PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI) – VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA INNAN DU INVESTERAR I BOLAGET

I januari 2018 publicerade jag denna (se nedan) analys av Phase Holographic Imaging. Fokus för min analys är bolagets försäljning.

I ljuset av SvD:s nyligen (1 november 2018) publicerade analys av Phase Holographic Imaging är det aktuellt att åter läsa min analys. Jag skulle vilja säga att den bedömning som jag gör i min analys delas i stora delar av SvD och jag tycker att bolaget självt visat styrka genom den fokus man nu lägger på försäljningen och marknadsföringen.

Jag kan också varmt rekommendera nya såväl som gamla investerare att läsa min första publikation gällande Phase Holographic Imaging. Den ger en bra bild av vad bolaget är, var det befinner sig och vilken unik produkt Phase Holographic Imaging sitter på (denna syn delas också av SvD).

 


Analys av bolagets försäljning av robertVERITAS

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI)

Phase Holographic Imaging – viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

För en introduktion till bolaget, kan ni läsa min Investor Presentation på min blogg. Direktlänk till presentationen finns här.

SIFFROR LJUGER INTE

Phase Holographic Imagings två senaste kvartalsrapporter har inte levererat vad gäller försäljningen av instrumenten. Det råder i princip konsensus om detta bland investerare i bolaget. Aktiekursen har från en topp på över 70 SEK fallit tillbaka till knappt över 30 SEK. Försäljningen är alltså inte bra. Då är det klart att frågor ställs och några tappar tilltron till bolaget och säljer. Försäljning är en viktig pelare i att bygga börsvärde, utan tvivel. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Nettoomsättning maj – oktober 2017: 839 TSEK

Så siffrorna säger oss alltså att PHI:s nettoomsättning uppgår till 660 TSEK för perioden maj – juni 2017.

Denna siffra följdes av 179 TSEK för perioden augusti – oktober 2017.

Som jämförelse kan vi ta en tid på hur nettoomsättningen på årsbasis sett ut de senaste åren.

Tabell 1

Phase Holographic Imagings räkenskapsår sträcker sig över perioden 1 maj – 30 april.

Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 blir siffran ca 1.7 MSEK (839*2=1 678 TSEK). Detta betyder att bolagets nettoomsättning skulle falla tillbaka till den siffra som gällde för fyra år sedan.

Så, de redovisade siffrorna bekräftar att försäljningen i PHI är under all kritik. Och siffror ljuger som bekant inte.

ELLER…?

Försäljning november – 15 december 2017: 831 TSEK

Tabell 2

Tabell 2 ger en annan bild av försäljningen än tabell 1.

SLUTSATSER AV SIFFRORNA

Vi kan konstatera att försäljningen för de senaste 1.5 månaderna uppgår till hela 831 TSEK. Phase Holographic Imaging har alltså på en och halv månad (november – 15 december 2017) fakturerat för i princip lika mycket som för perioden maj – oktober 2017. Den sista en och halv månaden har bolaget således sålt för lika mycket som man tidigare behövde sex månader för att åstadkomma. Min slutsats av detta är att försäljningen har kommit igång ordentligt.

Men som sagt, siffror kan vara vanskliga att förstå och tolka. Därför räcker det inte med att titta på enbart siffror. Jag vill få klarhet i om det är en slump att vi nu ser en markant ökning av försäljningen, eller om det är ett resultat av en genomarbetad strategi, plan och av ett grundläggande arbete som nu ger resultat. Slumpmässigt kan förmodligen de allra flesta lyckas få till en tillfällig ökning av försäljningssiffrorna, men det är bara de framgångsrika bolagen som lyckas enligt sin strategi och plan (vilket också skapar en förutsägbarhet för aktieägarna och det vill vi ha).

Så låt oss titta närmare på Phase Holographic Imagings strategi och vad bolaget kommunicerat till marknaden.

HAR BOLAGET KOMMUNICERAT EN FÖRVÄNTAD BLYGSAM FÖRSÄLJNING FÖR PERIODEN JANUARI – OKTOBER 2017?

Vi ska naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att försäljningen kommit igång ordentligt årets sista två månader. Självklart vill vi veta vad som ligger bakom resen av periodens blygsamma siffror.

Finansiella rapporter från 2015 fram till idag

Jag vill gärna veta att de bolag jag investerar i är kunniga, öppna och raka i sin kommunikation till aktieägarna. Därför vill jag veta om vi aktieägare fått information som ger indikationer på att låga försäljningssiffror skulle kunna komma att bli verklighet. Med låga försäljningssiffror menar jag enbart perioden januari – oktober 2017. Vi har ovan konstaterat att försäljningen under perioden november – 15 december 2017 är mycket högre.

MIN ANALYS

Röd tråd i bolagets kommunikation om försäljningen

Syftet med att jag valt att publicera utdrag ur bolagets finansiella rapporter är att jag vill påvisa att det funnits en röd tråd i bolagets kommunikation till oss aktieägare om försäljningen och vilka förväntningar vi ska ha och i vilka perioder. Min slutsats är att den publicerade försäljningen under 2017 inte borde komma som en överraskning och den borde inte heller få så stort fokus som varit fallet och som sannolikt lett till ett ras i aktiekursen. Nedan förklarar jag varför jag kommit fram till denna slutsats.

Den 22 augusti 2016

Den 22 augusti 2016 skriver bolaget bland annat att man har som målsättning att vidareutveckla HoloMonitor-­tekniken, mjukvaran (apparna) och engångsartiklar. Detta för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör. Bolaget anger också att man avser att etablera allt fler Centers of Excellence, etablera bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Min slutsats är att denna kommunikation tydligt signalerar till oss aktieägare att försäljningen är viktig för bolaget, men att tidpunkten för att lägga full fokus på denna ännu inte är kommen.

Den 30 november 2016

Den 30 november 2016 kommunicerar Phase Holographic Imaging att produktionen nu har övergått i serieproduktion och att produktionskapaciteten möjliggör att nå bolagets mål om 300 driftsatta instrument 2018. Försäljning av assays/appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar. Under perioden övergår HoloMonitor M4.5 från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.

Min slutsats av denna rapport är att bolaget förmedlar att man nu kan börja fokusera på försäljningen av instrumenten. Detta eftersom produktutvecklingen för desamma anses färdig. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag eftersom bolaget förmedlar att man kommer anställa personal för att utveckla apparna.

Den 13 mars 2017

Den 13 mars 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att man har förstärkt mjukvaruavdelningen för att skapa en serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades veckan före rapporten för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda appar. En marknadschef tillsätts, likaså en säljare för den nordiska marknaden. I rapporten skriver Phase Holographic Imaging rakt och tydligt följande. “Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.”

Min slutsats efter denna rapport är att jag inte förväntar mig en nämnvärd ökad försäljning under nästkommande period. En marknadschef har nyss tillsatts. Det är alltså en ny tjänst som inte tidigare fanns. Det tar tid att etablera en sådan avdelning. Bolaget skriver tydligt att de intensifierade försäljningsaktiviteterna fördröjts. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag av samma anledning som den jag nämnde ovan.

Den 4 september 2017

Den 4 september 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet, en markant ökning av offertförfrågningar, att säljprocessen för bolagets produkter tar månader i anspråk samt att marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Min slutsats efter denna rapport är ganska klar. Bolaget förmedlar att det tar ett antal månader att sälja bolagets produkter och att man medvetet begränsat försäljningsaktiviteterna. Anledningen till detta förklaras också i rapporten; HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Försäljningen kommer därför inte bli särskilt hög kommande kvartal. Förklaringen är helt i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat. Jag tar också fasta på att Phase Holographic Imaging här förmedlar en markant ökning av offertförfrågningar. Detta gör att jag förväntar mig att se en högre försäljning efter att de nämnda månaderna av säljprocess omvandlar dessa offertförfrågningar till fakturerad försäljning. En viktig signal som Phase Holographic Imaging förmedlar nu är att försäljningen och marknadsföringen åter kommer hamna i fokus.

Den 11 september 2017

Den 11 september 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att den första assayn i en serie av mjukvaruassays kommer att lanseras under hösten, att samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner, att ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet och att ytterligare 10 vetenskapliga artiklar publicerats. Bolaget förmedlar också följande. “Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.” Bolaget skriver också “Assays skapar merförsäljning: En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

Min slutsats är att bolaget här lanserar en helt ny återkommande och regelbunden intäktskälla i form av assays (mjukvaruappar). Bolaget kommer släppa olika assays med olika använgingsområden. Phase Holographic Imaging har varit smarta och gjort assyas till en förbrukningsartikel, vilket alltså innebär att kunderna behöver köpa ytterligare assyas när den första är förbrukad. Strategiskt och smart eftersom man på så sätt kan låsa kunderna till bolaget. Detta är en stark intäktskälla för bolaget och kommer generera regelbundna mjukvaruintäkter efter att kunden väl köpt hårdvaran (instrumentet). I övrigt är det samma slutsatser jag drar som jag angett om rapporten från den 4 september 2017.

Den 18 december 2017

Den 18 december 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är förklaringen till periodens låga försäljning. Bolaget uppger samtidigt att vårens offerter först nu omvandlas till order och att faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK och att bruttomarginalen nu är uppe i 70 % ackumulerat. Vidare konstateras att bolaget inte behöver utveckla HoloMonitor M5. Framsteg i mjukvaruutvecklingen gör det möjligt att integrera den tilltänkta M5:ans avbildningsfunktioner i M4:an. Därmed kan kunder med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.

Min slutsats är att detta är en väldigt stark rapport, förmodligen den starkaste hittills. Försäljningen är inte på något sätt överraskande. Det är helt i linje med vad bolaget kommunicerat sedan december 2016 och har löpt som en röd tråd under samtliga rapporter under 2017. Det framgår av min redogörelse i denna text. Bolaget har pedagogiskt och förklarande lyft fram strategin gällande försäljningen och varit tydliga med hur man arbetat, varför och när en ökande försäljning kan förväntas. Bolaget har förmedlat att försäljningen kommer att ta fart när dessa bitar är på plats. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden.

Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Bolaget har alltså noggrannt byggt upp och säkerställt en välfungerande produkt, något som endast kan ske genom att testa produkten i verkliga milljöer, dvs i laboratorium. Detta lyckades bolaget med omkring årskiftet 2016/17. Därefter började man arbeta med att bygga upp en försäljningsorganisation och en utveckling av mjukvaruapplikationerna där man bland annat anställde en marknadschef, en säljare för nordiska marknaden och flera mjukvaruutvecklare. Detta lade grunden för och var startskottet för den intensifierade marknadsföringen och försäljningsprocessen. En process som på grund av att produkten är ny och inte på förhand känd av kunden tar cirka 6 månader i anspråk. Bolaget har efter halvårsskiftet 2017 kommunicerat en markant ökning i offertförfrågningar. Tidsmässigt kommer dessa att falla ut i fakturering (faktisk försäljning) i slutet av 2017 och fortsatt in i nästa år. Det intensifierade försäljningsarbetet börjar nu bära frukt, precis så som bolaget kommunicerat sedan slutet av 2016. Så allt går enligt plan. Detta är imponerande och förtroendeingivande. Bolaget uppvisar en förutsägbarhet och en välfungerande strategisk förmåga.

Jag kan också konstatera att bolaget fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara. Detta genom att lyckas integrera den tilltänkta M5:ans nya användningsområden i befintliga instrument genom en utveckling av mjukvaran. Ytterligare ett bevis på bolagets förtroendeingivande arbete och lyckade strategi.

Därutöver konstaterar jag att bolaget har uppgett att man senast under 2018 avser att ha 300 instrument i drift hos kunder och opinionsledare. Detta har man inte reviderat och det sänder en tydlig signal om vad som komma skall. I dagsläget har Phase Holographic Imaging ca 100 instrument i drift, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.

APPENDIX

22 augusti 2016: Årsredovisning 2015/16

PHI avser att

 • inleda ytterligare strategiska samarbeten genom att etablera allt fler Centers of Excellence,
 • etablera Bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden,
 • vidareutveckla HoloMonitor ­tekniken, tillhörande IT ­applikationer och engångsartiklar för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att
 • fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör.

30 november 2016: Delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31)

 • Produktionen har övergått i serieproduktion, vilket innebär en väsentligt högre produktionskapacitet och säkerställd tillgång på motoriserade HoloMonitor-instrument.
 • Nettoomsättning: 890 TSEK
 • Bruttomarginal: 47 %.
 • Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 790 TSEK vid rapportdagen.
 • Sedan januari 2016 har 13 vetenskapliga artiklar med HoloMonitor-baserade resultat publicerats
 • I andra kvartalet levererades ytterligare HoloMonitor-instrument till University of Aberdeen, University of Bordeaux (två enheter), Kina (två enheter) och till Tjeckien.
 • Försäljning av appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar.
 • HoloMonitor M4.5 övergår från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.
 • Produktionskapacitet att nå vårt reviderade mål om 300 driftsatta instrument 2018*.

*Notera att driftsatta inte är att likställa med sålda instrument.

13 mars 2017: Delårsrapport 3, maj 2016 – januari 2017

 • Förstärkning av mjukvaruavdelningen för att skapa serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar,
 • Marknadschef tillsätts,
 • Säljare för den nordiska marknaden tillsätts,
 • Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.

4 september 2017: Årsredovisning 2016/2017

 • Marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet
 • Markant ökning av offertförfrågningar
 • Säljprocessen tar månader i anspråk
 • Marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Följande är en direkt återgivning av VD:s kommentar i årsredovisning 2016/2017 (maj 2016 – april 2017).

“I went in 1932 to the Zeiss* Works in Jena to demonstrate faskontrastmikroskopet].
It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop.
Frits Zernike, Nobelföreläsningen 1953.
När väl Zernikes uppfinning,faskontrastmikroskopet, till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin.Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, är därför bilder skapade med ett faskontrastmikroskop dåligt anpassade för att datorbearbetas. PHI:s holografiska mikroskopteknik förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets grundläggande egenskaper till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer etablerat inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva här, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.
Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring, men om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De vetenskapliga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.
Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till ett 90-tal, fördelade över ett 60-tal forskare.
Många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktveriieringen; varje kund hanterar produkten lite annorlunda.
I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken byggnader eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

11 september 2017: Delårsrapport 1, maj – juli 2017

 • Bruttomarginal: 72 %.
 • Första assayn i en serie av mjukvaruassays lanseras under hösten.
 • Samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner.
 • Det EU-finansierade cancerdiagnostikprojektet GlycoImaging har startat.
 • Ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet.
 • 10 vetenskapliga artiklar publicerades.
 • Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.
 • Assays skapar merförsäljning.
 • När man i laboratoriesammanhang talar om metoder avses oftast vad som på engelska kallas assay. En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

18 december 2017: Delårsrapport 2, augusti – oktober 2017

 • Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning.
 • Vårens offerter omvandlas först nu till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK.
 • Bruttomarginal: 61 % för andra kvartalet respektive 70 % ackumulerat.
 • Ursprungligen planerade vi att kombinationen fluorescens och holografi skulle kräva en full omkonstruktion av hårdvaran till vad vi har kallat HoloMonitor M5. Det står nu klart att marknadsbehovet kan tillgodoses genom att låta HoloMonitor-programvaran importera bilder från ett befintligt fluorescensmikroskop, varpå programvaran identifierar varje enskild cell i båda bildtyperna. Väsentlig information från båda mikroskopteknikerna kan då sammanställas för varje enskild cell. Detta betydelsefulla framsteg gör det möjligt för kunder att med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.
 • Vi har tidigare nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram tills dess, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning. Lyckligtvis ser vi nu att den intensifierade marknadsföringen börjar ge resultat i form av att vårens offerter nu omvandlas till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten.
 • Vi fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara.

Följ mig gärna på min blogg, Twitter, Facebook och LinkedIn

Blogg: https://robertveritas.wordpress.com

Twitter: @robertVERITAS: https://twitter.com/robertVERITAS?s=09

Facebookhttps://m.facebook.com/RobertVeritas-1698430126848323/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/robert-veritas-387309151

 Lycka till!

/robertVERITAS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments