?

Vi ska naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att försäljningen kommit igång ordentligt årets sista två månader. Självklart vill vi veta vad som ligger bakom resen av periodens blygsamma siffror.

Finansiella rapporter från 2015 fram till idag

Jag vill gärna veta att de bolag jag investerar i är kunniga, öppna och raka i sin kommunikation till aktieägarna. Därför vill jag veta om vi aktieägare fått information som ger indikationer på att låga försäljningssiffror skulle kunna komma att bli verklighet. Med låga försäljningssiffror menar jag enbart perioden januari – oktober 2017. Vi har ovan konstaterat att försäljningen under perioden november – 15 december 2017 är mycket högre.

MIN ANALYS

Röd tråd i bolagets kommunikation om försäljningen

Syftet med att jag valt att publicera utdrag ur bolagets finansiella rapporter är att jag vill påvisa att det funnits en röd tråd i bolagets kommunikation till oss aktieägare om försäljningen och vilka förväntningar vi ska ha och i vilka perioder. Min slutsats är att den publicerade försäljningen under 2017 inte borde komma som en överraskning och den borde inte heller få så stort fokus som varit fallet och som sannolikt lett till ett ras i aktiekursen. Nedan förklarar jag varför jag kommit fram till denna slutsats.

Den 22 augusti 2016

Den 22 augusti 2016 skriver bolaget bland annat att man har som målsättning att vidareutveckla HoloMonitor-­tekniken, mjukvaran (apparna) och engångsartiklar. Detta för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör. Bolaget anger också att man avser att etablera allt fler Centers of Excellence, etablera bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Min slutsats är att denna kommunikation tydligt signalerar till oss aktieägare att försäljningen är viktig för bolaget, men att tidpunkten för att lägga full fokus på denna ännu inte är kommen.

Den 30 november 2016

Den 30 november 2016 kommunicerar Phase Holographic Imaging att produktionen nu har övergått i serieproduktion och att produktionskapaciteten möjliggör att nå bolagets mål om 300 driftsatta instrument 2018. Försäljning av assays/appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar. Under perioden övergår HoloMonitor M4.5 från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.

Min slutsats av denna rapport är att bolaget förmedlar att man nu kan börja fokusera på försäljningen av instrumenten. Detta eftersom produktutvecklingen för desamma anses färdig. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag eftersom bolaget förmedlar att man kommer anställa personal för att utveckla apparna.

Den 13 mars 2017

Den 13 mars 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att man har förstärkt mjukvaruavdelningen för att skapa en serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades veckan före rapporten för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda appar. En marknadschef tillsätts, likaså en säljare för den nordiska marknaden. I rapporten skriver Phase Holographic Imaging rakt och tydligt följande. “Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.”

Min slutsats efter denna rapport är att jag inte förväntar mig en nämnvärd ökad försäljning under nästkommande period. En marknadschef har nyss tillsatts. Det är alltså en ny tjänst som inte tidigare fanns. Det tar tid att etablera en sådan avdelning. Bolaget skriver tydligt att de intensifierade försäljningsaktiviteterna fördröjts. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag av samma anledning som den jag nämnde ovan.

Den 4 september 2017

Den 4 september 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet, en markant ökning av offertförfrågningar, att säljprocessen för bolagets produkter tar månader i anspråk samt att marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Min slutsats efter denna rapport är ganska klar. Bolaget förmedlar att det tar ett antal månader att sälja bolagets produkter och att man medvetet begränsat försäljningsaktiviteterna. Anledningen till detta förklaras också i rapporten; HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Försäljningen kommer därför inte bli särskilt hög kommande kvartal. Förklaringen är helt i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat. Jag tar också fasta på att Phase Holographic Imaging här förmedlar en markant ökning av offertförfrågningar. Detta gör att jag förväntar mig att se en högre försäljning efter att de nämnda månaderna av säljprocess omvandlar dessa offertförfrågningar till fakturerad försäljning. En viktig signal som Phase Holographic Imaging förmedlar nu är att försäljningen och marknadsföringen åter kommer hamna i fokus.

Den 11 september 2017

Den 11 september 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att den första assayn i en serie av mjukvaruassays kommer att lanseras under hösten, att samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner, att ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet och att ytterligare 10 vetenskapliga artiklar publicerats. Bolaget förmedlar också följande. “Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.” Bolaget skriver också “Assays skapar merförsäljning: En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

Min slutsats är att bolaget här lanserar en helt ny återkommande och regelbunden intäktskälla i form av assays (mjukvaruappar). Bolaget kommer släppa olika assays med olika använgingsområden. Phase Holographic Imaging har varit smarta och gjort assyas till en förbrukningsartikel, vilket alltså innebär att kunderna behöver köpa ytterligare assyas när den första är förbrukad. Strategiskt och smart eftersom man på så sätt kan låsa kunderna till bolaget. Detta är en stark intäktskälla för bolaget och kommer generera regelbundna mjukvaruintäkter efter att kunden väl köpt hårdvaran (instrumentet). I övrigt är det samma slutsatser jag drar som jag angett om rapporten från den 4 september 2017.

Den 18 december 2017

Den 18 december 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är förklaringen till periodens låga försäljning. Bolaget uppger samtidigt att vårens offerter först nu omvandlas till order och att faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK och att bruttomarginalen nu är uppe i 70 % ackumulerat. Vidare konstateras att bolaget inte behöver utveckla HoloMonitor M5. Framsteg i mjukvaruutvecklingen gör det möjligt att integrera den tilltänkta M5:ans avbildningsfunktioner i M4:an. Därmed kan kunder med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.

Min slutsats är att detta är en väldigt stark rapport, förmodligen den starkaste hittills. Försäljningen är inte på något sätt överraskande. Det är helt i linje med vad bolaget kommunicerat sedan december 2016 och har löpt som en röd tråd under samtliga rapporter under 2017. Det framgår av min redogörelse i denna text. Bolaget har pedagogiskt och förklarande lyft fram strategin gällande försäljningen och varit tydliga med hur man arbetat, varför och när en ökande försäljning kan förväntas. Bolaget har förmedlat att försäljningen kommer att ta fart när dessa bitar är på plats. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden.

Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Bolaget har alltså noggrannt byggt upp och säkerställt en välfungerande produkt, något som endast kan ske genom att testa produkten i verkliga milljöer, dvs i laboratorium. Detta lyckades bolaget med omkring årskiftet 2016/17. Därefter började man arbeta med att bygga upp en försäljningsorganisation och en utveckling av mjukvaruapplikationerna där man bland annat anställde en marknadschef, en säljare för nordiska marknaden och flera mjukvaruutvecklare. Detta lade grunden för och var startskottet för den intensifierade marknadsföringen och försäljningsprocessen. En process som på grund av att produkten är ny och inte på förhand känd av kunden tar cirka 6 månader i anspråk. Bolaget har efter halvårsskiftet 2017 kommunicerat en markant ökning i offertförfrågningar. Tidsmässigt kommer dessa att falla ut i fakturering (faktisk försäljning) i slutet av 2017 och fortsatt in i nästa år. Det intensifierade försäljningsarbetet börjar nu bära frukt, precis så som bolaget kommunicerat sedan slutet av 2016. Så allt går enligt plan. Detta är imponerande och förtroendeingivande. Bolaget uppvisar en förutsägbarhet och en välfungerande strategisk förmåga.

Jag kan också konstatera att bolaget fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara. Detta genom att lyckas integrera den tilltänkta M5:ans nya användningsområden i befintliga instrument genom en utveckling av mjukvaran. Ytterligare ett bevis på bolagets förtroendeingivande arbete och lyckade strategi.

Därutöver konstaterar jag att bolaget har uppgett att man senast under 2018 avser att ha 300 instrument i drift hos kunder och opinionsledare. Detta har man inte reviderat och det sänder en tydlig signal om vad som komma skall. I dagsläget har Phase Holographic Imaging ca 100 instrument i drift, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.

APPENDIX

22 augusti 2016: Årsredovisning 2015/16

PHI avser att

 • inleda ytterligare strategiska samarbeten genom att etablera allt fler Centers of Excellence,
 • etablera Bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden,
 • vidareutveckla HoloMonitor ­tekniken, tillhörande IT ­applikationer och engångsartiklar för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att
 • fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör.

30 november 2016: Delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31)

 • Produktionen har övergått i serieproduktion, vilket innebär en väsentligt högre produktionskapacitet och säkerställd tillgång på motoriserade HoloMonitor-instrument.
 • Nettoomsättning: 890 TSEK
 • Bruttomarginal: 47 %.
 • Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 790 TSEK vid rapportdagen.
 • Sedan januari 2016 har 13 vetenskapliga artiklar med HoloMonitor-baserade resultat publicerats
 • I andra kvartalet levererades ytterligare HoloMonitor-instrument till University of Aberdeen, University of Bordeaux (två enheter), Kina (två enheter) och till Tjeckien.
 • Försäljning av appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar.
 • HoloMonitor M4.5 övergår från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.
 • Produktionskapacitet att nå vårt reviderade mål om 300 driftsatta instrument 2018*.

*Notera att driftsatta inte är att likställa med sålda instrument.

13 mars 2017: Delårsrapport 3, maj 2016 – januari 2017

 • Förstärkning av mjukvaruavdelningen för att skapa serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar,
 • Marknadschef tillsätts,
 • Säljare för den nordiska marknaden tillsätts,
 • Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.

4 september 2017: Årsredovisning 2016/2017

 • Marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet
 • Markant ökning av offertförfrågningar
 • Säljprocessen tar månader i anspråk
 • Marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Följande är en direkt återgivning av VD:s kommentar i årsredovisning 2016/2017 (maj 2016 – april 2017).

“I went in 1932 to the Zeiss* Works in Jena to demonstrate faskontrastmikroskopet].
It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop.
Frits Zernike, Nobelföreläsningen 1953.
När väl Zernikes uppfinning,faskontrastmikroskopet, till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin.Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, är därför bilder skapade med ett faskontrastmikroskop dåligt anpassade för att datorbearbetas. PHI:s holografiska mikroskopteknik förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets grundläggande egenskaper till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer etablerat inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva här, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.
Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring, men om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De vetenskapliga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.
Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till ett 90-tal, fördelade över ett 60-tal forskare.
Många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktveriieringen; varje kund hanterar produkten lite annorlunda.
I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken byggnader eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

11 september 2017: Delårsrapport 1, maj – juli 2017

 • Bruttomarginal: 72 %.
 • Första assayn i en serie av mjukvaruassays lanseras under hösten.
 • Samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner.
 • Det EU-finansierade cancerdiagnostikprojektet GlycoImaging har startat.
 • Ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet.
 • 10 vetenskapliga artiklar publicerades.
 • Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.
 • Assays skapar merförsäljning.
 • När man i laboratoriesammanhang talar om metoder avses oftast vad som på engelska kallas assay. En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

18 december 2017: Delårsrapport 2, augusti – oktober 2017

 • Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning.
 • Vårens offerter omvandlas först nu till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK.
 • Bruttomarginal: 61 % för andra kvartalet respektive 70 % ackumulerat.
 • Ursprungligen planerade vi att kombinationen fluorescens och holografi skulle kräva en full omkonstruktion av hårdvaran till vad vi har kallat HoloMonitor M5. Det står nu klart att marknadsbehovet kan tillgodoses genom att låta HoloMonitor-programvaran importera bilder från ett befintligt fluorescensmikroskop, varpå programvaran identifierar varje enskild cell i båda bildtyperna. Väsentlig information från båda mikroskopteknikerna kan då sammanställas för varje enskild cell. Detta betydelsefulla framsteg gör det möjligt för kunder att med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.
 • Vi har tidigare nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram tills dess, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning. Lyckligtvis ser vi nu att den intensifierade marknadsföringen börjar ge resultat i form av att vårens offerter nu omvandlas till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten.
 • Vi fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara.

Följ mig gärna på min blogg, Twitter, Facebook och LinkedIn

Blogg: https://robertveritas.wordpress.com

Twitter: @robertVERITAS: https://twitter.com/robertVERITAS?s=09

Facebookhttps://m.facebook.com/RobertVeritas-1698430126848323/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/robert-veritas-387309151

 Lycka till!

/robertVERITAS

Phase Holographic Imaging – Viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

Phase Holographic Imaging

Analys av bolagets försäljning

av robertVERITAS

Phase Holographic Imaging – viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

För en introduktion till bolaget, kan ni läsa min Investor Presentation på min blogg. Direktlänk till presentationen finns här.

