Toleranzia har nu lagt grunden för kliniska studier

Av robertVERITAS

16 november 2018

IMG_20181117_001544

Toleranzia publicerade idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018. Därför finns det goda skäl att gå igenom var bolaget befinner sig och kanske ännu viktigare vart Toleranzia är på väg.

Toleranzia presenterar starka studieresultat

Toleranzia har både inlett och avslutat den viktiga och grundläggande distributionsstudien. Studien utgör det första delmomentet av de viktiga och grundläggande toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av bolagets huvudläkemedelskandidat TOL2 som ska ge underlag för bolagets ansökan om klinisk prövning på människa. Det kan konstateras att Toleranzia visar tydliga resultat av högsta klass.

Detta första delmoment består av kartläggning av hur TOL2 distribueras i kroppen. Studien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas.

Starkare resultat går inte att få i en sådan typ av studie, vilket torde glädja alla aktieägare. Därtill uppvisar bolagets prekliniska studier av TOL2 mycket goda resultat med stor behandlingseffekt utan biverkningar och med botande effekt (läs mer nedan). Distributionsstudien visar att TOL2 snabbt och effektivt når de organ som är de viktigaste för toleransinducering och att TOL2 inte ansamlas i organ som av patientsäkerhetsskäl inte bör påverkas.

Samtidigt, och lika viktigt, visar Toleranzia att TOL2 inte ansamlas i hjärta, hjärna eller lungor, vilket är mycket bra. Toleranzias toleransinducerande terapi är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen, medan övriga delar av immunförsvaret som är centrala för vår hälsa lämnas intakta, såsom förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling. Detta ska jämföras med befintliga behandlingformer vars läkemedel inte förmår fungera målsökande (vilket har en stark negativ inverkan på patientens hälsa och välbefinnande eftersom dessa läkemedel har en generell icke målinriktad funktion vilket försämrar kroppens immunförsvar generellt).

Efter endast sex timmar fanns 85 procent av all den TOL2 som uppmättes ansamlad i levern. Samtidigt fanns det inga betydande mängder i vare sig hjärta, hjärna eller lungor.

Toleranzias VD Charlotte Fribert uttalar sig om resultaten av distributionsstudien. 

hqdefault

“Att så höga nivåer på kort tid ansamlas i levern är väldigt betydelsefullt då detta organ har en central roll när det gäller kroppens förmåga att skapa tolerans. Resultaten från studien stärker oss i vår tilltro till vårt koncept både när det gäller effekt och säkerhet. De är också viktiga för oss att ha med när vi nu arbetar vidare med de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2, som skall ge underlag för vår ansökan om klinisk prövning på människa.”

Prekliniska studier med mycket goda resultat

Tillsammans med en forskargrupp vid Hellenic Pasteur Institute i Aten har Toleranzia genomfört prekliniska studier med TOL2 i en djurmodell av myastenia gravis. Den uppvisade mycket goda egenskaper. Behandlingseffekten var stor utan tecken på biverkningar och TOL2 har botande effekt på sjukdomen.

f04ee817103897bc892df75c95646528 (1)

VD Charlotte Friberts reflektioner i delårsrapporten

I rapporten kommenterar Charlotte Fribert var Toleranzia befinner sig och var bolaget är på väg.

“En framgångsrik period i Toleranzias utveckling. Det tredje kvartalet har varit både hektiskt och framgångsrikt för Toleranzia. Vårt team arbetar tillsammans med våra externa samarbetspartners fokuserat och intensivt för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 genom de prekliniska aktiviteterna och vidare till kliniska studier på människor.

Kort efter kvartalets utgång kunde vi passera en viktig milstolpe på vägen mot kliniska studier i patienter med myastenia gravis. Då avslutades den viktiga distributionsstudie som vi, tillsammans med Hellenic Pasteur Institute i Aten, genomfört med TOL2 i djurmodellen för myastenia gravis. I studien hade vi märkt TOL2 med en radioaktiv isotop, något som gör det möjligt att följa hur läkemedelskandidaten sprids i kroppen efter att den injicerats, och, än viktigare, var den ansamlas i kroppen. Målet är att TOL2 främst ska nå lever och mjälte, de organ som är de viktigaste när det gäller toleransinducering.

Jag är glad över att kunna säga att studien gav oss tydliga resultat som visar att TOL2 snabbt och effektivt når de avsedda organen. Samtidigt, och lika viktigt, kunde vi visa att TOL2 inte ansamlas i hjärta, hjärna eller lungor, vilket är mycket bra, eftersom vi av patientsäkerhetsskäl inte vill påverka dessa organ. Efter sex timmar fanns 85 procent av all den TOL2 som uppmättes ansamlad i levern. Samtidigt fanns det inga betydande mängder i vare sig hjärta, hjärna eller lungor.

Att så höga nivåer på kort tid ansamlas i levern är väldigt betydelsefullt då detta organ har en central roll när det gäller kroppens förmåga att skapa tolerans. Resultaten från studien stärker oss i vår tilltro till vårt koncept både när det gäller effekt och säkerhet. De är också viktiga för oss att ha med när vi nu arbetar vidare med de toxikologiska och säkerhetsfarmakologiska studierna av TOL2, som skall ge underlag för vår ansökan om klinisk prövning på människa.

Vi lever i en föränderlig värld och det är viktigt att upprätthålla kontakterna med kommande partners inom den globala läkemedelsindustrin. Därför deltog vår Chief Business Officer Björn Löwenadler, tillsammans med vår styrelseledamot Anders Waas, i den för branschen så viktiga partnering­konferensen BIO-Europe 2018, som hölls i Köpenhamn i början av november. På BIO-Europe, som brukar vara mycket givande, samlas tusentals personer och företag varje år för att diskutera och identifiera samarbetsmöjligheter. Vårt TOL2-projekt rönte stort intresse från flera stora läkemedels­bolag och ett antal nya intressanta kontakter knöts.

Vi lägger mer resurser på att öka insatserna för att nå en förbättrad kommunikation, både med våra ägare och med finansmarknadens olika aktörer. Vi har därför valt att inleda ett samarbete med Oysterberry Communication AB. Bolaget kan bli en nyckelpartner för oss i frågor som rör finansiell och strategisk kommunikation och investerarrelationer. Jag ser fram emot det samarbetet, precis som jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Toleranzias team och styrelse när vi nu, steg för steg, fortsätter den spännande resan mot ett färdigt läkemedel.”

Avslutande ord

Det kan konstateras att Toleranzia har skapat sig goda förutsättningar att gå in i kliniska studier på människa. De prekliniska resultaten, resultaten av distributionsstudien och den generellt mycket höga sannolikheten för särläkemedel att nå marknaden (mer än 25 procent av samtliga särläkemedelskandidater går hela vägen från fas I-studier till marknadslansering) gör att bolaget torde vara en attraktiv placering för en investerare.

Av @robertVERITAS

 

Phase Holographic Imaging – uppdaterad analys

Phase Holographic Imaging

För er som redan följer min blogg är det ingen överraskning att Phase Holographic Imaging är ett bolag som jag har i min portfölj och som jag tror starkt på. Jag har publicerat ett antal analyser av bolaget som ni kan läsa här på min blogg samt på redeye.se. Det har skett en hel del i bolaget sedan min senaste publikation så det är på sin plats med en kortare uppdatering.

Glädjande nog kan det konstateras att jag fick rätt i min prognos att bolagets försäljning skulle komma att öka. Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.

Men mest glädjande är bolagets konsekventa agerande och att bolaget når de mål som sätts upp genom affärsstrategin. I min förra analys, med huvudfokus på försäljningen, återkommer jag flera gånger till just detta. Då bedömdes just detta som en av bolagets grundläggande styrkor. Phase Holographic Imaging har en uttalad strategi om en exit – att bli uppköpta. Det är ett styrkebesked att samtliga steg man tar handlar om att bygga alla de små och stora byggstenar som krävs, bit för bit. Ännu starkare är kanske bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget gör saker och ting med eftertanke och besitter en god analytisk förmåga som förmår bolaget att göra korrigeringar för att stärka bolaget under resans gång. Försäljningen är ett tydligt sådant exempel. Jag blir än mer imponerad av Peter Egelbergs (karakteristiska) kaxiga uttalande nyligen, som vittnar om att bolaget inte bara har som mål att bli uppköpt. Det visar att bolaget ska sitta i förarsätet och få inte bara rätt köpare utan också att man själv ska diktera villkoren för en framtida försäljning.

“Ett bolag med en svag kassa är ett svagt bolag även i förhandling med potentiella köpare. Vi kan inte diktera villkoren för en framtida försäljning genom att sina kassan och vara passiva. Vi måste driva verksamheten framåt, utveckla den och vara väl förberedda när rätt köpare dyker upp.”
VD Peter Egelberg

Svd Börsplus publicerade den 1 november 2018 en analys av Phase Holographic Imaging. Med anledning av detta tycker jag att det är väl på sin plats att återuppliva min analys om bolagets försäljning, vilken jag publicerade den 3 januari 2018. Det finns flera beröringspunkter mellan de båda analyserna, vilket jag finner glädjande. Inte för att jag undervärderar min egen förmåga utan för att det åtminstone är en indikation på att andra analytiker delar flera av mina positiva slutsatser om bolaget.

Sammanfattning av mina skäl att fortsätta tro starkt på Phase Holographic Imaging

Jag ser starkt positivt på bolaget och har blivit mer stärkt i denna bedömning sett till årets händelser. Här följer en punktlista över händelser som jag anser att investerare bör ta fasta på. Listan är inte uttömmande, men det är inte heller avsikten i denna kortare publikation.

 • Phase Holographic Imaging har de två senaste kvartalen haft sin högsta omsättning någonsin.
 • Styrelsen godkände nyligen bolagets mest ambitiösa marknadsexpansion hittills. Genom den genomförda företrädesemissionen ska Phase Holographic Imaging utöka närvaron på nyckelmarknader, nå positivt kassaflöde och attrahera fler ledande branschaktörer.
 • Kassan är på över 40 MSEK. Ytterligare 18 MSEK som kan inkomma i maj 2019 genom inlösen av teckningsoptioner.
 • Den pågående satsningen på utökad direktnärvaro på nyckelmarknader. Bolaget etablerar på så sätt HoloMonitor som huvudprodukten i distributörens produktsortiment. Genom att på plats hjälpa distributören sälja de första HoloMonitor-instrumenten utbildar Phase Holographic Imaging distributörens säljare samtidigt som man visar att de på ett enkelt sätt kan tjäna pengar på HoloMonitor. Phase Holographic Imaging har med utmärkt resultat jobbat på detta sätt med bolagets australienska distributör.
 • Ett starkt ökande antal välrenommerade institutioner som publicerar banbrytande resultat med hjälp av HoloMonitor. Läs mer om varför detta är centralt i min första presentation av bolaget.
 • Genom utökat deltagande vid mässor och vetenskapliga konferenser ska marknadsföringen effektiviseras.
 • Institutionerna har oberoende av PHI publicerat ett 80-tal vetenskapliga publikationer som bygger på forskningsresultat från bolagets instrument. Dessa publikationer och omfattande feedback från kunder och samarbetspartners har lett till att bolaget nu har lagt den grund som är helt avgörande för att nå en snabbt växande och lönsam försäljning.
 • Efter att under våren blivit väl testad och mottagen av utvalda kunder släpptes bolagets nya mjukvaruramverk HoloMonitor App Suite planenligt för kundleverans i juli.
 • Samarbetsavtalet mellan Phase Holographic Imaging (PHI) och BioSpherix.
 • Kommande lansering av HoloMonitor App Suite 2.0 som innebär en utökning av App Suite till att även omfatta Software as a Service (SaaS). SaaS är ett licensieringsförfarande för mjukvara använt av bl.a. Microsoft Office, där användaren prenumererar på mjukvaran och får tillgång till denna genom att logga in på en central server.
 • Om möjligt ett än tydligare fokus på att bana väg för ett uppköp av bolaget.
 • BioStocks intervju med VD Peter Egelberg i juni 2018.
“Rekryteringen för att stärka marknadsorganisationen har inletts och färdigställandet av App Suite 2.0 är väl framme. Om inget oväntat inträffar ser vi att vi kommer att gå för full maskin efter nyår, då vi planerar att lansera App Suite 2.0 tillsammans med ett utökat sortiment av applikationsmoduler.”
Källa: https://phiab.se/reports/2019/Del%C3%A5rsrapport1-2018-19.pdf

Några avlutande kommentarer om bolagsledningen, produkten och SvD Börsplus analys

Bolagsledning

Först och främst – Phase Holographic Imaging är ett starkt och målinriktat bolag med VD Peter Egelberg i spetsen. Peter grundade bolaget och driver det än idag med ett driv och engagemang som är svåra att överträffa. Som jag varit inne på tidigare har Peter Egelberg grundat inte mindre än tre andra bolag som sedermera blivit uppköpta. Han är med andra ord en stark värde- och bolagsbyggare.

Styrelsen består av starka profiler med bred kompetens. Några styrelseledamöter har en direkt koppling till några av de uppköpskandidater som det spekuleras kring, bland annat Thermo Fisher. Totalt är styrelsen sju man stark med kompetenser och erfarenheter som mer påminner om storbolag än småbolag. Här finns inget övrigt att önska.

Produkt

I min första publikation om Phase Holographic Imaging belystes att HoloMonitor är unik och varför. SvD Börsplus delar denna bedömning och skriver bland annat att nyttan med bolagets teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift

“Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av Phase Holographic Imaging. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.

Nyttan med PHI:s teknologi är bevisad med flera vetenskapliga publikationer och med många instrument i drift. Det finns konkurrenter som till exempel Sartorius och Agilent. Dessa är också tänkbara distributörer och köpare av PHI. Dessa bolags produkter är baserade på konventionell teknik och är därför begränsade till att i hög hastighet analysera ett stort antal cellpopulationer. HoloMonitor möjliggör även analys av enskilda celler. På så sätt är teknikerna kompletterande. Att konkurrenter kommer att närma sig PHI tror vi bara är en tidsfråga. Dock ser vi det mer som ett kvitto på vart teknologin ska ta vägen än ett reellt hot mot PHI. PHI har flera beviljade patent och ytterligare pågående ansökningar ibland annat USA, Kina, Japan och Europa. Så gott vi kan bedöma ser patentportföljen stark ut.”

Framtid

Jag har följt Phase Holographic Imaging en längre tid och spenderat åtskilliga timmar med att detaljstudera bolaget. Det har gett mig ett bra helhetsperspektiv och förmåga att se sammanhang och kopplingar som jag annars förmodligen skulle ha missat. Varje gång jag tittar tillbaka på mina analyser och läser ny information om bolaget så återkommer mina tankar alltid till en sak;

Bolagets ihärdighet och förmåga att bit för bit bygga alla de små och stora byggstenar som krävs för att nå framgång, vilket i Phase Holographic Imagings fall är att bli uppköpta. Det finns en långsiktighet. Det finns ett tydligt värdebyggande. I detta ligger även bolagets förmåga att anpassa sig och göra justeringar längs vägen. Detta visar att bolaget är ytterst självreflekterande och självrannsakande och skapar en stark förmåga att göra korrigeringar under resans gång. Vid en noggrann genomgång av bolagets kommunikation av den ständigt aktuella och omdebatterade försäljningen av produkterna framstår det med önskvärd tydlighet hur bolaget bit för bit lagt alla nödvändiga pusselbitar för att när tiden är mogen sätta in stora resurser för att kicka igång försäljningen. Den tiden är nu kommen. Nu börjar den centrala pusselbitens uppbyggnad och det är upp till bevis för Phase Holographic Imaging. Jag kan inte se någon anledning till att denna viktiga byggsten ska misslyckas. Viktigt att ha i åtanke är att man inte bygger en sådan byggsten på en dag. Men jag är övertygad om att Phase Holographic Imaging kommer att lyckas.

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI) – VIKTIGT ATT KÄNNA TILL OM FÖRSÄLJNINGSSIFFRORNA INNAN DU INVESTERAR I BOLAGET

I januari 2018 publicerade jag denna (se nedan) analys av Phase Holographic Imaging. Fokus för min analys är bolagets försäljning.

I ljuset av SvD:s nyligen (1 november 2018) publicerade analys av Phase Holographic Imaging är det aktuellt att åter läsa min analys. Jag skulle vilja säga att den bedömning som jag gör i min analys delas i stora delar av SvD och jag tycker att bolaget självt visat styrka genom den fokus man nu lägger på försäljningen och marknadsföringen.

Jag kan också varmt rekommendera nya såväl som gamla investerare att läsa min första publikation gällande Phase Holographic Imaging. Den ger en bra bild av vad bolaget är, var det befinner sig och vilken unik produkt Phase Holographic Imaging sitter på (denna syn delas också av SvD).

 


Analys av bolagets försäljning av robertVERITAS

PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING (PHI)

Phase Holographic Imaging – viktigt att känna till om försäljningssiffrorna innan du investerar i bolaget

För en introduktion till bolaget, kan ni läsa min Investor Presentation på min blogg. Direktlänk till presentationen finns här.

SIFFROR LJUGER INTE

Phase Holographic Imagings två senaste kvartalsrapporter har inte levererat vad gäller försäljningen av instrumenten. Det råder i princip konsensus om detta bland investerare i bolaget. Aktiekursen har från en topp på över 70 SEK fallit tillbaka till knappt över 30 SEK. Försäljningen är alltså inte bra. Då är det klart att frågor ställs och några tappar tilltron till bolaget och säljer. Försäljning är en viktig pelare i att bygga börsvärde, utan tvivel. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

Nettoomsättning maj – oktober 2017: 839 TSEK

Så siffrorna säger oss alltså att PHI:s nettoomsättning uppgår till 660 TSEK för perioden maj – juni 2017.

Denna siffra följdes av 179 TSEK för perioden augusti – oktober 2017.

Som jämförelse kan vi ta en tid på hur nettoomsättningen på årsbasis sett ut de senaste åren.

Tabell 1

Phase Holographic Imagings räkenskapsår sträcker sig över perioden 1 maj – 30 april.

Om man skulle räkna rent linjärt på hur stor nettoomsättningen kommer bli för räkenskapsåret 2017/2018 blir siffran ca 1.7 MSEK (839*2=1 678 TSEK). Detta betyder att bolagets nettoomsättning skulle falla tillbaka till den siffra som gällde för fyra år sedan.

Så, de redovisade siffrorna bekräftar att försäljningen i PHI är under all kritik. Och siffror ljuger som bekant inte.

ELLER…?

Försäljning november – 15 december 2017: 831 TSEK

Tabell 2

Tabell 2 ger en annan bild av försäljningen än tabell 1.

SLUTSATSER AV SIFFRORNA

Vi kan konstatera att försäljningen för de senaste 1.5 månaderna uppgår till hela 831 TSEK. Phase Holographic Imaging har alltså på en och halv månad (november – 15 december 2017) fakturerat för i princip lika mycket som för perioden maj – oktober 2017. Den sista en och halv månaden har bolaget således sålt för lika mycket som man tidigare behövde sex månader för att åstadkomma. Min slutsats av detta är att försäljningen har kommit igång ordentligt.

Men som sagt, siffror kan vara vanskliga att förstå och tolka. Därför räcker det inte med att titta på enbart siffror. Jag vill få klarhet i om det är en slump att vi nu ser en markant ökning av försäljningen, eller om det är ett resultat av en genomarbetad strategi, plan och av ett grundläggande arbete som nu ger resultat. Slumpmässigt kan förmodligen de allra flesta lyckas få till en tillfällig ökning av försäljningssiffrorna, men det är bara de framgångsrika bolagen som lyckas enligt sin strategi och plan (vilket också skapar en förutsägbarhet för aktieägarna och det vill vi ha).

Så låt oss titta närmare på Phase Holographic Imagings strategi och vad bolaget kommunicerat till marknaden.

HAR BOLAGET KOMMUNICERAT EN FÖRVÄNTAD BLYGSAM FÖRSÄLJNING FÖR PERIODEN JANUARI – OKTOBER 2017?

Vi ska naturligtvis inte nöja oss med att konstatera att försäljningen kommit igång ordentligt årets sista två månader. Självklart vill vi veta vad som ligger bakom resen av periodens blygsamma siffror.

Finansiella rapporter från 2015 fram till idag

Jag vill gärna veta att de bolag jag investerar i är kunniga, öppna och raka i sin kommunikation till aktieägarna. Därför vill jag veta om vi aktieägare fått information som ger indikationer på att låga försäljningssiffror skulle kunna komma att bli verklighet. Med låga försäljningssiffror menar jag enbart perioden januari – oktober 2017. Vi har ovan konstaterat att försäljningen under perioden november – 15 december 2017 är mycket högre.

MIN ANALYS

Röd tråd i bolagets kommunikation om försäljningen

Syftet med att jag valt att publicera utdrag ur bolagets finansiella rapporter är att jag vill påvisa att det funnits en röd tråd i bolagets kommunikation till oss aktieägare om försäljningen och vilka förväntningar vi ska ha och i vilka perioder. Min slutsats är att den publicerade försäljningen under 2017 inte borde komma som en överraskning och den borde inte heller få så stort fokus som varit fallet och som sannolikt lett till ett ras i aktiekursen. Nedan förklarar jag varför jag kommit fram till denna slutsats.

Den 22 augusti 2016

Den 22 augusti 2016 skriver bolaget bland annat att man har som målsättning att vidareutveckla HoloMonitor-­tekniken, mjukvaran (apparna) och engångsartiklar. Detta för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör. Bolaget anger också att man avser att etablera allt fler Centers of Excellence, etablera bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden.

Min slutsats är att denna kommunikation tydligt signalerar till oss aktieägare att försäljningen är viktig för bolaget, men att tidpunkten för att lägga full fokus på denna ännu inte är kommen.

Den 30 november 2016

Den 30 november 2016 kommunicerar Phase Holographic Imaging att produktionen nu har övergått i serieproduktion och att produktionskapaciteten möjliggör att nå bolagets mål om 300 driftsatta instrument 2018. Försäljning av assays/appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar. Under perioden övergår HoloMonitor M4.5 från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.

Min slutsats av denna rapport är att bolaget förmedlar att man nu kan börja fokusera på försäljningen av instrumenten. Detta eftersom produktutvecklingen för desamma anses färdig. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag eftersom bolaget förmedlar att man kommer anställa personal för att utveckla apparna.

Den 13 mars 2017

Den 13 mars 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att man har förstärkt mjukvaruavdelningen för att skapa en serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades veckan före rapporten för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda appar. En marknadschef tillsätts, likaså en säljare för den nordiska marknaden. I rapporten skriver Phase Holographic Imaging rakt och tydligt följande. “Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.”

Min slutsats efter denna rapport är att jag inte förväntar mig en nämnvärd ökad försäljning under nästkommande period. En marknadschef har nyss tillsatts. Det är alltså en ny tjänst som inte tidigare fanns. Det tar tid att etablera en sådan avdelning. Bolaget skriver tydligt att de intensifierade försäljningsaktiviteterna fördröjts. Vad gäller försäljningen av appar (mjukvara) förväntar jag mig inte att denna ska komma igång än på ett tag av samma anledning som den jag nämnde ovan.

Den 4 september 2017

Den 4 september 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet, en markant ökning av offertförfrågningar, att säljprocessen för bolagets produkter tar månader i anspråk samt att marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Min slutsats efter denna rapport är ganska klar. Bolaget förmedlar att det tar ett antal månader att sälja bolagets produkter och att man medvetet begränsat försäljningsaktiviteterna. Anledningen till detta förklaras också i rapporten; HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Försäljningen kommer därför inte bli särskilt hög kommande kvartal. Förklaringen är helt i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat. Jag tar också fasta på att Phase Holographic Imaging här förmedlar en markant ökning av offertförfrågningar. Detta gör att jag förväntar mig att se en högre försäljning efter att de nämnda månaderna av säljprocess omvandlar dessa offertförfrågningar till fakturerad försäljning. En viktig signal som Phase Holographic Imaging förmedlar nu är att försäljningen och marknadsföringen åter kommer hamna i fokus.

Den 11 september 2017

Den 11 september 2017 kommunicerar Phase Holographic Imaging att den första assayn i en serie av mjukvaruassays kommer att lanseras under hösten, att samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner, att ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet och att ytterligare 10 vetenskapliga artiklar publicerats. Bolaget förmedlar också följande. “Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.” Bolaget skriver också “Assays skapar merförsäljning: En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

Min slutsats är att bolaget här lanserar en helt ny återkommande och regelbunden intäktskälla i form av assays (mjukvaruappar). Bolaget kommer släppa olika assays med olika använgingsområden. Phase Holographic Imaging har varit smarta och gjort assyas till en förbrukningsartikel, vilket alltså innebär att kunderna behöver köpa ytterligare assyas när den första är förbrukad. Strategiskt och smart eftersom man på så sätt kan låsa kunderna till bolaget. Detta är en stark intäktskälla för bolaget och kommer generera regelbundna mjukvaruintäkter efter att kunden väl köpt hårdvaran (instrumentet). I övrigt är det samma slutsatser jag drar som jag angett om rapporten från den 4 september 2017.

Den 18 december 2017

Den 18 december 2017 förmedlar Phase Holographic Imaging att den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är förklaringen till periodens låga försäljning. Bolaget uppger samtidigt att vårens offerter först nu omvandlas till order och att faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK och att bruttomarginalen nu är uppe i 70 % ackumulerat. Vidare konstateras att bolaget inte behöver utveckla HoloMonitor M5. Framsteg i mjukvaruutvecklingen gör det möjligt att integrera den tilltänkta M5:ans avbildningsfunktioner i M4:an. Därmed kan kunder med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.

Min slutsats är att detta är en väldigt stark rapport, förmodligen den starkaste hittills. Försäljningen är inte på något sätt överraskande. Det är helt i linje med vad bolaget kommunicerat sedan december 2016 och har löpt som en röd tråd under samtliga rapporter under 2017. Det framgår av min redogörelse i denna text. Bolaget har pedagogiskt och förklarande lyft fram strategin gällande försäljningen och varit tydliga med hur man arbetat, varför och när en ökande försäljning kan förväntas. Bolaget har förmedlat att försäljningen kommer att ta fart när dessa bitar är på plats. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden.

Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten. Bolaget har alltså noggrannt byggt upp och säkerställt en välfungerande produkt, något som endast kan ske genom att testa produkten i verkliga milljöer, dvs i laboratorium. Detta lyckades bolaget med omkring årskiftet 2016/17. Därefter började man arbeta med att bygga upp en försäljningsorganisation och en utveckling av mjukvaruapplikationerna där man bland annat anställde en marknadschef, en säljare för nordiska marknaden och flera mjukvaruutvecklare. Detta lade grunden för och var startskottet för den intensifierade marknadsföringen och försäljningsprocessen. En process som på grund av att produkten är ny och inte på förhand känd av kunden tar cirka 6 månader i anspråk. Bolaget har efter halvårsskiftet 2017 kommunicerat en markant ökning i offertförfrågningar. Tidsmässigt kommer dessa att falla ut i fakturering (faktisk försäljning) i slutet av 2017 och fortsatt in i nästa år. Det intensifierade försäljningsarbetet börjar nu bära frukt, precis så som bolaget kommunicerat sedan slutet av 2016. Så allt går enligt plan. Detta är imponerande och förtroendeingivande. Bolaget uppvisar en förutsägbarhet och en välfungerande strategisk förmåga.

Jag kan också konstatera att bolaget fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara. Detta genom att lyckas integrera den tilltänkta M5:ans nya användningsområden i befintliga instrument genom en utveckling av mjukvaran. Ytterligare ett bevis på bolagets förtroendeingivande arbete och lyckade strategi.

Därutöver konstaterar jag att bolaget har uppgett att man senast under 2018 avser att ha 300 instrument i drift hos kunder och opinionsledare. Detta har man inte reviderat och det sänder en tydlig signal om vad som komma skall. I dagsläget har Phase Holographic Imaging ca 100 instrument i drift, vilket nu avspeglas i mängden publikationer. Instrument är i drift i bl.a. Japan, Kina, Australien, Europa och i USA naturligtvis.

APPENDIX

22 augusti 2016: Årsredovisning 2015/16

PHI avser att

 • inleda ytterligare strategiska samarbeten genom att etablera allt fler Centers of Excellence,
 • etablera Bolagets teknik i USA för att synliggöra och stärka PHI:s position på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden,
 • vidareutveckla HoloMonitor ­tekniken, tillhörande IT ­applikationer och engångsartiklar för att bredda teknikens användningsområde och skapa löpande intäkter från driftsatta instrument samt att
 • fortsätta produktionsutvecklingsarbetet för att genom avropstillverkning i större serier uppnå en bruttomarginal om 80 % mot slutkund respektive 65 – 70 % mot distributör.

30 november 2016: Delårsrapport 2 (2016-05-01 – 2016-10-31)

 • Produktionen har övergått i serieproduktion, vilket innebär en väsentligt högre produktionskapacitet och säkerställd tillgång på motoriserade HoloMonitor-instrument.
 • Nettoomsättning: 890 TSEK
 • Bruttomarginal: 47 %.
 • Ordervärdet för planerade leveranser uppgick till 790 TSEK vid rapportdagen.
 • Sedan januari 2016 har 13 vetenskapliga artiklar med HoloMonitor-baserade resultat publicerats
 • I andra kvartalet levererades ytterligare HoloMonitor-instrument till University of Aberdeen, University of Bordeaux (två enheter), Kina (två enheter) och till Tjeckien.
 • Försäljning av appar för cellanalys lanseras och som följd av detta förstärks organisationen för att utveckla och marknadsföra dessa appar.
 • HoloMonitor M4.5 övergår från produktutveckling till produkt­underhåll och extern avropstillverkning.
 • Produktionskapacitet att nå vårt reviderade mål om 300 driftsatta instrument 2018*.

*Notera att driftsatta inte är att likställa med sålda instrument.

13 mars 2017: Delårsrapport 3, maj 2016 – januari 2017

 • Förstärkning av mjukvaruavdelningen för att skapa serie av mjukvarumoduler (appar) som blir en värdefull och återkommande intäktskälla. En tredje mjukvaruutvecklare rekryterades dessutom i förra veckan för att stärka mjukvaru­avdelningen i utvecklingsarbetet av nämnda mjukvaruappar,
 • Marknadschef tillsätts,
 • Säljare för den nordiska marknaden tillsätts,
 • Full serieproduktion först i slutet av 2016, vilket fördröjde bolagets intensifierade försäljningsaktiviteter.

4 september 2017: Årsredovisning 2016/2017

 • Marknadsorganisationen förstärktes vid årsskiftet
 • Markant ökning av offertförfrågningar
 • Säljprocessen tar månader i anspråk
 • Marknads- och försäljningsarbetet begränsades avsiktligt till dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett.

Följande är en direkt återgivning av VD:s kommentar i årsredovisning 2016/2017 (maj 2016 – april 2017).

“I went in 1932 to the Zeiss* Works in Jena to demonstrate faskontrastmikroskopet].
It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop.
Frits Zernike, Nobelföreläsningen 1953.
När väl Zernikes uppfinning,faskontrastmikroskopet, till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin.Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, är därför bilder skapade med ett faskontrastmikroskop dåligt anpassade för att datorbearbetas. PHI:s holografiska mikroskopteknik förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets grundläggande egenskaper till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer etablerat inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva här, helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor.
Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring, men om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De vetenskapliga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning.
Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till ett 90-tal, fördelade över ett 60-tal forskare.
Många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktveriieringen; varje kund hanterar produkten lite annorlunda.
I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken byggnader eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens.

11 september 2017: Delårsrapport 1, maj – juli 2017

 • Bruttomarginal: 72 %.
 • Första assayn i en serie av mjukvaruassays lanseras under hösten.
 • Samtliga optionsinnehavare har begärt inlösen av samtliga optioner.
 • Det EU-finansierade cancerdiagnostikprojektet GlycoImaging har startat.
 • Ytterligare instrument har driftsatts vid Malmö högskola (2 enheter) och Umeå universitet.
 • 10 vetenskapliga artiklar publicerades.
 • Med säkerställd produktion och driftsäkerhet, ett växande antal offertförfrågningar och en våg av vetenskapliga publikationer ser vi med tillförsikt på kommande försäljning, även om trögheter i marknaden resulterade i att vi försäljningsmässigt inte riktigt nådde dit vi ville under bokslutsårets första kvartal maj – juli.
 • Assays skapar merförsäljning.
 • När man i laboratoriesammanhang talar om metoder avses oftast vad som på engelska kallas assay. En assay beskriver med ett protokoll hur ett visst test skall genomföras och tillhandahåller de tillbehör som är specifika för testet. Linas matkasse är en assay för att laga middag. Den innehåller protokollet (receptet) och de tillbehör (ingredienser) du inte förväntas ha hemma. Precis som Linas matkasse är en assay en förbrukningsvara. Med en assay kan endast ett begränsat antal tester genomföras. Detta ger bolag som tillhandahåller laboratorieinstrument två intäktskällor: dels själva instrumentförsäljningen, men även löpande merförsäljning genom att sälja assays.

18 december 2017: Delårsrapport 2, augusti – oktober 2017

 • Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram till inledningen av 2017, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning.
 • Vårens offerter omvandlas först nu till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK.
 • Bruttomarginal: 61 % för andra kvartalet respektive 70 % ackumulerat.
 • Ursprungligen planerade vi att kombinationen fluorescens och holografi skulle kräva en full omkonstruktion av hårdvaran till vad vi har kallat HoloMonitor M5. Det står nu klart att marknadsbehovet kan tillgodoses genom att låta HoloMonitor-programvaran importera bilder från ett befintligt fluorescensmikroskop, varpå programvaran identifierar varje enskild cell i båda bildtyperna. Väsentlig information från båda mikroskopteknikerna kan då sammanställas för varje enskild cell. Detta betydelsefulla framsteg gör det möjligt för kunder att med befintlig HoloMonitor M4 kombinera avbildningsteknikerna genom att enbart köpa till ytterligare HoloMonitor-mjukvara.
 • Vi har tidigare nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete medförde att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den självpåtaget återhållsamma marknadsföringen fram tills dess, i kombination med en genomsnittlig införsäljningstid om cirka sex månader, är starkt bidragande till periodens låga försäljning. Lyckligtvis ser vi nu att den intensifierade marknadsföringen börjar ge resultat i form av att vårens offerter nu omvandlas till order. Faktureringen i november och under inledningen av december uppgår till 831 TSEK. Den förhållandevis långa införsäljningstiden kommer av att HoloMonitor är en ny typ av produkt som inte är på förhand känd av kunden. Detta innebär att finansieringen är en del av införsäljningstiden, vilket i allmänhet inte är fallet för etablerade produkttyper då inköpet redan är planerat och budgeterat vid första kundkontakten.
 • Vi fortsätter att ytterligare utöka HoloMonitor-teknikens användningsområden, utan de kostnader och risker som är förenade med att utveckla, testa och tillverka ny hårdvara.

Följ mig gärna på min blogg, Twitter, Facebook och LinkedIn

Blogg: https://robertveritas.wordpress.com

Twitter: @robertVERITAS: https://twitter.com/robertVERITAS?s=09

Facebookhttps://m.facebook.com/RobertVeritas-1698430126848323/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/robert-veritas-387309151

 Lycka till!

/robertVERITAS

Toleranzia på plats under BIO-Europe 2018

Tydliga signaler från Toleranzia

Dagens PM är viktigt och positivt på några olika sätt. Dels är konferensen i sig av stor betydelse (se nedan). Dels bekräftar Toleranzias deltagande och kommunikation till oss aktieägare & marknaden att bolaget arbetar tydligt och systematiskt med att fullfölja sin affärsplan, vilket är ett utlicensieringsavtal efter avslutade fas 1/2a-studier (se nedan). Dessutom är detta det tredje (rätta mig om jag har fel!) pm:et på relativt kort tid, vilket signalerar att bolaget nu satsar på att utveckla Investor Relations. Något som faller sig naturligt med anställningen av en IR-ansvarig för inte så länge sedan.

Bakgrund

Dagens pm läses med fördel med att ha följande bakgrund i åtanke:

*Exit – kommersiella samarbetsavtal/utlicensiering

Om Toleranzia i kommande fas I/IIa-studie kan visa att TOL2 är ett säkert och effektivt läkemedel för myastenia gravis, har bolaget mycket goda möjligheter att träffa kommersiellt mycket attraktiva överenskommelser med ledande läkemedelsföretag.

Toleranzias affärsmöjligheter säkerställs genom att Toleranzia kontinuerligt marknadsför sina projekt och samarbetsmöjligheter via etablerade kanaler och nya externa kontakter.Toleranzias mål är att slutföra det prekliniska arbetet med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i myastenia gravis-patienter varefter bolaget avser att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av produkten.

Dagens PM

Med denna bakgrund blir dagens pm särskilt intressant och förtroendeingivande i mina ögon. Det visar på att bolaget arbetar parallellt och långsiktigt (proaktivt) med att uppnå sin uttalade affärsplan samtidigt som man lägger full kraft på det rent medicinska. Styrkebesked i mina ögon.

“BIO‐Europe är Europas största partneringkonferens för den globala bioteknikindustrin. Deltagare från i stort sett hela bioteknikens värdekedja kommer till konferensen för att identifiera investerings‐ och samarbetsmöjligheter och knyta strategiska relationer.”