Phase Holographic Imaging säljs till högstbjudande

Som nämnts i mina tidigare bloggar förvärvade tyska bolaget Sartorius amerikanska Essen BioScience. Förvärvets storlek på närmare 320 MUSD vittnar om att Sartorius ser en mycket hög potential i det specialiserade tekniska marknadssegment som även PHI är verksamma inom.

Som jag också betonat tidigare utgör denna affär inte bara en intressant utan också ett högst relevant riktvärde. Affären visar också tydligt att det finns en vilja hos tyngre spelare i branschen att genom förvärv positionera sig och inte missa tåget. Det är numera ett faktum att Big Pharma-bolagen skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen. Gemensamt för de större bolagen är alltså att de nästan uteslutande expanderar in i nya marknader genom att förvärva mindre bolag.

Några ord om Thermo Fisher

En av de större aktörerna som det spekuleras mest om är Thermo Fisher. Thermo Fisher är en avsevärt större aktör än tyska Sartorius med nära 70 000 anställda över hela världen. Detta att jämföras med Sartorius ca 8 200.

Det är givetvis vanskligt med spekulationer. Jag tycker dock man bör fundera kring att två tunga tidigare befattningshavare från Thermo Fisher nu sitter som ledamöter i Phase Holographics styrelse: Leland Foster, tidigare Chief Scientist på Thermo Fisher Scientific och f.d vd för Fisher Scientific Bioscience Group, samt Ron Lowy, som även han haft positionen som vd i det sistnämnda bolaget.

PHI:s konkurrensfördelar

För att bilda sig en uppfattning om inte bara Phase Holographic Imagings möjligheter att bli uppköpta och-/eller ingå lukrativa samarbetsavtal, utan även vilket pris som en köpare är villig att betala, måste en bedömning göras av PHI:s konkurrensfördelar.

HoloMonitor M4 – hårdvara

Det tål att upprepa HoloMonitorns starka konkurrensfördelar inom branschen. Utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är det mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läkemedelsforskning i allmänhet och labbverksamhet i synnerhet kräver effektiva och noggranna cellanalyser, och här innebär PHI:s HoloMonitor ett spännande teknikskifte. Flera studier från internationellt välrenommerade forskarteam har visat på fördelarna med HoloMonitor.

Och vi känner ju vid det här laget till att vetenskapliga publikationer om helt nya rön som HoloMonitorn gett upphov till är det som gör HoloMonitor och PHI till en högaktuell uppköpskandidat.

Till skillnad från konkurrenterna, kan HoloMonitor mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – dessutom utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för yttre påverkan, vilket kan påverka testresultaten.

För er som är intresserade av en mer teknisk och detaljerad redogörelse för HoloMonitorns starka konkurrensfördelar kan läsa detta avsnitt.