SIFFROR LJUGER INTE

Phase Holographic Imagings två senaste kvartalsrapporter har inte levererat vad gäller försäljningen av instrumenten. Det råder i princip konsensus om detta bland investerare i bolaget. Aktiekursen har från en topp på över 70 SEK fallit tillbaka till knappt över 30 SEK. Försäljningen är alltså inte bra. Då är det klart att frågor ställs och några tappar tilltron till bolaget och säljer. Försäljning är en viktig pelare i att bygga börsvärde, utan tvivel. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Nettoomsättning maj – oktober 2017: 839 TSEK

Nettoomsättning Augusti – Oktober 2017:             179 TSEK 

Nettoomsättning Maj – Juli 2017:                            660 TSEK


Nettoomsättning Maj – Oktober 2017:                   839 TSEK

Så siffrorna säger oss alltså att PHI:s nettoomsättning uppgår till 660 TSEK för perioden maj – juni 2017.

Denna siffra följdes av 179 TSEK för perioden augusti – oktober 2017.

Som jämförelse kan vi ta en tid på hur nettoomsättningen på årsbasis sett ut de senaste åren.

Tabell 1
Tabell 1

Phase Holographic Imagings räkenskapsår sträcker sig över perioden 1 maj – 30 april.

Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 blir siffran ca 1.7 MSEK (839*2=1 678 TSEK). Detta betyder att bolagets nettoomsättning skulle falla tillbaka till den siffra som gällde för fyra år sedan.

Så, de redovisade siffrorna bekräftar att försäljningen i PHI är under all kritik. Och siffror ljuger som bekant inte.

ELLER…?

Försäljning november – 15 december 2017: 831 TSEK

Tabell 2

Tabell 2

Tabell 2 ger en annan bild av försäljningen än tabell 1.

Nettoomsättning maj – oktober 2017:                       0.9 MSEK*.

Nettoomsättning november – 15 december:           0.8 MSEK**.


Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 med perioden november – 15 december 2017 som utgångspunkt blir siffran drygt 4 MSEK***.

* Här har jag avrundat 179 resp. 660 TSEK uppåt till 200 resp. 700.

** Avrundat nedåt från 831 TSEK.

*** 0.8/1.5*6

SLUTSATSER AV SIFFRORNA

Vi kan konstatera att försäljningen för de senaste 1.5 månaderna uppgår till hela 831 TSEK. Phase Holographic Imaging har alltså på en och halv månad (november – 15 december 2017) fakturerat för i princip lika mycket som för perioden maj – oktober 2017. Den sista en och halv månaden har bolaget således sålt för lika mycket som man tidigare behövde sex månader för att åstadkomma. Min slutsats av detta är att försäljningen har kommit igång ordentligt.

Men som sagt, siffror kan vara vanskliga att förstå och tolka. Därför räcker det inte med att titta på enbart siffror. Jag vill få klarhet i om det är en slump att vi nu ser en markant ökning av försäljningen, eller om det är ett resultat av en genomarbetad strategi, plan och av ett grundläggande arbete som nu ger resultat. Slumpmässigt kan förmodligen de allra flesta lyckas få till en tillfällig ökning av försäljningssiffrorna, men det är bara de framgångsrika bolagen som lyckas enligt sin strategi och plan (vilket också skapar en förutsägbarhet för aktieägarna och det vill vi ha).

Så låt oss titta närmare på Phase Holographic Imagings strategi och vad bolaget kommunicerat till marknaden.

HAR BOLAGET KOMMUNICERAT EN FÖRVÄNTAD BLYGSAM FÖRSÄLJNING FÖR PERIODEN JANUARI – OKTOBER 2017?

Vi ska naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att försäljningen kommit igång ordentligt årets sista två månader. Självklart vill vi veta vad som ligger bakom resen av periodens blygsamma siffror.

Finansiella rapporter från 2015 fram till idag

Jag vill gärna veta att de bolag jag investerar i är kunniga, öppna och raka i sin kommunikation till aktieägarna. Därför vill jag veta om vi aktieägare fått information som ger indikationer på att låga försäljningssiffror skulle kunna komma att bli verklighet. Med låga försäljningssiffror menar jag enbart perioden januari – oktober 2017. Vi har ovan konstaterat att försäljningen under perioden november – 15 december 2017 är mycket högre.

MIN ANALYS

Röd tråd i bolagets kommunikation om försäljningen

Syftet med att jag valt att publicera utdrag ur bolagets finansiella rapporter är att jag vill påvisa att det funnits en röd tråd i bolagets kommunikation till oss aktieägare om försäljningen och vilka förväntningar vi ska ha och i vilka perioder. Min slutsats är att den publicerade försäljningen under 2017 inte borde komma som en överraskning och den borde inte heller få så stort fokus som varit fallet och som sannolikt lett till ett ras i aktiekursen. Nedan förklarar jag varför jag kommit fram till denna slutsats.

Den 22 augusti 2016

Den 22 augusti 2016 skriver bolaget bland annat att man har som målsättning att vidareutveckla HoloMonitor-­tekniken, mjukvaran (apparna) och engångsartiklar. Detta för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör. Bolaget anger också att man avser att etablera allt fler Centers of Excellence, etablera bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Min slutsats är att denna kommunikation tydligt signalerar till oss aktieägare att försäljningen är viktig för bolaget, men att tidpunkten för att lägga full fokus på denna ännu inte är kommen.

Den 30 november 2016

Den 30 november 2016 kommunicerar Phase Holographic Imaging att produktionen nu har övergått i serieproduktion och att produktionskapaciteten möjliggör att nå bolagets mål om 300 driftsatta instrument 2018. Försäljning av assays/appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar. Under perioden övergår HoloMonitor M4.5 från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.

Min slutsats av denna rapport är att bolaget förmedlar att man nu kan börja fokusera på försäljningen av instrumenten. Detta eftersom produktutvecklingen för desamma anses färdig. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag eftersom bolaget förmedlar att man kommer anställa personal för att utveckla apparna.

Den 13 mars 2017

Den 13 mars 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att man har förstärkt mjukvaruavdelningen för att skapa en serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades veckan före rapporten för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda appar. En marknadschef tillsätts, likaså en säljare för den nordiska marknaden. I rapporten skriver Phase Holographic Imaging rakt och tydligt följande. “Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.”

Min slutsats efter denna rapport är att jag inte förväntar mig en nämnvärd ökad försäljning under nästkommande period. En marknadschef har nyss tillsatts. Det är alltså en ny tjänst som inte tidigare fanns. Det tar tid att etablera en sådan avdelning. Bolaget skriver tydligt att de intensifierade försäljningsaktiviteterna fördröjts. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag av samma anledning som den jag nämnde ovan.

Den 4 september 2017

Den 4 september 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet, en markant ökning av offertförfrågningar, att säljprocessen för bolagets produkter tar månader i anspråk samt att marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Min slutsats efter denna rapport är ganska klar. Bolaget förmedlar att det tar ett antal månader att sälja bolagets produkter och att man medvetet begränsat försäljningsaktiviteterna. Anledningen till detta förklaras också i rapporten; HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Försäljningen kommer därför inte bli särskilt hög kommande kvartal. Förklaringen är helt i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat. Jag tar också fasta på att Phase Holographic Imaging här förmedlar en markant ökning av offertförfrågningar. Detta gör att jag förväntar mig att se en högre försäljning efter att de nämnda månaderna av säljprocess omvandlar dessa offertförfrågningar till fakturerad försäljning. En viktig signal som Phase Holographic Imaging förmedlar nu är att försäljningen och marknadsföringen åter kommer hamna i fokus.

Den 11 september 2017

Den 11 september 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att den första assayn i en serie av mjukvaruassays kommer att lanseras under hösten, att samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner, att ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet och att ytterligare 10 vetenskapliga artiklar publicerats. Bolaget förmedlar också följande. “Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.” Bolaget skriver också “Assays skapar merförsäljning: En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

Min slutsats är att bolaget här lanserar en helt ny återkommande och regelbunden intäktskälla i form av assays (mjukvaruappar). Bolaget kommer släppa olika assays med olika använgingsområden. Phase Holographic Imaging har varit smarta och gjort assyas till en förbrukningsartikel, vilket alltså innebär att kunderna behöver köpa ytterligare assyas när den första är förbrukad. Strategiskt och smart eftersom man på så sätt kan låsa kunderna till bolaget. Detta är en stark intäktskälla för bolaget och kommer generera regelbundna mjukvaruintäkter efter att kunden väl köpt hårdvaran (instrumentet). I övrigt är det samma slutsatser jag drar som jag angett om rapporten från den 4 september 2017.

Den 18 december 2017

Den 18 december 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är förklaringen till periodens låga försäljning. Bolaget uppger samtidigt att vårens offerter först nu omvandlas till order och att faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK och att bruttomarginalen nu är uppe i 70 % ackumulerat. Vidare konstateras att bolaget inte behöver utveckla HoloMonitor M5. Framsteg i mjukvaruutvecklingen gör det möjligt att integrera den tilltänkta M5:ans avbildningsfunktioner i M4:an. Därmed kan kunder med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.

Min slutsats är att detta är en väldigt stark rapport, förmodligen den starkaste hittills. Försäljningen är inte på något sätt överraskande. Det är helt i linje med vad bolaget kommunicerat sedan december 2016 och har löpt som en röd tråd under samtliga rapporter under 2017. Det framgår av min redogörelse i denna text. Bolaget har pedagogiskt och förklarande lyft fram strategin gällande försäljningen och varit tydliga med hur man arbetat, varför och när en ökande försäljning kan förväntas. Bolaget har förmedlat att försäljningen kommer att ta fart när dessa bitar är på plats. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden.

Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Bolaget har alltså noggrannt byggt upp och säkerställt en välfungerande produkt, något som endast kan ske genom att testa produkten i verkliga milljöer, dvs i laboratorium. Detta lyckades bolaget med omkring årskiftet 2016/17. Därefter började man arbeta med att bygga upp en försäljningsorganisation och en utveckling av mjukvaruapplikationerna där man bland annat anställde en marknadschef, en säljare för nordiska marknaden och flera mjukvaruutvecklare. Detta lade grunden för och var startskottet för den intensifierade marknadsföringen och försäljningsprocessen. En process som på grund av att produkten är ny och inte på förhand känd av kunden tar cirka 6 månader i anspråk. Bolaget har efter halvårsskiftet 2017 kommunicerat en markant ökning i offertförfrågningar. Tidsmässigt kommer dessa att falla ut i fakturering (faktisk försäljning) i slutet av 2017 och fortsatt in i nästa år. Det intensifierade försäljningsarbetet börjar nu bära frukt, precis så som bolaget kommunicerat sedan slutet av 2016. Så allt går enligt plan. Detta är imponerande och förtroendeingivande. Bolaget uppvisar en förutsägbarhet och en välfungerande strategisk förmåga.

Jag kan också konstatera att bolaget fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara. Detta genom att lyckas integrera den tilltänkta M5:ans nya användningsområden i befintliga instrument genom en utveckling av mjukvaran. Ytterligare ett bevis på bolagets förtroendeingivande arbete och lyckade strategi.

Därutöver konstaterar jag att bolaget har uppgett att man senast under 2018 avser att ha 300 instrument i drift hos kunder och opinionsledare. Detta har man inte reviderat och det sänder en tydlig signal om vad som komma skall. I dagsläget har Phase Holographic Imaging ca 100 instrument i drift, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.

 

 


APPENDIX

22 augusti 2016: Årsredovisning 2015/16

PHI avser att

 • inleda ytterligare strategiska samarbeten genom att etablera allt fler Centers of Excellence,
 • etablera Bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden,
 • vidareutveckla HoloMonitor ­tekniken, tillhörande IT ­applikationer och engångsartiklar för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att
 • fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör.

30 november 2016: Delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31)

 • Produktionen har övergått i serieproduktion, vilket innebär en väsentligt högre produktionskapacitet och säkerställd tillgång på motoriserade HoloMonitor-instrument.
 • Nettoomsättning: 890 TSEK
 • Bruttomarginal: 47 %.
 • Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 790 TSEK vid rapportdagen.
 • Sedan januari 2016 har 13 vetenskapliga artiklar med HoloMonitor-baserade resultat publicerats
 • I andra kvartalet levererades ytterligare HoloMonitor-instrument till University of Aberdeen, University of Bordeaux (två enheter), Kina (två enheter) och till Tjeckien.
 • Försäljning av appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar.
 • HoloMonitor M4.5 övergår från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.
 • Produktionskapacitet att nå vårt reviderade mål om 300 driftsatta instrument 2018*.

*Notera att driftsatta inte är att likställa med sålda instrument.

13 mars 2017: Delårsrapport 3, maj 2016 – januari 2017

 • Förstärkning av mjukvaruavdelningen för att skapa serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar,
 • Marknadschef tillsätts,
 • Säljare för den nordiska marknaden tillsätts,
 • Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.

4 september 2017: Årsredovisning 2016/2017

 • Marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet
 • Markant ökning av offertförfrågningar
 • Säljprocessen tar månader i anspråk
 • Marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Följande är en direkt återgivning av VD:s kommentar i årsredovisning 2016/2017 (maj 2016 – april 2017).

