TOLERANZIA DEL II – SÄRLÄKEMEDEL (ORPHAN DRUGS)

Denna blogg har jag tidigare enbart publicerat på andra plattformar. Med flera nya följare tycker jag det kan vara värt att också publicera texten där den faktiskt hör hemma!

• I jämförelse med sedvanliga läkemedel är det mycket enklare för särläkemedelsbolag att knyta licensavtal, och till ett högre värde • Att bli finansierad hela vägen in i marknaden med royalties och milstolpsbetalning • Oftast handlar det om avtal värda flera miljarder • Kanske det mest centrala gällande särläkemedelsstatus är att de har en oerhört mycket högre sannolikhet att nå marknaden än sedvanliga läkemedel

SÄRLÄKEMEDEL (ORPHAN DRUGS)

Toleranzia utvecklar läkemedel för sällsynta, livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd. För att förstå Toleranzias styrka och potential behöver vi titta närmare på den speciella kategori av läkemedel som bolaget framställer. När vi förstår detta så kommer vi också förstå bolagets stora möjlighet att gå till marknad med sin nuvarande huvudläkemedelskandidat TOL2. Det är läkemedelskandidaten TO2 i sig som utgör den avgörande faktorn för framgång, men ramverket för den särskilda typ av läkemedel som TOL2 tillhör är unikt gynnsam. Låt oss därför titta närmare på särläkemedlens väldigt stora möjligheter att gå från utvecklingsläkemedel till marknad.

BEGREPPET SÄRLÄKEMEDEL

Definition

Toleranzias läkemedel går under beteckningen särläkemedel. Begreppet är hämtat från engelskans ”orphan drugs”.

Ett särläkemedel är avsett för diagnos, prevention eller behandling av ett livshotande eller allvarligt funktionsnedsättande sjukdomstillstånd.

Till särläkemedel räknas även de läkemedel som är avsedda för ett allvarligt och kroniskt sjukdomstillstånd men där det utan stimulansåtgärder är osannolikt att försäljningsintäkterna skulle generera tillräcklig återbäring för att motivera kostnaderna för de nödvändiga investeringarna i forskning.

Det måste saknas tillfredsställande metoder för diagnos, förebyggande eller behandling av tillståndet ifråga. Om det finns godkända metoder krävs det att de nya läkemedlen bedöms innebära en “betydande fördel” för berörda patienter. Det som avses med “betydande fördel” är antingen en kliniskt relevant fördel eller ett betydande bidrag till patientvården.

I definitionerna av särläkemedel framgår det att det handlar om sällsynta sjukdomar (”rare disease”). Särläkemedel är alltså, enkelt uttryckt, nischläkemedel för de sjukdomar som definieras som sällsynta. För att få klassas som särläkemedel får sjukdomen enbart förekomma hos ett visst antal individer. Siffrorna sätts i relation till befolkningsstorleken i länderna, vilket förklarar varför siffrorna varierar mellan olika länder. Siffrorna varierar mellan 1-8 av 10 000. Figuren nedan visar siffrorna för några av de stora regionerna.

Källa: http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/EPOD17.pdf

Framgångsrik lagstiftning som skapat fördelar för både särläkemedelsbolag, samhälle och patienter

Beteckningen särläkemedel kan spåras tillbaka till The Orphan Drug Act of 1983, en amerikansk lag vars syfte är att skapa ekonomiska incitament för läkemedelsindustrin att utveckla läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Lagen ger även andra stora fördelar åt läkemedelsbolagen som utvecklar särläkemedel. Vi återkommer till det längre fram i analysen.

Japan följde efter med samma typ av lag 1993 och i EU gick startskottet vid millennieskiftet.

Systemet har varit mycket framgångsrikt för att få fram nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar, ett antal läkemedel har tagits fram mot sjukdomar som tidigare inte varit behandlingsbara. Vidare läsning om sällsynta sjukdomar finns här.

Att det handlar om relativt sällsynta sjukdomar gör att antalet patienter (patientunderlaget), och därmed också kundunderlaget, är relativt sett färre än vid vanligt förekommande sjukdomar.