Konventionella metoder som används i preklinisk forskning bygger på kemiska reagenser som etiketterar de studerade cellerna, men risken är att denna process påverkar cellerna och deras svar på det testade läkemedlet. Därför föredrar forskare metoder som inte kräver reagenser, dvs etikettfria metoder, som PHI:s.
Bolagets metod har potential att sänka utvecklingskostnaderna och mer effektivt ge mer tillförlitliga och detaljerade prekliniska resultat. Ytterligare en aspekt, som också nyligen presenterades i Cytometry Part A, visar att HoloMonitor kan mäta läkemedelstoxicitet mer effektivt och mer detaljerat än konventionella metoder.
I likhet med HoloMonitor är IncuCyte en cellanalysator avsedd att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. I motsats till HoloMonitor bygger dock IncuCyte på konventionell mikroskopteknik. Detta innebär att cellerna i de flesta fall behöver genmodifieras eller färgas med giftiga färgämnen, vilket ökar komplexiteten och risken att införa experimentella artefakter.
PHI är inte ensamma om grundidéerna till tekniken på marknaden, men det finns likafullt grundläggande tekniska skillnader där bolaget har en principiell fördel gentemot övriga aktörer. Det finns tre mikroskoperingstekniker, där den äldsta – kallad faskontrast – har mer än ett halvsekel på nacken och har belönats med ett nobelpris. Tekniken används för att titta på celler utan att färga in dem, vilket förvisso fungerar bra för att just titta på cellerna, men den är inte lämpad för mer avancerade studier. PHI:s holografiska bilder är till skillnad från faskontrast lättare för datorer att hantera och åskådliggöra med stor detaljrikedom, vilket också är upprinnelsen till att bolaget bildades.
En annan teknik är fluorescens, där speciella ämnen absorberar och återemitterar ljus. Denna teknik kräver dock att cellerna genmanipuleras med GFP (grönt fluorescerande protein) eller att cellerna färgas med fluorescerande ämnen. Problemet med denna teknik är att de fluorescerande ämnena är fototoxiska, vilket innebär att de bildar giftiga ämnen som kan påverka eller rentav döda cellerna. En annan nackdel med fluorescens är att det behövs olika fluorescerande ämnen för att mäta olika saker. Detta innebär att man högst kan mäta några enstaka cellegenskaper samtidigt.
Eftersom HoloMonitor mäter celler utan någon form av förbehandling kan en rad cellegenskaper mätas samtidigt. Dessutom kan cellerna användas till andra efterföljande försök. Utöver cellantal kan cellernas rörelse, delningstid, storlek, form, släktskap och mycket annat mätas. Detta gör det möjligt att identifiera de fåtaliga tumörceller som överlever cellgiftsbehandling och sprider cancern. Den tidigare oförmågan att identifiera dessa aggressiva tumörceller har lett till att dagens cellgifter är inriktade på att döda de talrika men minst aggressiva tumörcellerna. Det finns rentav vetenskapliga rön som tyder på att de cellgifter som idag används kan göra aggressiva tumörceller än mer aggressiva. PHI:s HoloMonitor-teknik ger forskare nya möjligheter att utveckla cellgifter som mer pålitligt även dödar de aggressiva tumörceller som sprider cancern.
Som påpekats av en av uppfinnarna bakom superupplösande fluorescensmikroskopi, Nobelpristagaren Eric Betzig, lider tekniken av ett stort problem. Ju högre upplösning, desto mer destruktiv blir den för de undersökta cellerna, vilket gör att den i sin nuvarande form är olämplig för avbildning av något som är levande. I denna video beskriver Eric Betzig sin frustration över begränsningarna med den superupplösta fluorescensmikroskopin.
En forskargrupp vid Max Planck-institutet och på tyska Cancer Research Center (DKFZ), som leds av en annan Nobelpristagare och meduppfinnare till denna teknik, arbetar på att förbättra de särskilda färgämnen som krävs inom fluorescensmikroskopin.
I skarp kontrast till de superupplösta mikroskopen klarar HoloMonitor att avbilda och mäta celler utan att använda invasiva färgämnen eller reagenser. De ansedda tyska forskarna har nyligen publicerat bevis i Chemistry som visar att celler som hanterats i HoloMonitor, fortsätter att överleva och dela sig efter att de har färgas med de förbättrade superupplösta färgämnena.
PHI:s teknik kan spara stora resurser åt läkemedelsbolagen
I början av maj kommenterade PHI:s vd Peter Egelberg en vetenskaplig artikel som publicerats i Cytomery Part A, i vilken bolagets HoloMonitor hade utvärderats. Egelberg refererade då en ny studie i Journal of Health Economics som anger att kostnaden för att utveckla ett nytt läkemedel har ökat med över 1300 procent till svindlande 2,5 miljarder USD under de senaste 40 åren.
Minst 9 av 10 testade läkemedelskandidater misslyckas med att nå marknad, vilket resulterar i att över 90 procent av kostnaderna relaterat till utvecklingen av nya framgångsrika behandlingar spenderas baserat på föregående misslyckanden. Syftet med preklinisk forskning är att förutsäga om ett nytt läkemedel kommer att fungera effektivt och säkert i människor, innan de testas på människor. Naturligtvis finns det utrymme för förbättringar som mer tids- och kostnadseffektivt kan bistå i denna process, argumenterar PHI:s vd Peter Egelberg.

App Suite – Elegant mjukvara som gör det mest komplexa enkelt

App Suite 2 är den andra utgåvan i en serie planerade App Suite-lanseringar, utvecklade för att med PHI:s HoloMonitor-teknik tillhandahålla automatiska studier av levande celler med oöverträffad användar­vänlighet till forskare världen över. Genom att använda App Suite kan forskare enkelt studera levande celler och ger bolagets kunder ökad flexibilitet, då de kan beställa samt välja applikationer efter behov.

App Suite har ett intuitivt användargränssnitt som tar användaren genom ett enkelt steg-för-steg-flöde till det automatiskt skapade resultatet.

“App Suites enkelhet gör att distributörernas säljare kan sälja våra produkter enbart efter några timmars utbildning, vilket innebär att betydligt flera säljare aktivt kan sälja våra produkter. Ju större en säljkår är desto viktigare är enkelheten för att snabbt kunna utbilda en större säljkår. Det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite” — Peter Egelberg, vd PHI

Affärsmodellen att gå från hårdvara till mjukvara och dess stora intäktspotential har redan berörts på min blogg och av många andra artiklar, intervjuer etc. Därför konststerar jag enbart att Peters uttalande “det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite” naturligtvis har sin grund i att de större aktörerna vill se väldigt fin potential till återkommande intäkter. Det får de genom App Suite.