“I went in 1932 to the Zeiss* Works in Jena to demonstrate faskontrastmikroskopet].
It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop.
Frits Zernike, Nobelföreläsningen 1953.
När väl Zernikes uppfinning,faskontrastmikroskopet, till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin.Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, är därför bilder skapade med ett faskontrastmikroskop dåligt anpassade för att datorbearbetas. PHI:s holografiska mikroskopteknik förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets grundläggande egenskaper till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer etablerat inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva här, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.
Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring, men om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De vetenskapliga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.
Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till ett 90-tal, fördelade över ett 60-tal forskare.
Många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktveriieringen; varje kund hanterar produkten lite annorlunda.
I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken byggnader eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

11 september 2017: Delårsrapport 1, maj – juli 2017

 • Bruttomarginal: 72 %.
 • Första assayn i en serie av mjukvaruassays lanseras under hösten.
 • Samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner.
 • Det EU-finansierade cancerdiagnostikprojektet GlycoImaging har startat.
 • Ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet.
 • 10 vetenskapliga artiklar publicerades.
 • Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.
 • Assays skapar merförsäljning.
 • När man i laboratoriesammanhang talar om metoder avses oftast vad som på engelska kallas assay. En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

18 december 2017: Delårsrapport 2, augusti – oktober 2017

 • Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning.
 • Vårens offerter omvandlas först nu till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK.
 • Bruttomarginal: 61 % för andra kvartalet respektive 70 % ackumulerat.
 • Ursprungligen planerade vi att kombinationen fluorescens och holografi skulle kräva en full omkonstruktion av hårdvaran till vad vi har kallat HoloMonitor M5. Det står nu klart att marknadsbehovet kan tillgodoses genom att låta HoloMonitor-programvaran importera bilder från ett befintligt fluorescensmikroskop, varpå programvaran identifierar varje enskild cell i båda bildtyperna. Väsentlig information från båda mikroskopteknikerna kan då sammanställas för varje enskild cell. Detta betydelsefulla framsteg gör det möjligt för kunder att med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.
 • Vi har tidigare nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram tills dess, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning. Lyckligtvis ser vi nu att den intensifierade marknadsföringen börjar ge resultat i form av att vårens offerter nu omvandlas till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten.
 • Vi fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara.

Phase Holographic Imaging – Investor Presentation

Phase Holographic Imaging

Investor Presentation

by robertVERITAS


“We redefine cancer research”

“Digital holographic cytometry is set to

transform cell biology, cancer research

and drug discovery”

“Our strategy is to divest the business into a leading industry player with a global sales organization”


TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

TECHNOLOGY

Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning Make Advanced Software Algorithms

Automation, Quantification and Reproducibility

BENEFITS OF THE TECHNOLOGY & AREAS OF USAGE

ORDERS FROM BIG PHARMA

MARKET

VISION

SOURCES OF INCOME

SALES AND BUSINESS STRATEGY – LAYING THE FOUNDATION OF AN EXIT

Peer-Review Research

Scientific Articles – A Decisive Factor of Success

Scientific Publications Is An Indicator of Sales Growth – Exponential Branding Strategy

Product verification

Sales and Marketing Activities

PHI´s Business Strategy Is To Attract Leading Industry Players, Not To Become a World Reaching Sales Organization

What About Sales and Production Then?

MILESTONES

Achieved

By 2018

2018 and Beyond

COMPETITORS

Acquisition of The Nearest Competitor for $320 Million

PATENTS

IMPORTANT GRANTS

GOVERNMENTAL APPROVALS

FALLBACK IN SHARE PRICE

SOURCES AND FURTHER READING

All Press Releases from the company in English


INTRODUCTION

In order to better comprehend the written description of the technology, let us start by watching this introductory video.

TECHNOLOGY

What makes Phase Holographic Imaging (PHI) unique is that it provides scientists at universities and within the pharmaceutical industry with an unprecedented and disruptive way of viewing, studying and analyzing alive cells momentaneously as well as over time.

This is made possible through the company’s patented technology of time-lapse cytometry which results in unprecedented time-lapse imaging minute-by-minute and day after day.

The technology is applicable in all research areas studying cells.

Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning Make Advanced Software Algorithms

The unique holographic 4D images of the cells are created through a combination of AI, machine learning and deep learning. The results are advanced software algorithms that produce images and provides access to unique data from the cell samples. So, the creation of images is automated through the holographic microscopes (hardware), and the unique software provides scientists with immense data, information and automated analyses of the cells.

In addition, the scientists can actually watch the processes in alive cells as they happen, in real time, and over time thanks to the video and image production. All with a few simple clicks in the computer software. The holographic imaging cytometry analyzes intact cells, automatically counts them, precisely measures cell thickness and volume, and tracks them over time.

Automation, Quantification and Reproducibility

Many of the 120,000 labs performing cell-based assays worldwide are trying to get a picture of last night’s game by looking at a few still images. Phase Holographic Imaging offers cell biologists the ability to watch the game live.

Automation and quantification are fundamentally important features for setting up reproducible cell-based experiments. PHI enables quantification of cell death, migration, division and interaction effortlessly, to provide scientists with this reproducible data. So, the scientists are no longer limited by the very narrow focal depth of traditional microscopy, as the computer creates a stack of images and automatically selects the one in best focus. PHI´s latest model can be installed inside cell incubators, meaning samples no longer have to be disturbed to make observations.

I recommend the article “Reality Check on Reproducibility” in Nature, one of the most well renowned scientific journals, for further reading on the importance of reproducibility.

BENEFITS OF THE TECHNOLOGY & AREAS OF USAGE

Phase Holographic Imaging´s technology is applicable in all research areas studying cells. This in itself constitutes a large customer base.

Time-lapse holographic imaging cytometry also provides researchers affordable and easy access to unprecedented quantitative data and analysis on cellular populations in their native environments.

To mention one example, the drug industry´s scientific labs can use PHI´s technology to accurately study how drugs interact with living cells. In other words, researchers in the drug making industry can use PHI´s products to actually see the results of a particular drug on cellular level and how they interact with living cells. This has a direct effect on the medical industry. Needless to point out the entailing cost savings for drug makers utilizing PHI’s technology and products as early as in the preclinical phases.

According to the CEO of Phase Holographic Imaging, Peter Egelberg, cancer research is right now the area where the technology is most widely used. He also mentions the areas inflammatory and autoimmune disease, stem cell biology, gene therapy, regenerative medicine and toxicology among the research areas where PHI´s products are widely used.

The much lucrative In Vitro Fertilization (IVF) market, where the ability to study cells (embryos) without interfering with the cell would make a direct and decisive difference, must also be mentioned.

Note that this is not an exhausting list of areas of research where the technology can be used, since the products are suitable for basically every field of research where the cell is studied. But the company is naturally focusing on the areas that are most interesting from a market perspective.

ORDERS FROM BIG PHARMA

“The follow-up order from a world leading Swiss pharma company confirms the market potential within Big Pharma and the pharmaceutical industry in general. Big Pharma’s interest shows that our Holo­Monitor technology is rapidly becoming established and highlight the importance of our goal to create a Center of Excellence in the Basel area”, says CEO Peter Egelberg.

Basel is the home of two largest Big Pharma companies in the world, Novartis and Roche.

MARKET

The cell-based assays market is expected to reach USD 19.92 Billion by 2022 from USD 13.34 Billion in 2017, at a compound annual growth rate of 8.4% during the forecast period from 2017 to 2022.

Estimately, there are about 120,000 cell laboratories in the world.

VISION

Our vision is to make HoloMonitor technology the leading monitoring method in both cell-based preclinical research and in industrial cell culture for clinical use. Within ten years, we see that all 120,000 cellular laboratories in the world monitor their cell culture with HoloMonitor technology. This means that each cell laboratory has at least one HoloMonitor instrument or the like.”

Cell-based preclinical research, which today is largely a craft, will be automated. Future drugs will increasingly consist of living cells or of substances produced by cells. In order to be able to produce these medicines on a large scale, this type of cell culture will also need to be automated. A central part of this automation is the observation equipment that monitors the cells.

SOURCES OF INCOME

 • HoloMonitor Instruments

Three disruptive HoloMonitor time-lapse cytometers which allow cellular behavior to be continuously quantified and monitored.

 • Software Assays in the form of online licensing as mobile apps

Launch of HoloMonitor, a first assay in a series of software assays that will create additional sales. This is the first launch in a series of software assays. As additional software assays are released, HoloMonitor users will be able to measure an increasing number of cellular characteristics by online purchasing additional software modules.

SALES AND BUSINESS STRATEGY – LAYING THE FOUNDATION OF AN EXIT

“Our strategy is to divest the business into a leading industry player with a global sales organization.”

The management and the scientists of Phase Holographic has not settled after the success of a product launch. On the contrary, the company always seems to have something up its sleeve. There has been a steady pace of launching new innovations, all taking the research of the cell to an even deeper level.

As recently as September 25, 2017 Phase Holographic Imaging released HoloMonitor Wound Healing Assays, which mimic in vivo cell migration. They are in vitro assays widely used in all kind of research related to directed cell migration.

What drives PHI forward and makes it constantly innovate is its close association with and ties to the scientific community in a broader sense. The HoloMonitor Wound Healing Assays has been developed not only in close partnerships with the existing users and customers, but also based on a market research targeted to researchers and scientists around the world within all kind of different areas. Hence, It has been is based on an explicit demand from the targeted customers – the scientific community. The collaboration with Judson Lab and other top researchers aims to further develop the technology. HoloMonitor technology offers a wide range of opportunities that the company continuously evaluate together with research centers, such as Judson Lab at the University of California. They then develop the scientific applications that are most interesting from a market perspective, making them simple, repeatable and time-efficient to use.

This is characteristic for how PHI operates and says a great deal on their business strategy. The company is targeting the scientific community. By establishing usage of the company’s products by key opinion leaders, prominent researchers and scientists (who are tied to universities and/or commercial companies) and/or influential and leading company´s research departments, the branding strategy of Phase Holographic Imaging unfolds. And I would like to describe it as exponential branding strategy. Here is why.

Peer-Review Research

In the scientific community there is really only one way of establishing acceptance and confidence. That is through scientific publications. Publications – whether reports, articles, research, phase studies etc. – have one thing in common. They are scrutinized by peers. Every aspect of the publications have to go through several needle´s eyes in order to be accepted in the scientific community. An article will be miscredited if fellow scientists find it erroneous.

Peer-review is a critical part of the functioning of the scientific community, of quality control, and the self corrective nature of science. When the statement is made that research is “peer-reviewed” this is usually meant to refer to the fact that it has been published in a peer-reviewed journal. The basic criterion is that there is a formalized process of peer-review prior to publication – so this presents a barrier to publication that acts as a quality control filter. Typically, the journal editor will give a submitted paper to a small number of qualified peers – recognized experts in the relevant field. The reviewers will then submit detailed criticism of the paper along with a recommendation to reject, accept with major revisions, accept with minor revisions, or accept as is. It is rare to get an acceptance as is on the first round. One must of course also evaluate the publishing journal as well.

The National Center for Biotechnology Information (NCBI), which advances science and health by providing access to biomedical and genomic information, explains the essential role of peer-review: “An essential aspect of the scientific process in the life sciences is the thorough examination of manuscripts by other scientists. They read the article critically and then either suggest that it is accepted, rejected, or—most frequently—revised and improved before it is published. In fact, most scientists will not consider a scientific pronouncement as valid unless it has been approved by this anonymous process, known as peer review. Without such an external seal of approval, they would consider any results presented as preliminary, potentially flawed and generally of the same self-serving status as a press release.

Let us assume that your child loves basketball and has been training for years. You and your family believe the child is a great talent and can be a professional. But still nothing seems to happen and the child is not a regular in the line up. You put the child in another club. Nothing changes. The child goes to several tryouts but still nothing. The child has been evaluated in several ways, in several clubs and by several scouts. There seems to be a consensus that your child is not cut out for basketball on a professional level. You can think of scientific peer-review in a similar way. A published article in reputable journals have gone through several needle´s eyes and you can be confident that the publications are valid and accurate, unless published in an obscure journal.

Scientific Articles – A Decisive Factor of Success

In this report, CEO Peter Egelberg explains the decisive role peer-reviews has for Phase Holographic Imaging: “Independent experts review scientific articles anonymously. The articles thus both market and prove with high credibility to mainstream customers that HoloMonitor and holographic microscopy provides better research results than their old workhorse, the phase contrast microscope.The scientific articles make our industry unique. The articles are a fantastic tool to objectively provide knowledge of new technologies, but also to assess the interest in the technology and future sales.”

Scientific Publications Is An Indicator of Sales Growth – Exponential Branding Strategy

Academic and industrial customers purchase HoloMonitor to create new research results. The goal of academic research is to publish these new research results. The growth of number of published scientific articles featuring HoloMonitor is therefore an early indicator of future sales increase. The number of scientific articles, posters and doctoral thesis featuring HoloMonitor have now grown to well over 80 (27 this year alone), distributed over roughly 60 scientists. See the full list here.

Over the past year, an increasing number of scientific studies conducted using PHI’s technology have been published in prestigious scientific journals. The studies have been conducted at reputable research institutions, whose renowned researchers constitute valuable references for the company.

An example is the Department of Skin Diseases at the University of California, San Francisco, where the research group Judson Lab recently published a groundbreaking article. The article is the result of two years of cell analysis and research involving skin cancer, machine learning, Big Data and, not least, PHI’s instrument, HoloMonitor. The article quickly followed up a second article where HoloMonitor was also used, written by an international research team and also published by the enriched Nature Publishing Group.

The more scientists use the company’s technology in their studies and the more scientific articles that are published where the company’s disruptive technology is used, the more the demand for Phase Holographic Imaging´s products will increase and more scientists will use it. This will keep on going and growing almost by itself, hence the exponentiality of it. Hence my characterization of PHI´s business strategy as an exponential branding strategy.

Product verification

Too many companies with promising products have failed when eagerly pursuing

a rapid increase of sales; a much too costly sales organization is recruited before the product can be manufactured in volume with high and consistent quality for a sustainable cost. The difficulty is in the product verification. Every customer handles the product slightly differently. The only way to ensure that a product will work as expected in the field is therefore to test it in sufficient numbers in the field. All other form of product verification is associated with great uncertainty. The over 90 units in operation have made it possible to identify and verify the simple design changes necessary for HoloMonitor to among other things be able to tolerate the hot and very humid incubator environment without disruptions.

Sales and Marketing Activities

Phase Holographic Imaging has clearly stated that their extensive quality assurance efforts have resulted in that their marketing activities were first intensified in early 2017. The intensified marketing activities by their distributors and their expanded marketing department have resulted in a dramatic increase in number of quotation requests, a very important step in a sales process that in many cases span over several months. The increase in quotation requests, combined with the recent surge of published scientific articles, indicates that this year’s sales development is a direct consequence of that marketing activities were intentionally held back until product quality and delivery capacity was secured. Neither a house nor a company will persist to become valuable without a foundation. The foundation for profitable long term volume sales has now been built with improved gross margin, validated products, secured production, increasingly established technology, confirmed customer value and with currently limited competition.

The value of a company with innovative technology is the know-how and the products, not the sales organization. The sales organization has a limited value because the buyer generally already has a well-functioning one. Driving on your own means that the company itself builds a larger sales organization, which is very expensive, time-consuming and risky. A significant corporate value is therefore best created by focusing the resources on the products and sales in a few key markets, in order to demonstrate the products’ global sales potential for buyers of the business.

To sum it up and doing back to the value of published scientific articles: The number of scientific articles, posters and doctoral thesis featuring HoloMonitor have now grown to well over 80 (27 this year alone), distributed over roughly 60 scientists proving that the company’s business strategy is successful.

PHI´s Business Strategy Is To Attract Leading Industry Players, Not To Become a World Reaching Sales Organization

In a company like PHI, the values ​​are built primarily by demonstrating the potential of technology. It is the scientific findings that prove to potential buyers of PHI that they are about to achieve their goal of revolutionizing preclinical research. Sales from one quarter to another are therefore not what builds the great values ​​of PHI. PHI is not a one-off company with a given and nailed market potential. The scientific results show that HoloMonitor technology can be applied within a range of new applications. New results are likely to clarify additional areas. PHI´s disruptive technology completely changes the prerequisites for preclinical research, both in academic research and in the pharmaceutical industry.

Attending the global distribution capacity required to establish PHI’s products as standard equipment for cell laboratories is very time-consuming and resource-intensive. Marketing efforts are therefore aimed at a limited number of key markets to attract leading industry players with global distribution capacity through accelerated penetration of these markets.

The capital injection in 2015 (see below) was crucial for an expansion of the market and gives the company financial strength, with a clear goal at a subsequent stage, to successfully divest the business, well above the value we see today (http://www.phiab.se/contact/investor).

The sales forecast that the potential upcoming buyer presents to its shareholders will be based on sales through the buyer’s sales organization. The forecast will not be based on what PHI historically managed to sell on its own via our relatively modest sales organization. Therefore, strategic marketing and sales aim to support and imply the buyer’s sales forecast by demonstrating HoloMonitor technology’s revolutionary potential through scientific results, collaboration with opinion leaders and through sales to the right kind of customers, VIP customers (http://www.phiab.se/contact/investor-qa)

What About Sales and Production Then?

The company’s instruments are currently in operation at more than 80 cellular laboratories, which has resulted in 80 scientific publications. PHI’s main product, HoloMonitor M4.5, is manufactured by recall. Components are manufactured and stored according to forecasts to provide a smooth flow of products from production to customer. Series production also results in a significantly lower manufacturing cost, which is already reflected in the rising gross margin.

PHI has established market acceptance which underpins that the products are mature for offensive market investment. The company therefore implemented a capital acquisition of SEK 40 million in spring 2015 to expand the market organization, but also to transfer more of PHI’s products to serial production in order to build the efficient product flow that leads to profitability, all of which has been accomplished.

MILESTONES

Achieved

 • The company’s instruments are currently in operation at 80 cellular laboratories.
 • More than 60 scientific publications.
 • Gross margin of 72 (42) %.
 • Series production of PHI’s main product, HoloMonitor M4.5.
 • A capital acquisition of SEK 40 million in spring 2015 has resulted in an expansion of the market organization and a transfer PHI’s products to serial production has built the efficient product flow that leads to profitability.
 • Market acceptance which underpins that the products are mature for offensive market investment.
 • A first assay in a series of software assays has been launched.
 • All option holders have exercised all their options, thereby increasing their number of shares.
 • The EU funded cancer diagnostic project GycoImaging has started.

GlycoImaging is a EU funded collaboration between PHI, Bundesanstalt für Material-forschung und Prüfung (Germany’s federal technology research institute), Malmö University, University of Copenhagen, University of Turku and Umeå University, aiming to develop improved cancer diagnostic applications based on PHI’s holographic microscopy technology and molecularly imprinted nanoparticles, also known as synthetic plastic antibodies. The European Commission has appointed Phase Holographic Imaging, BAM, Malmö, Umeå, Copenhagen and Turku University to develop improved methods for clinically diagnosing cancer. The €2.1 million grant finances a three-year research project which is coordinated by Malmö University and commercialized by Phase Holographic Imaging (PHI). The development of plastic antibodies and innovative imaging techniques to identify cancer cells. If GlycoImaging achieves its ambitious goal, it will be possible to detect and diagnose cancer more cost efficiently at a much earlier stage than what is possible today. On November 20, 2017 a press release stated that PHI and BAM has agreed to jointly enter the national phase of international patent application “Molecularly Imprinted Polymers” in Europe, USA, China and Japan.

 • Additional HoloMonitor units deployed at Malmö University (2 units) and Umeå University.
 • 10 additional scientific articles based on HoloMonitor were published during may – july 2017.
 • The total value of orders received after the period amounted to SEK 307K on the day of the report.

(http://www.phiab.se/reports/2017/InterimReport1-2017-18.pdf)

By 2018

 • Establish another six Centers of Excellence in collaboration with world-leading universities in life science hotspots such as Boston, San Francisco and Basel
 • Have a total of 300 instruments in operation with customers and opinion leaders.
 • Market introduction of HoloMonitor M5. Will expand the market reach even further.

(http://www.phiab.se/contact/investor-qa)

2018 and Beyond

 • Divestment of the business into a leading industry player with a global sales organization. A clear goal at a subsequent stage, to successfully divest the business, well above the value we see today. A company that intends to acquire PHI looks at the future potential:
 • sales through a global market organization
 • Volume production with upward 80% gross margin towards end customer
 • Synergy effects in a large organization
 • Development of additional application areas

(http://www.phiab.se/contact/investor-qa)

COMPETITORS

The PHI’s instruments mainly compete with conventional methods for measuring cells. The customer rarely see any equivalent alternative to HoloMonitor. Sales work mainly consists of showing HoloMonitor technology’s advantages over conventional measurement methods. Once the customer understands the benefits, a new world is generally opened for them.

CEO Peter Egelberg on competitors:

“Essen BioScience. However, we see it more like Essen paves the way to us. Their success has led to the fact that cell biologists increasingly see the benefits of filming live cells in the incubator environment where the cells are grown. IncuCyte from Essen and other instruments, however, has limitations. For example. fluorescent dyes are required to study individual cells. With our holographic technology, we take the technology to the next step by making it possible to study individual cells without affecting them. For example, today researchers know that cancer is spread by a few individual so-called cancer stem cells. However, these disappear in the amount when cancer cells are analyzed at population level by conventional techniques, which is not the case when our HoloMonitor technology is used.”

Acquisition of The Nearest Competitor for $320 Million

Recently this year It was announced that Sartorius acquired PHI’s closest competitor Essen BioScience for $320 million in cash. Note that like HoloMonitor, Sartorius product IncuCyte is a cell analyzer designed to be placed in a cell incubator to study living cells for extended periods of time. But unlike HoloMonitor, IncuCyte builds on conventional microscope technology. This means that in most cases the cells need to be genetically modified or stained with toxic dyes, which increases the experimental complexity and the risk of introducing experimental artifacts.

PATENTS

The company has 12 approved patents securing their technology.

IMPORTANT GRANTS

One of the milestone recognition was the €2.1M European Commission funded cancer diagnostic project GycoImaging. “This Grant shows that the possibilities our holographic microscopy technology provides in the battle against cancer is rapidly becoming well known and established in the medical research community”, says CEO Peter Egelberg.

Another important award was the recently SEK 2.3 million grant by the Knowledge Foundation (KK-stiftelsen, Sweden). The funded project is called Glykomagine and aims to develop new methods for detecting blood-borne metastatic cancer cells.

GOVERNMENTAL APPROVALS

Because PHI´s research instruments are not used to diagnose or treat patients, they are not subject to the requirements normally imposed on medical devices. This means that the company’s products can be marketed without the approval of the FDA or other authorities.

FALLBACK IN SHARE PRICE

The fiscal quarter May – July 2017 saw a lower than expected sales. Market inertia resulted in that the company saleswise did not quite achieve what they wanted during the period.

Hence, the share price took a dive after the Q2 report was released. It fell from all time high at SEK 70 and the share is now trading at around SEK 35.

However, reassured by secured production and product reliability, a growing number of quotation requests and a flood of scientific publications, PHI looks forward to future sales.

The company is well equipped and is looking to increase sales in the coming periods. If the Q4 report, presented on december 18, continues to show a lower than expected sales, there is a risk that the share price will fall even more. Given that the share price has already taken quite the dive, there is most likely a limit to the potential fall and this uncertainty is already priced in in the current share price.

Given that PHI has already accomplished series production and an expansion of the sales organization, continues to expand through establishing another six Centers of Excellence, looking to reach a total of 300 instruments in operation at customers and opinion leaders, there is an attractive upside. Also, the clear goal to successfully divest the business, well above the value we see today, makes the stock attractive for investors at these levels of the share price.

SOURCES AND FURTHER READING

http://www.phiab.se/reports/2015/ProductBrochureM4-Online.pdf?v=11

http://www.phiab.se/contact/press-releases-2015

http://www.phiab.se/reports/nature/NatureInterview.pdf

http://www.phiab.se/reports/2017/InterimReport1-2017-18.pdf

http://www.phiab.se/reports/2017/PresentationAGM-170925.pdf

http://www.phiab.se/contact/investor

The Difference Between an Image, Flow, Time-lapse and Cell-sorting Cytometer

https://www.biostock.se/2017/03/phase-holographics-konkurrent-uppkopt-28-miljarder/

http://www.phiab.se/contact/press-releases-2016

http://www.phiab.se/contact/press-releases-2017

https://www.biostock.se/2017/09/phase-holographics-nylansering-forenklar-studier-av-metastaserande-cancerceller

https://www.biostock.se/2017/11/sondagsintervjun-phi-forandrar-synen-pa-cellanalys-publikation-for-publikation/

https://www.nature.com/news/reality-check-on-reproducibility-1.19961

http://www.nature.com/news/insideview-1.18555

http://news.cision.com/phase-holographic/r/nature-publishes-new-holomonitor-article–phi-achieves-50-publications,c9953614

http://news.cision.com/phase-holographic/r/big-pharma-company-orders-third-holomonitor,c9875866

All Press Releases from the company in English

http://news.cision.com/?q=phase%20holographic%20imaging