Därför drar spontant många slutsatsen att det blir svårare för företag som framställer särläkemedel att nå hög lönsamhet (p.g.a. relativt få patienter). Ni kan läsa om siffror och lönsamhet längre fram i analysen. Låt oss nu bara konstatera att denna spontana slutsats inte är korrekt.

Som också framgår ovan kan läkemedelsutvecklare alltså ansöka specifikt om att deras läkemedelskandidater ska beviljas särläkemedelsstatus. Det finns stora fördelar med att beviljas särläkemedelsstatus. Detta kommer belysas längre fram i texten.

Enorm marknadspotential för bolag som utvecklar särläkemedel

Vad är egentligen orsaken till läkemedelsbranschens intresse för särläkemedel? Tobias Thornblad, analysansvarig BioStock, svarar så här på frågan.

– En viktig faktor är den stora marknadspotentialen. Även om det rör sig om sällsynta sjukdomar med relativt få drabbade, så är särläkemedel prissatta betydligt högre än ”vanliga” läkemedel – det är inte ovanligt att särläkemedel kostar 5 gånger mer. Totalt sett så handlar det om mycket stora summor, förra året utgjordes 16,5 procent av läkemedelsindustrins totala omsättning av särläkemedel. Dessutom har många stora bolag som strategi att först utveckla och få marknadsgodkännande av ett läkemedel för en sällsynt sjukdom, vilket dels ger en snabbare väg till marknaden, dels möjlighet att få en högre prissättning. Därefter ansöker man om label extensions med samma läkemedel för andra indikationer.

Källa: https://www.biostock.se/2017/04/webb-tv-temakvall-om-framtidens-lakemedel/

Ovanliga sjukdomar – totalt sett många drabbade

Även om sällsynta sjukdomar är ovanliga per definition, är antalet drabbade totalt sett inte få: cirka 7 procent av befolkningen i den utvecklade världen har en sällsynt sjukdom och antalet ökar. I t.ex. USA uppskattar National Institute of Health (NIH) att mellan 25-30 miljoner människor är drabbade. Enligt den ideella patientorganisationen Global Genes lider så många som 350 miljoner människor globalt av någon av dessa sällsynta kroniska sjukdomar, ofta progressivt invalidiserande tillstånd som begränsar livslängden. Hälften av de drabbade är barn.

Idag har man identifierat ca 7 000 sällsynta sjukdomar, men trots detta existerar idag endast behandlingar för fem procent av dessa.

Globala marknaden för särläkemedel förväntas dubblas till år 2022

Den globala marknaden för särläkemedel uppskattas växa till ett värde på 209 miljarder dollar år 2022, vilket motsvarar en tredjedel av den totala ökningen för samtliga läkemedel som väntas nå ett marknadsvärde på en biljon dollar. Ökningen på 95 miljarder dollar under tidsperioden är anmärkningsvärd, inte minst med tanke på den hårda kritik som de stora läkemedelsbolagen har fått utstå för hög prissättning på dessa läkemedel som är oerhört avgörande för utsatta patientgrupper.

Marknaden för särläkemedel förväntas dubbleras under perioden 2016-2022, vilket är ett tydligt tecken på att läkemedelsbolagens FoU-program (Forskning och Utveckling) i allt högre grad är inriktade mot smalare patientpopulationer som karakteriseras av stora ouppfyllda behov. Incitamenten är starka: bolagen kan dels få en snabbare väg till marknad, dels finns möjligheter till attraktiv prissättning.

Starka ekonomiska och regulatoriska incitament att utveckla särläkemedel

Läkemedelsindustrin präglas av starka ekonomiska och regulatoriska incitament som motiverar bolag att satsa på sällsynta indikationer. Samtidigt möjliggör vetenskapliga framsteg allt fler identifierade sjukdomar. Dessa faktorer samspelar och innebär att marknaden för särläkemedel förväntas nära nog dubbleras under perioden 2016-2022 till 209 miljarder dollar, vilket gör utveckling av särläkemedel till en fortsatt mycket attraktiv affärsmöjlighet för såväl små som stora bolag.

Från ett investerarperspektiv är således ett bolags möjligheter att lämna in, och framförallt att få en godkänd ansökan om särläkemedelsstatus en viktig kurstrigger att bevaka.

Särläkemedels höga prissättning en tydlig katalysator för försäljningstillväxten

Särläkemedel står idag för 7,9 procent av de totala läkemedelskostnaderna i USA enligt en ny rapport från QuintilesIMS Institute.

Den genomsnittliga årliga kostnaden för ett särläkemedel år 2016 var över 32 000 dollar, och de 10 ”orphan-behandlingar” som användes av det största antalet patienter kostade i genomsnitt 14 909 dollar per år. Cirka 1 procent av alla särläkemedel kostar mer än 500 000 dollar per år, och dessa läkemedel står för 1,6 procent av den totala försäljningen av särläkemedel.

Av den totala läkemedelsförsäljningen i USA år 2016 på cirka 450 miljarder dollar, utgjordes cirka 36 miljarder dollar av särläkemedel. Merparten, nästan 60 procent av de totala försäljningsintäkterna, avser traditionella läkemedel som i allmänhet är billigare.

Sedan 1983 har antalet godkända särläkemedel ökat markant

Godkända särläkemedel mellan 1983–2017.

Stora fördelar för läkemedel som beviljas särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation)

Kostnaden för att utveckla ett särläkemedel är som regel mycket högt oavsett om läkemedlet kan göra nytta för en stor eller liten patientgrupp. Historiskt har därför företag haft litet intresse att satsa utvecklingsresurser på så kallade särläkemedel för små patientgrupper. Den engelska benämningen ”orphan drugs” uttrycker den rådande situationen fram till början av 2000-talet.

Genom politiska initiativ i USA, Japan och EU antogs olika program för att stimulera företag att ta fram nya läkemedel för behandling av ovanliga och svåra sjukdomar. Vi ser idag ett ökat inflöde av sådana läkemedel. Det är mycket positivt för de patienter som är drabbade och som tidigare inte kunde få behandling, som en konsekvens av att sjukdomen är sällsynt.

Syftet med lagstiftningen om särläkemedel är att underlätta forskningen och utvecklingen av läkemedel samt att påverka marknadsförhållandena så att det blir lockande att utveckla särläkemedel.

Sammanfattning av de övergripande fördelarna i USA och EU för särläkemedelsutveckling

· Kraftigt reducerade avgifter i samband med godkännande och registrering.

· 10 år av marknadsexklusivitet i USA (motsvarande är 7 år i Europa) för bolaget efter marknadsföringsgodkännande för läkemedlet och den aktuella indikationen.

· Rätt till betydande stöd från EMA och FDA; de regulatoriska myndigheter som granskar upplägg och resultat av kliniska studier inom EU och USA, samt ansvarar för godkännandet av läkemedel som utvecklats för användning inom EU och USA.

Fördelar i USA, fastslagna enligt amerikansk lagstiftning

Källa: https://www.iqvia.com/en/institute/reports/orphan-drugs-in-the-united-states

Fördelar i EU, fastslagna i europeisk lagstiftning

· Ensamrätt inom EU i 10 år.

· Kostnadsfri eller reducerad avgift för vetenskaplig rådgivning och för godkännande.

· Kostnadsfri inspektion innan godkännande.

· Centralt godkännande i EU.

· Företräde till EU:s forskningsprogram inom de så kallade ramprogrammen.

· Tillgång till stimulansåtgärder som vidtas av medlemsstaterna samt forskningsstöd till förmån för små och medelstora företag (SME).

För läkemedelspreparat som erhållit särläkemedelsstatus erbjuds vetenskaplig och adminis­trativ rådgivning och lättnader i försäljningstillstånds- och övriga läkemedelstillsyns­avgifter. Särskilt då det gäller små och medelstora aktörer är rabatterna betydliga. Efter att försäljnings­tillstånd beviljas garanteras särläkemedlet dessutom ett tio år långt skydd mot generiska preparat för behandlingen av den aktuella sällsynta sjukdomen.

Källor:

Toleranzias TOL2 beviljas särläkemedelsstatus i USA

Den 22 mars 2017 meddelade Toleranzia att Food and Drug Administration i USA beviljat bolagets särläkemedelsstatusansökan avseende dess nya tolerogen, TOL2. I och med erhållandet av särläkemedelsstatus för TOL2 i USA stärker Toleranzia avsevärt sin position på den strategiskt viktiga nordamerikanska marknaden. Sedan tidigare har bolaget särläkemedelsstatus i både USA och Europa avseende läkemedelskandidaten TOL1. Beviljad särläkemedelsstatus i USA ger sju års marknadsexklusivitet för ett godkänt läkemedel på den amerikanska marknaden, lägre utvecklingskostnader och betydande hjälp från regulatoriska myndigheter.

Toleranzias VD Charlotte Fribert kommenterar

– Det positiva beskedet från FDA är väldigt glädjande. Möjligheten att erhålla sju års marknadsexklusivitet i USA, vår i särklass viktigaste marknad, är oerhört betydelsefull för oss. Särläkemedelsstatus innebär också viktiga fördelar under utvecklingsfasen såsom kostnadslättnader och potentiellt en snabbare process för att ta en effektiv och säker behandling mot myastenia gravis till marknaden. Att vi nu erhållit särläkemedelsstatus för ytterligare ett av Toleranzias tolerogener innebär en betydande förstärkning av vår kommersiella ställning inom vår huvudindikation – myastenia gravis.

Särläkemedels unika särställning gällande sannolikheten att komma ut på marknaden

En viktig faktor att titta närmare på när man analyserar bolag inom biotech är det som på engelska benämns för Probability of Success eller Likelihood of Approval (LoA). Det vill säga sannolikheten för bolagets läkemedelskandidat att komma ut på marknaden. När man tittar på prekliniska bolag såsom Toleranzia, är det rimligt att utgå från att bolagen bör värderas mot sannolikheten att kunna lyckas. Då är statistik helt avgörande för investerare.

Av ”Clinical Development Success Rates 2006-2015”, den mest omfattande studien av klinisk läkemedelsutveckling, visar att sannolikheten för en genomsnittlig läkemedelskandidat att gå från fas I till marknaden är 9.6 %.

Särläkemedel har hela 25.3 % sannolikhet att från fas I nå marknaden. Detta är i särklass den högsta siffran sett till samtliga läkemedel. Mer än 25 procent av samtliga särläkemedelskandidater går alltså hela vägen från fas I-studier till marknadslansering. Siffran tål att upprepas: mer än var fjärde särläkemedelskandidat går hela vägen fram till marknadslansering.

Källor:

EvaluatePharma rapport om särläkemedel

EvaluatePharma har publicerat en rapportenbart om Orphan Drugs. Innan vi tittar närmare på rapporten ska vi ta en titt på vad EvaluatePharma är och varför deras rapporter väger mycket tungt och är pålitliga.

EvaluatePharma

Sedan 1996 har EvaluatePharma försetts ledande beslutsfattare inom läkemedelsindustrin med ett perspektiv på världens finansmarknader. EvaluatePharmas framåtblickande syn på marknaden är enormt inflytelserik eftersom det visar konsensus om förväntningar, vilket påverkar aktiemarknadsvärderingar från företag. Aktieanalytikernas prognoser visar sina perspektiv på individuell företagsprestanda, industrins utveckling och den makroekonomiska miljön. EvaluatePharma har fångat konsensusprognoserna för aktieanalytiker och integrerat dem med de historiska resultaten, som rapporterats av företagen. Ur denna omfattande syn på industrin framträder dess tidigare och förväntade framtida prestanda och kan analyseras med hjälp av EvaluatePharma. Analyser sträcker sig från totala marknadstrender och terapeutiska översikter till individuell företagsprestanda och produktutveckling. Oavsett syn på industrins framtid är EvaluatePharma den viktigaste vägledningen till värde inom läkemedels- och bioteknikområdet.

Rapporten

“Den stadiga och obevekliga tillväxten av marknaden för särläkemedel är det framträdande temat i den fjärde upplagan av ”Evaluate Pharma’s Orphan Drug Report”. Det som har förändrats under de senaste 12 månaderna är den ökade granskningen av priset på dessa livräddande läkemedel. Det finns ingen tvekan om att försäkringsbolagen fortsätter att täcka föräldralösa läkemedel, eftersom de ofta är det enda alternativet för patienter och fortfarande utgör en relativt liten del av de totala budgetarna. Enligt resultaten i årets rapport kommer marknaden att fortsätta växa snabbt, med en prognos för försäljningstillväxten på 11 % per år, mer än dubbelt så mycket som förutspått för konventionella läkemedel. Faktum är att försäljningen av särläkemedel förväntas nästan dubblas mellan 2016 och 2022 för att nå 209 miljarder dollar. Denna snabba tillväxt samt den starka viljan att betala för dessa dyra läkemedel är två av de främsta anledningarna till att sektorn har blivit alltmer attraktiv för några av industrins största aktörer.”

Utvald statistik från rapporten

Utlicensieringsavtal – värdet inom segmentet särläkemedel

Medtrack har publicerat en rapport från 2014 om utlicensieringstrender för särläkemedel.

Rapporten

Särläkemedel har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och erbjuder hopp till de som drabbats av dessa sällsynta sjukdomar. Myndigheter uppmuntrar läkemedelsutveckling genom lagstiftning och genom att erbjuda förmåner till läkemedelsbolag för dessa små patientpopulationer, vilket lett till att läkemedelsindustrin har ett stort intresse för särläkemedel. Mindre konkurrens, marknadsexklusivitet och snabbspårsutveckling innebär en lukrativ marknad för industrin. Sedan läkemedelsindustrin fick upp ögonen för den stora intäktspotentialen i att utveckla särläkemedel har vi sett en ökning i utvecklingen av särläkemedel. Precis som med all läkemedelsutveckling har licensavtal blivit en intressant faktor för utvecklingen av marknaden för särläkemedel.

Värdet av licensavtal för särläkemedel

Det genomsnittliga värdet av licensavtal inom läkemedelsindustrin har minskat avsevärt sedan 2009 och har inte återhämtat sig ännu. Men licensavtal för särläkemedel har tagit en annan riktning. Deras värden fortsätter att överträffa andra läkemedelsaffärer sedan skiftet började 2010. Denna trend utgör en tydlig representation av särläkemedlens lukrativa marknad inom läkemedelsindustrin.

Det genomsnittliga värdet av ett utlicensieringsavtal för ett särläkemedel var 2013 nästan 250 miljoner dollar

I vilken fas utlicensieringsavtal upprättas och royaltyintäkter i de olika faserna

Av diagrammet ovan framgår under vilken del av de kliniska studierna som utlicensieringsavtal upprättas. Som vi kan se sker majoriteten av utlicensieringsavtalen i Fas II.

På grund av den snabba översynsprocessen för särläkemedel är tidsramen från fas III till marknad kortare än för vanliga läkemedel. Royaltyintäkter mer än dubbleras i fas III i jämförelse med övriga faser.

Rapporten anger vidare vi ser en tydlig trend för särläkemedel. Tillväxten i särläkemedelssektorn fortsätter att öka då företagen ser fördelarna som utvecklingen av dessa läkemedel innefattar, såsom kostnadsbesparingar genom en snabb granskningsprocess och marknadsexklusivitet.

IMS Health

Det mycket ansedda IMS Health bekräftar dessa slutsatser i sin rapport ”IMS PharmaDeals, Review of 2015: Return of the mega-merger and a shift to early-stage dealmaking” från 2015, där man konstaterar att ett stort antal läkemedels- och bioteknikföretag sökte nya möjligheter inom området för sällsynta sjukdomar genom förvärv eller allianser.

Sammanfattning

· I jämförelse med sedvanliga läkemedel är det mycket enklare för särläkemedelsbolag att knyta licensavtal, och till ett högre värde.

· Att bli finansierad hela vägen in i marknaden med royalties och milstolpsbetalning.

· Oftast handlar det om avtal värda flera miljarder.

· Kanske det mest centrala gällande särläkemedelsstatus är att de har en oerhört mycket högre sannolikhet att nå marknaden än sedvanliga läkemedel.