Jag har redan talat mycket om att PHI:s HoloMonitor-teknik gör det möjligt för forskare att studera levande cellers beteende utan att cellerna färgas med en reagens. Reagenser är dyra och omständliga att använda samt giftiga och påverkar det forskarna vill mäta, cellernas beteende. Dessutom innebär tillsättandet av en reagens att cellprovet inte kan återanvändas för att mäta någon annan cellegenskap. Genom att kombinera HoloMonitor med App Suite 2 elimineras detta problem, vilket sparar mycket värdefull tid och resurser och låter forskarna fokusera helt och hållet på resultatet istället för att spendera oändlig tid på att få fram resultatet. Vad som gör det hela nästan obegripligt enkelt är att processen, tack vare App Suite 2, är automatisk.

Tack vara att HoloMonitor filmar cellprovet utan att någon att reagens tillsätts kan samma film återanvändas för att mäta olika cellegenskaper genom att köpa till och använda flera App Suite-appar.

En starkt tilltalande fördel är att PHI:s kunder kommer att kunna återanvända gamla filmer för att mäta nya cellegenskaper i takt med att PHI:s utvecklar och lanserar nya App Suite-appar. Detta koncept med dess möjligheter är helt nytt för branschen.

Forskare om App Suite

PHI framhåller att forskare som man visat upp App Suite för, har gett positiv feedback. Forskarna uppskattar att det går snabbt att sätta upp försök, att App Suite är lättarbetat samt att analysresultaten visas i realtid på ett illustrativt och simultant sätt, vilket ger en snabb återkoppling till vad som försiggår i provet inne i cellinkubatorn. Genomgående uppskattas det tydliga användar­gräns­snittet, det enkla arbetsflödet och den snabba vägen till resultat.

Peter Egelberg om App Suite 2

Vad hoppas du att ni skall uppnå med denna vidareutveckling av App Suite?

– Naturligtvis uppskattar våra kunder App Suites enkelhet, men enkelheten uppskattas inte minst av våra distributörer. Att utbilda säljare är dyrt och tar tid. App Suites enkelhet gör att distributörernas säljare kan sälja våra produkter enbart efter några timmars utbildning, vilket innebär att betydligt flera säljare aktivt kan sälja våra produkter. Ju större en säljkår är desto viktigare är enkelheten för att snabbt kunna utbilda en större säljkår. Det är ingen slump att det tydliga intresset från större aktörer sammanfaller med lanseringen App Suite.

Hur kan de nya användningsområdena hjälpa er att locka fler kunder och behålla de som ni redan har?

– Vi driver på för att öka automatiseringen ute i cellabben. Användningsområdena är inte nya, men våra automatiserade applikationer är det. Med App Suite 2 har vi fyllt på vår automatiska applikationsportfölj med nya appar och fler appar är något vi fortsätter att utveckla vidare.

Min bedömning

Givet de fakta som redogjorde för ovan, kan jag inte komma till någon annan slutsats än att PHI är en het uppköpskandidat för Big Pharma. Man ska vara väldigt försiktig med att använda begreppet revolutionerande när man talar om ett bolags produkt, teknologi etc. I Phase Holographic Imagings fall är jag beredd att tillskriva bolaget epitetet revolutionerande.

Om man har Essen-affären som referensaffär står det klart att Phase Holographic Imaging erbjuder en klart överlägsen produkt. Vi har sett hur HoloMonitorn och App Suite möjliggör stora tids- och kostnadsbesparingar samt leder till icke tidigare möjliga resultat.

Värt att nämna i sammanhanget är de många områden Phase Holographic Imagings teknik kan användas; cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier. Men även inom fertilitetsforskning och IVF-behandlingar. (Denna uppräkning ska inte ses som uttömmande.)

Lägg till en bolagsledning med enastående track record och kompetens; den intäktsmaximerande affärsmodellen som App Suite möjliggör genom att attrahera inte bara spetsforskare som vill göra mer avancerade mätningar där celler spåras i stor detalj, utan även de enklare och billigare applikationer som bolaget utvecklar med mindre exakta resultat som attraherar en vidare krets av slutkonsumenter… Ja, då ligger det nära till hands att Phase Holographic Imaging står inför något stort.

I detta hänseende skadar det inte att PHI inte behöver erhålla godkännanden av medicinska myndigheter för att implementera sin teknik (en CE-märkning är tillräcklig). Tekniken är lätthanterad och kräver ingen komplicerad kringutrustning, vilket bör underlätta försäljningen.

Oberoende vetenskapliga publikationer som visar att produkterna fungerar på det sätt som påstås, ger en trovärdighet in mot läkemedelsbolagen för en vidare expansion. Det är med stor sannolikhet också det mest effektiva mot att positionera sig mot de stora läkemedelsbolagen och dess välfyllda kassakistor.

Källor

Phiab.com

robertveritas.com

BioStock.se

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments