PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING – ”FRÅGAN OM ETT FRAMTIDA PARTNERSKAP ÄR EN NO-BRAINER”

Phase Holographic Imaging (PHI) befinner sig just nu mitt uppe i förhandlingar med två internationella ledande bolag. Förhandlingarna gäller distributions- och/eller uppköptsavtal. Vi pratar alltså om en EXIT och/eller ett stort partnerskap om gemensam insats för försäljning.

VD PETER EGELBERGS TIDSLINJE FÖR SAMARBETSDISKUSSIONERNA, SAMT INFORMATION OM BOLAG 1 OCH BOLAG 2

Undertecknad har fått ta del av vd Peter Egelbergs tre presentationsbilder gällande de samarbetsdiskussioner som Phase Holographic Imaging (PHI) för med två internationellt ledande branschaktörer och fått tillåtelse att publicera dem i min blogg. Tack, Peter Egelberg!

TIDSLINJE FRÅN INLEDANDE FÖRHANDLINGAR TILL AVTAL

För bilder i fullstorlek, klicka på länkarna ovanför varje bild.


Tidslinje

Tidslinje


Bolag 1

Bolag 1


Bolag 2

Bolag 2


PHI befinner sig alltså sedan september (bolag 1) resp. oktober (bolag 2) 2018 i samarbetsdiskussioner med två internationellt ledande branschaktörer gällande distributions- och/eller uppköpsavtal.

Peters tidslinje är praxis/standard i både steg och tid vad gäller vid denna typ av förhandling. Att vi får en starttid att utgå ifrån tyder ju på att Peter vill att vi skall kunna placera oss inom ramen för denna tidslinje. Genom att presentera denna praxis-tidslinje vid förhandling där man är långt gånga ligger det nära till hands att förstå det som att Peter vill hjälpa aktieägarna att förstå och att på ett tydligt sätt markera/visa på vart bolaget står i den.

Det tål att upprepas att det är PHI:s vd Peter Egelberg som nyligen sammanställt denna tidslinje. Vem vet bättre än Peter Egelberg både vart vi befinner oss och vad dessa förhandlingar kan leda till.

Tiden från inledande samtal till avtal är alltså sex till tolv månader. Men som Peter vid flera tillfällen sagt kan det också ta längre tid.

PHI har varit tydliga med att kommunicera att samtalen med bolag 1 initierades i september 2018. Med bolag 2 initierades samtalen i oktober 2018.

Att vi får en starttid att utgå ifrån visar att Peter och bolaget vill att vi ska kunna placera var förhandlingarna befinner sig inom ramen för denna tidslinje.

Bolaget är och har också varit tydliga med vad förhandlingarna ska mynna ut i. Uppköps- och/eller distributionsavtal. Naturligtvis är inget hugget i sten. Men mot bakgrund av alla PM, Peters uttalanden på olika håll angående förhandlingarna och PHI:s mål, så har åtminstone jag svårt att föreställa mig annat än att PHI sitter i något av en guldsits.

BIG PHARMA:S STRATEGI – FÖRVÄRV OCH FUSION

För att sätta PHI:s förhandlingsposition i rätt sammanhang måste vi ta en snabb titt på var Big Pharma befinner sig idag och vilken strategi för tillväxt som dominerar idag. Först då kan vi förstå PHI:s potential att ro dessa förhandlingar i hamn.

Forskare har identifierat en ny dominerande strategi inom Big Pharma. Man kallar den kort och gott för M&A replaces R&D. M&A och R&D står för Merger and Aquisition resp. Research and Development. Översatt till svenska står det alltså för Fusion & Förvärv resp. Forskning och Utveckling.

Det är så det sett ut sedan en tid tillbaka. Big Pharma skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen.

2015 uppgick Big Pharma-avtalen till 59,3 miljarder dollar, en ökning med 94% jämfört med samma period 2014 och det högsta värdet sedan 2009.

Bakgrunden till den dominerande M&A-strategin är kortfattat denna. Patenten för bästsäljande produkter löper ut. Samtidigt finns det en uppsjö av små nischade biotech-bolag, vars ekonomiska muskler enbart räcker till att genom forskning & utveckling ta fram produkter. Detta har pressat Big Pharma att snabbt fylla på sina pipelines med nya produkter. Problemet är att Big Pharmas FoU-avdelningar inte på långa vägar kan hinna med att utveckla produkter (eller göra dem redo för kommersialisering) av sådan kvalité och snabbhet som dessa nischade småbolag gör.

Dessa nischade småbolag kan numera utveckla nya produkter till lägre kostnader, särskilt i de tidiga stadierna. Ett litet lag av rätt forskare kan till exempel utveckla en ny produkt till mycket lägre kostnader än någonsin tidigare. Det betyder att Big Pharma-företagen inte nödvändigtvis har en fördel jämfört med dessa nischade småbolag under de tidiga stadierna av produktlivscykeln.

MEN även om dessa nischade småbolag har en banbrytande och godkänd produkt, saknas de ekonomiska och organisatoriska resurserna för att ta produkten till en världsomfattande kommersialisering. Och det är här som Big Pharma kommer in med sina muskler (nätverk, distributionskanaler, försäljning, kommersialisering).

Mot denna bakgrund ska PHI:s förhandlingar med två internationellt ledande branschaktörer förstås.

PETER EGELBERG OM DE PÅGÅENDE FÖRHANDLINGARNA

Jag avslutar med en sammanställning av de uttalanden som Peter Egelberg gjort om de pågående förhandlingarna och låter dig som läsare göra din egen analys av dessa.

28 JUNI 2019 – VD PETER EGELBERG OM SAMARBETSDISKUSSIONERNA

 • De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utveck­lats i en mycket positiv riktning.
 • Målsättningen är att med en större global marknadsorganisation etablera våra produkter på den amerikanska och internationella marknaden.
 • Gradvis har betydande manage­ment och per­sonal­resurser allokerats till denna aktivitet, vilket kortsiktigt har påverkat vår egen försäljnings­verk­samhet.
 • Nyligen vid ett möte med ett av bolagen konstaterats det från båda håll att HoloMonitor utom­ordentligt väl kom­pletterar och förädlar bolagets befint­liga produkt­sorti­ment av cellanalysinstrument.
 • Det konstaterades också att frågan om ett framtida partnerskap ur ett försäljnings- och marknads­förings­perspektiv är en “no-brainer”. Fråge­ställningen är mer en fråga om att finna affärsmässiga villkor som gynnar båda parter.
 • App Suite möjliggör hel­automatisk cellanalys utan motstycke i branschen.
 • Vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.
Källa: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PETER EGELBERG OM BOLAG 1

 • Affärsutvecklingsenheten för Bolag 1 tog kontakt med PHI i september 2018.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap
 • PHI och en större börsnoterad internationell leverantör av laboratorieutrustning och cellanalysinstrumentering har tecknat avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap. Avtalet är ett resultat av de samtal som har pågått under en längre tid mellan bolagsledningarna.
 • Samtalen fann att det finns ett gemensamt intresse av att förverkliga HoloMonitor-teknikens fulla marknadspotential inom cellanalys genom att tillföra betydande resurser, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring.
 • Vidare konstaterades att PHI:s visionära teknikkunnande utomordentligt väl kompletterar instrumentleverantörens välutvecklade vetenskapliga marknadsföring.
Källor: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PM - PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Du berättade att ni har haft ett antal telefonkonferenser med Bolag 1 och att de har besökt er vid två tillfällen i Lund. Det andra besöket som ägde rum i april omfattade fem personer, med både divisions- och marknadschefen för bolagets laboratorieutrustning i spetsen. Hur tolkar du det?

– Min tolkning är att de har insett fördelarna med grundtekniken, holografisk mikroskopering, och bestämt vilket bolag som har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla tekniken. Under hösten 2018 ”shoppade de runt” bland bolagen som potentiellt kan tillhandahålla tekniken, vilket var anledningen till att de kontaktade oss. Under vintern valde de ut oss bland dessa bolag, vilket ledde till det andra besöket hos oss i Lund.

Du nämnde även att representanter för Bolag 1 i efterföljande diskussioner efter det andra besöket hos er sade att ”PHI’s HoloMonitor technology is very interesting to us. PHI’s technical capabilities fit our sales and marketing capabilities very nicely”. Hur tolkar du det uttalandet?

– Jag tolkar det som att de var mycket nöjda med vad de såg under det andra besöket och att de vill gå vidare, vilket är bakgrunden till att vi nu har tecknat ett marknadsutvärderingsavtal.

Vad innebär egentligen ett marknadsutvärderingsavtal?

– Marknadsutvärderingen syftar faktiskt inte främst till att bedöma kundintresset. Huvudsyftet för båda parter är att bedöma hur väl deras säljorganisation kan komma att lyckas med försäljningen av HoloMonitor, men syftet är också att skapa en bild av hur HoloMonitor kan positioneras både prismässigt och funktionsmässigt inom befintligt produktsortiment. I sammanhanget skall man komma ihåg att nya produkter i en stor organisation behöver säljas till säljarna.


”SER BÅDA PARTER TYDLIGT ATT MOTPARTEN KAN LEVERERA FINNS DET GODA MÖJLIGHETER ATT SLUTFÖRHANDLINGARNA LEDER TILL NÅGOT MYCKET TREVLIGT FÖR PHI OCH DESS AKTIEÄGARE.”

Peter Egelberg, vd PHI


När tror du att ni inleder slutförhandlingar och vad skulle dessa kunna innebära?

– Det beror på utfallet av marknadsutvärderingen. För vår del behöver vi se att de kan ge oss de sälj- och marknadsföringsmuskler vi i dag saknar. De vill se att vi kan leverera de produkter och den teknik som de saknar. Ser båda parter tydligt att motparten kan leverera finns det goda möjligheter att slutförhandlingarna leder till något mycket trevligt för PHI och dess aktieägare.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

PETER EGELBERG OM BOLAG 2

 • I oktober 2018 tog PHI kontakt med Bolag 2 för att sondera intresset för ett samarbete.
 • Med en årlig omsättning på åtskilliga miljarder kronor är bolaget en ledande leverantör inom life science tools-segmentet.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap.
Källa: PM - Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Under presentation berättade du att ni i april besökte Bolag 2 i USA. Vad föranledde besöket?

– I februari ingick vi ett teknikutvärderingsavtal med Bolag 2. Vi besökte bolaget för att inleda utvärderingen genom att installera ett HoloMonitor-instrument i det labb som ansvarar för utvärderingen. Under besöket deltog vi även i ett gemensamt seminarium och träffade olika representanter för bolaget under ett antal dagar.

Som vi tolkar det har Bolags 2:s utvärdering varit lyckosam. Vad kan det leda till?

– Ja, redan under tiden vi var där kunde de med HoloMonitor se cellbeteende som de aldrig tidigare har sett. Det fick oss att inleda diskussioner om ett fördjupat vetenskapligt samarbete.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

Kassan och kapitalanskaffningen – fullt fokus på att slutföra förhandlingarna

I den nyligen publicerade årsrapporten blir det tydligt att bolagets kapitalanskaffning på 18 miljoner kronor är ännu en viktig pusselbit mot att slutföra ovan nämnda förhandlingar. Peter Egelberg prioriterar kassan mot att ge Phase Holographic Imaging en ännu starkare förhandlingaposition i de pågående förhandlingarna, och inte mot positivt kassaflöde.

“Den efter året genomförda kapitalanskaffningen om cirka 18 MSEK gör att vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.”

– Vd Peter Egelberg

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] om Toleranzia, ett bolag jag tror starkt på och som utgör en betydande del av min aktieportfölj (Phase Holographic Imaging och Toleranzia utgör de två största innehaven i min […]

trackback

[…] gångna förhandlingar med minst två internationellt ledande branschaktörer (läs min tidigare blogg om ni missat detta). Med anledning av detta är det på sin plats att analysera vad en rimlig och […]