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING – ”FRÅGAN OM ETT FRAMTIDA PARTNERSKAP ÄR EN NO-BRAINER”

Phase Holographic Imaging (PHI) befinner sig just nu mitt uppe i förhandlingar med två internationella ledande bolag. Förhandlingarna gäller distributions- och/eller uppköptsavtal. Vi pratar alltså om en EXIT och/eller ett stort partnerskap om gemensam insats för försäljning.

VD PETER EGELBERGS TIDSLINJE FÖR SAMARBETSDISKUSSIONERNA, SAMT INFORMATION OM BOLAG 1 OCH BOLAG 2

Undertecknad har fått ta del av vd Peter Egelbergs tre presentationsbilder gällande de samarbetsdiskussioner som Phase Holographic Imaging (PHI) för med två internationellt ledande branschaktörer och fått tillåtelse att publicera dem i min blogg. Tack, Peter Egelberg!

TIDSLINJE FRÅN INLEDANDE FÖRHANDLINGAR TILL AVTAL

För bilder i fullstorlek, klicka på länkarna ovanför varje bild.


Tidslinje

Tidslinje


Bolag 1

Bolag 1


Bolag 2

Bolag 2


PHI befinner sig alltså sedan september (bolag 1) resp. oktober (bolag 2) 2018 i samarbetsdiskussioner med två internationellt ledande branschaktörer gällande distributions- och/eller uppköpsavtal.

Peters tidslinje är praxis/standard i både steg och tid vad gäller vid denna typ av förhandling. Att vi får en starttid att utgå ifrån tyder ju på att Peter vill att vi skall kunna placera oss inom ramen för denna tidslinje. Genom att presentera denna praxis-tidslinje vid förhandling där man är långt gånga ligger det nära till hands att förstå det som att Peter vill hjälpa aktieägarna att förstå och att på ett tydligt sätt markera/visa på vart bolaget står i den.

Det tål att upprepas att det är PHI:s vd Peter Egelberg som nyligen sammanställt denna tidslinje. Vem vet bättre än Peter Egelberg både vart vi befinner oss och vad dessa förhandlingar kan leda till.

Tiden från inledande samtal till avtal är alltså sex till tolv månader. Men som Peter vid flera tillfällen sagt kan det också ta längre tid.

PHI har varit tydliga med att kommunicera att samtalen med bolag 1 initierades i september 2018. Med bolag 2 initierades samtalen i oktober 2018.

Att vi får en starttid att utgå ifrån visar att Peter och bolaget vill att vi ska kunna placera var förhandlingarna befinner sig inom ramen för denna tidslinje.

Bolaget är och har också varit tydliga med vad förhandlingarna ska mynna ut i. Uppköps- och/eller distributionsavtal. Naturligtvis är inget hugget i sten. Men mot bakgrund av alla PM, Peters uttalanden på olika håll angående förhandlingarna och PHI:s mål, så har åtminstone jag svårt att föreställa mig annat än att PHI sitter i något av en guldsits.

BIG PHARMA:S STRATEGI – FÖRVÄRV OCH FUSION

För att sätta PHI:s förhandlingsposition i rätt sammanhang måste vi ta en snabb titt på var Big Pharma befinner sig idag och vilken strategi för tillväxt som dominerar idag. Först då kan vi förstå PHI:s potential att ro dessa förhandlingar i hamn.

Forskare har identifierat en ny dominerande strategi inom Big Pharma. Man kallar den kort och gott för M&A replaces R&D. M&A och R&D står för Merger and Aquisition resp. Research and Development. Översatt till svenska står det alltså för Fusion & Förvärv resp. Forskning och Utveckling.

Det är så det sett ut sedan en tid tillbaka. Big Pharma skapar tillväxt genom att ingå partnerskap och/eller köpa upp mindre bolag som står för den banbrytande forskningen och utvecklingen.

2015 uppgick Big Pharma-avtalen till 59,3 miljarder dollar, en ökning med 94% jämfört med samma period 2014 och det högsta värdet sedan 2009.

Bakgrunden till den dominerande M&A-strategin är kortfattat denna. Patenten för bästsäljande produkter löper ut. Samtidigt finns det en uppsjö av små nischade biotech-bolag, vars ekonomiska muskler enbart räcker till att genom forskning & utveckling ta fram produkter. Detta har pressat Big Pharma att snabbt fylla på sina pipelines med nya produkter. Problemet är att Big Pharmas FoU-avdelningar inte på långa vägar kan hinna med att utveckla produkter (eller göra dem redo för kommersialisering) av sådan kvalité och snabbhet som dessa nischade småbolag gör.

Dessa nischade småbolag kan numera utveckla nya produkter till lägre kostnader, särskilt i de tidiga stadierna. Ett litet lag av rätt forskare kan till exempel utveckla en ny produkt till mycket lägre kostnader än någonsin tidigare. Det betyder att Big Pharma-företagen inte nödvändigtvis har en fördel jämfört med dessa nischade småbolag under de tidiga stadierna av produktlivscykeln.

MEN även om dessa nischade småbolag har en banbrytande och godkänd produkt, saknas de ekonomiska och organisatoriska resurserna för att ta produkten till en världsomfattande kommersialisering. Och det är här som Big Pharma kommer in med sina muskler (nätverk, distributionskanaler, försäljning, kommersialisering).

Mot denna bakgrund ska PHI:s förhandlingar med två internationellt ledande branschaktörer förstås.

PETER EGELBERG OM DE PÅGÅENDE FÖRHANDLINGARNA

Jag avslutar med en sammanställning av de uttalanden som Peter Egelberg gjort om de pågående förhandlingarna och låter dig som läsare göra din egen analys av dessa.

28 JUNI 2019 – VD PETER EGELBERG OM SAMARBETSDISKUSSIONERNA

 • De kontakter som initierades under andra halvåret 2018 med två internationellt ledande branschaktörer har utveck­lats i en mycket positiv riktning.
 • Målsättningen är att med en större global marknadsorganisation etablera våra produkter på den amerikanska och internationella marknaden.
 • Gradvis har betydande manage­ment och per­sonal­resurser allokerats till denna aktivitet, vilket kortsiktigt har påverkat vår egen försäljnings­verk­samhet.
 • Nyligen vid ett möte med ett av bolagen konstaterats det från båda håll att HoloMonitor utom­ordentligt väl kom­pletterar och förädlar bolagets befint­liga produkt­sorti­ment av cellanalysinstrument.
 • Det konstaterades också att frågan om ett framtida partnerskap ur ett försäljnings- och marknads­förings­perspektiv är en “no-brainer”. Fråge­ställningen är mer en fråga om att finna affärsmässiga villkor som gynnar båda parter.
 • App Suite möjliggör hel­automatisk cellanalys utan motstycke i branschen.
 • Vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.
Källa: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PETER EGELBERG OM BOLAG 1

 • Affärsutvecklingsenheten för Bolag 1 tog kontakt med PHI i september 2018.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap
 • PHI och en större börsnoterad internationell leverantör av laboratorieutrustning och cellanalysinstrumentering har tecknat avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap. Avtalet är ett resultat av de samtal som har pågått under en längre tid mellan bolagsledningarna.
 • Samtalen fann att det finns ett gemensamt intresse av att förverkliga HoloMonitor-teknikens fulla marknadspotential inom cellanalys genom att tillföra betydande resurser, i synnerhet inom försäljning och marknadsföring.
 • Vidare konstaterades att PHI:s visionära teknikkunnande utomordentligt väl kompletterar instrumentleverantörens välutvecklade vetenskapliga marknadsföring.
Källor: bokslutskommuniké från den 28 juni 2019

PM - PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Du berättade att ni har haft ett antal telefonkonferenser med Bolag 1 och att de har besökt er vid två tillfällen i Lund. Det andra besöket som ägde rum i april omfattade fem personer, med både divisions- och marknadschefen för bolagets laboratorieutrustning i spetsen. Hur tolkar du det?

– Min tolkning är att de har insett fördelarna med grundtekniken, holografisk mikroskopering, och bestämt vilket bolag som har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla tekniken. Under hösten 2018 ”shoppade de runt” bland bolagen som potentiellt kan tillhandahålla tekniken, vilket var anledningen till att de kontaktade oss. Under vintern valde de ut oss bland dessa bolag, vilket ledde till det andra besöket hos oss i Lund.

Du nämnde även att representanter för Bolag 1 i efterföljande diskussioner efter det andra besöket hos er sade att ”PHI’s HoloMonitor technology is very interesting to us. PHI’s technical capabilities fit our sales and marketing capabilities very nicely”. Hur tolkar du det uttalandet?

– Jag tolkar det som att de var mycket nöjda med vad de såg under det andra besöket och att de vill gå vidare, vilket är bakgrunden till att vi nu har tecknat ett marknadsutvärderingsavtal.

Vad innebär egentligen ett marknadsutvärderingsavtal?

– Marknadsutvärderingen syftar faktiskt inte främst till att bedöma kundintresset. Huvudsyftet för båda parter är att bedöma hur väl deras säljorganisation kan komma att lyckas med försäljningen av HoloMonitor, men syftet är också att skapa en bild av hur HoloMonitor kan positioneras både prismässigt och funktionsmässigt inom befintligt produktsortiment. I sammanhanget skall man komma ihåg att nya produkter i en stor organisation behöver säljas till säljarna.


”SER BÅDA PARTER TYDLIGT ATT MOTPARTEN KAN LEVERERA FINNS DET GODA MÖJLIGHETER ATT SLUTFÖRHANDLINGARNA LEDER TILL NÅGOT MYCKET TREVLIGT FÖR PHI OCH DESS AKTIEÄGARE.”

Peter Egelberg, vd PHI


När tror du att ni inleder slutförhandlingar och vad skulle dessa kunna innebära?

– Det beror på utfallet av marknadsutvärderingen. För vår del behöver vi se att de kan ge oss de sälj- och marknadsföringsmuskler vi i dag saknar. De vill se att vi kan leverera de produkter och den teknik som de saknar. Ser båda parter tydligt att motparten kan leverera finns det goda möjligheter att slutförhandlingarna leder till något mycket trevligt för PHI och dess aktieägare.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

PETER EGELBERG OM BOLAG 2

 • I oktober 2018 tog PHI kontakt med Bolag 2 för att sondera intresset för ett samarbete.
 • Med en årlig omsättning på åtskilliga miljarder kronor är bolaget en ledande leverantör inom life science tools-segmentet.
 • PHI och ledande leverantör av cellanalysinstrumentering tecknar avtal i syfte att bestämma omfattningen och formen för ett framtida partnerskap.
Källa: PM - Ledande life science tools-bolag tecknar teknikutvärderingsavtal med PHI

Intervju med Peter Egelberg i BioStock – 5 juni, 2019

Under presentation berättade du att ni i april besökte Bolag 2 i USA. Vad föranledde besöket?

– I februari ingick vi ett teknikutvärderingsavtal med Bolag 2. Vi besökte bolaget för att inleda utvärderingen genom att installera ett HoloMonitor-instrument i det labb som ansvarar för utvärderingen. Under besöket deltog vi även i ett gemensamt seminarium och träffade olika representanter för bolaget under ett antal dagar.

Som vi tolkar det har Bolags 2:s utvärdering varit lyckosam. Vad kan det leda till?

– Ja, redan under tiden vi var där kunde de med HoloMonitor se cellbeteende som de aldrig tidigare har sett. Det fick oss att inleda diskussioner om ett fördjupat vetenskapligt samarbete.

Källa: PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal - BioStock

Kassan och kapitalanskaffningen – fullt fokus på att slutföra förhandlingarna

I den nyligen publicerade årsrapporten blir det tydligt att bolagets kapitalanskaffning på 18 miljoner kronor är ännu en viktig pusselbit mot att slutföra ovan nämnda förhandlingar. Peter Egelberg prioriterar kassan mot att ge Phase Holographic Imaging en ännu starkare förhandlingaposition i de pågående förhandlingarna, och inte mot positivt kassaflöde.

“Den efter året genomförda kapitalanskaffningen om cirka 18 MSEK gör att vi har hand­lings­utrymme att på bästa sätt slutföra de konkreta diskussioner vi nu för med ledande bransch­aktörer och de branschaktörer som eventuellt kan till­komma.”

– Vd Peter Egelberg